WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Таким чином, дисперсія дорівнює 1.14, а стандартне відхилення (квадратний корінь з дисперсії) дорівнює 1.04%. Це означає, що найбільш ймовірне відхилення економічної рентабельності від її середньої величини (2,9%) у 1999 році складає 1,04%.

ЕР 1999 = 2,9 % 1,04%

Статистичний метод розрахунку міри ризику потребує наявності значного масиву даних, які не завжди є в наявності у підприємства. Збір та обробка даних займає багато часу і потребує значних грошових коштів. Тому часто при нестачі або відсутності інформації використовують інші методи.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

У результаті проведених нами досліджень на базі ВАТ "Чортківський цукровий завод" можна обґрунтувати наступні висновки і пропозиції.

1. На сучасному етапі переходу економіки України до ринку значення цукрової галузі, як стратегічної, зростає дедалі більше. Це викликано тим, що для економіки нашої держави експорт цукру є традиційно основним видом надходження валютних коштів. На наш погляд структурні зміни, які відбуваються на сучасному етапі не повинні зачіпати цю галузь промисловості. Вона і надалі повинна залишатись основним джерелом надходження валютних коштів для економіки України.

2. Що ж стосується безпосередньо організації обліку у переробній галузі, то відмітимо наступне. Здійснювати облік втрат цукру в буряках від запуску їх у виробництво до сушіння цукру навіть з застосуванням електронно-обчислювальних машин, на жаль, практично неможливо. Це пояснюється умовами технологічного процесу цукроваріння, по ходу якого подрібнені буряки безперервно надходять у дифузійний апарат. дифузійний сік також безперервно подається з апарату в спеціальні відстійники. Тому найбільш раціональною є організація в цукровому виробництві щоденного оперативного обліку тільки за дотриманням норм витрат з подекадним узагальненням цих даних.

3. Виробничий процес на підприємствах цукробурякового підкомплексу носить досить виражений сезонний характер, а значить, в зв'язку з сезонністю виробництва різко виражена і сезонність використання сільськогосподарської техніки, машин і заводського обладнання. Тому затрати на. ремонт вказаної техніки, машин і обладнання відображають нерівномірно. Попередньо їх відносять на рахунок 23 "Допоміжні виробництва", а потім щомісячно списують на виробництво шляхом розподілу пропорційно кількості днів переробки. На нашу думку, для - зниження впливу сезонності на собівартість продукції і більш точного її визначення, витрати на ремонт слід враховувати попередньо на рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів" з наступним розподілом їх і віднесенням на. затрати виробництва пропорційно об'єму переробленої продукції. Для цього також можна, створити ремонтний Фонд. Цехові і загальнозаводські витрати попередньо збирають на рахунках 25 "Загальновиробничі (цехові) витрати", 26 "Загальногосподарські (загальнозаводські) витрати". На виробництво їх списують так як і затрати на ремонт техніки, тобто пропорційно кількості днів переробки. На наш погляд, вказані витрати доцільно і більш правильно розподіляти пропорційно масі перероблених буряків.

4. Особливу групу затрат при переробці цукрових буряків складають "Втрати". Це втрати буряків при зберіганні, транспортуванні і переробці, які обумовлені технологічними особливостями і якістю сировини. Вони значно впливають на. собівартість продукції. В статті "Втрати" враховуються втрати цукрових буряків як за нормами, так і наднормові, На нашу думку, для зменшення понаднормових втрат необхідно їх регулювати через механізм оподаткування. Для цього на суму наднормованих втрат цукрових буряків повинен збільшитись прибуток до оподаткування. Крім цього, для аналізу виробничих втрат і шляхів їх зниження доцільно виділити окремо статті "Втрати буряків" і "Втрати цукру", причому з їх розподілом за. нормами і наднормові, так як вони є невід'ємною частиною технологічного процесу виробництва, цукру-піску.

5. Облік затрат на виробництво на підприємствах цукрової промисловості ведуть в журналі - ордері N 10 застарілої форми. На нашу думку, для обліку затрат і виходу продукції на переробних підприємствах слід використовувати відомість аналітичного обліку затрат. Відомість складається з двох розділів. В першому розділі відображаються витрати на виробництво цукру за статтями витрат з відображенням кореспондуючих рахунків. В другому розділі показують вихід одержаної продукції за її видами, а також собівартість продукції. Застосування вказаної відомості дозволить спростити облік, знизити його трудомісткість.

6. Заслуговує на увагу операційний аналіз "Витрати - Об'єм -Прибуток" ("Colst – Volume – Profit" - CVP). Він дозволяє відслідкувати залежність Фінансових результатів від витрат і об'ємів виробництва (реалізації). Основна мета даного виду аналізу - встановити, що відбувається з фінансовими результатами, якщо визначений рівень продуктивності, об'єму виробництва, витрат зміниться. Ця інформація має виняткове значення для керівництва підприємства, тому що значення залежності між такими факторами як сукупний доход від продажу, сукупні витрати, прибуток, вихід продукції (об'єм виробництва) дозволяє визначити критичний рівень випуску продукції, при якому прибуток буде максимальним, або рівень, при якому не буде ні прибутку, ні збитків (тобто точку беззбитковості).

7. Нами наведена методика оцінки ризику здійснюваних інвестиційних проектів за допомогою статистичного методу. Його суть полягає в тому, що вивчається статистика втрат і прибутків, які мали місце на даному або аналогічному виробництві, встановлюється величина і частота отримання тієї чи іншої економічної віддачі 1 складається найбільш ймовірний прогноз на майбутнє. Під віддачею на даному етапі ми розуміємо економічну рентабельність виробництва цукру за ряд років, яка б визначалася на основі фактичних облікових даних як відношення прибутку до затрат. Головними інструментами статистичного методу розрахунку ризику є варіація, дисперсія і стандартне відхилення. Ми вважаємо, що запропонована методика оцінки ризику дозволяє підвищити оперативність прийняття управлінських рішень на виробництво.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Безруких Л, С. и др. Бухгалтерский учёт, - М. ; Финансы и статистика, 1985 - 373 с.

2. Безруких Л. С. и др. Учёт затрат и калькулирование в про-мышленности - М. : Финансы й статистика, 1989 - 226 с.

3. Белобородова В. А. Бухгалтерский учёт с основами экономи-ческого анализа. - М. : Финансы и статистика, 1982 - 350 с.

4. Бодров В.Г., Кредисов А.І., Леоненко П.М., Соціальне ринкове господарство – Київ: Либідь, 1995 - 125 с.

5. Борщевский П.П, Свирчун М.Д. Экономика, организация и планирование сахарного производства. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.

6. Бухгалтерський облік у сільському господарстві //Під редакцією Заслуженого діяча, науки і техніки України, академіка АН вищої школи і техніки Ю.Я. Литвина. - Тернопіль, 1995 - 820 с.

7. Т.Н.Бабченко, Е.П.Козлова, Н.В.Парашутин, Бухгалтерський учет - М.: Финансы и статистика, 1994 - 464 с,

8. Васильков А.Н., Маневский А.Й. Учет и анализ распределения косвенных затрат в промышленности. - М. ; Финансы и статистика, 1985.

9. Васькин Ф.Й., Решетняк Л.А. Учет затрат по перероботке са-харной свеклы - Экономика сельськохозяйственных и перерабатывающих предприятий - 1997 N 3 с. 18-21.

10. Гуцайлюк 3,В., Терицук М.П. Оперативний контроль витрат у цукробуряковому виробництві - К.; Техніка; - 1979 - 63 С.

11. Гуцайлюк 3.В. Учет и контроль показателей эфективности производства в пищевой промышленности.- М.:Агропромиз-дат, 1983 - 117 с.

12. Гуцайлюк 3. В. Учет и контроль производственных отходов.

- М.: Финансы й статистика, 1990 - 79 с.

13. Г.П.Журавель, 3.В.Задорожний, Я.Д.Крупа, Б.М. Литвин, Р.О.Мельник Бухгалтерський облік в умовах формування економіки: Навчальний посібник - К.; Наука,1995 - 380 с.

14. Козлова Е.П., Парашутин Н.В. Бухгалтерский учёт в про-мышленности. - М. : Финансы и статистика, 1985 - 143 с.

15. Левин В.С. Контроль издержек производства в условиях нормативного учета. – М.: Финансы и статистика, 1990 - 159 с.

16. Лисецький А.С., Іванух Р.П., Осінський С.В. Економічні проблеми розвитку цукробурякового комплексу України // Економіка України - 1997 - N 10- с.50-59.

17. Мельник Н.Г. Облік та аналіз виробництва цукру в умовах переходу до ринкової економіки - Тернопіль, 1995.

18. Мельник Н.Г. Проблеми обліку та аналізу у цукровій промисловості – Тернопіль, 1995 - 21 с.

19. Новиченко П.П., Рендухов Н.М., Учёт затрат на производство в промышленности. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982 - 19 с.

20. Скворцов Н. Б. Аудит затрат на производство - Посредник. - 1995 - 13 декабря - с-35-38.

21. Тыркин В.Н. Проблемы развития свеклосахарного произ-водства в Украине - Сахарная свекла - 1997 - N 6 с.9-11.

22. Принцыпы бухгалтерского учёта (Б.Нидез, Г. Андерсон, Д.Колдвел ). - М.: Финансы и статистика, - 1993 - с.496.


 
 

Цікаве

Загрузка...