WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

3. Зниження постійних витрат (ПВ).

4. Збільшення об'єму виробництва (Х). Мал. 3.2. Графік маржинального прибутку (розраховано на основ даних ВАТ "Чортківський цукровий завод").

Таким чином, ми розглянули економіко-математичні моделі впливу витрат на виробництво і формування фінансових результатів за даними підприємства у 1999 ріці. На основі даних ВАТ Чортківський цукровий завод" ми побудували два графіки. Перший графік називається "графік прибутковості", а другий - "графік маржинального прибутку".

3.3. Аналіз впливу окремих видів продукції на досягнення максимальних результатів діяльності

Розглядаючи відкрите акціонерне товариство, як центр відносно автономних рішень, необхідно пам'ятати, то вони мають різну природу і масштаби. Це залежить від таких факторів як досягнення довгострокових цілей, їх конкретизація у стратегії підприємства, адаптація до умов ринкової кон'юнктури тощо. Але у будь-якому випадку зроблений вибір і прийняті рішення будуть мати фінансові наслідки для підприємства, які необхідно прогнозувати. Ці прогностичні фінансові наслідки здатні бути критерієм вибору тих чи інших варіантів поведінки підприємства в умовах ринку. Тільки від вибору і реалізації рішень, які адекватні вимогам ринкового середовища, підприємство може досягти позитивних результатів діяльності.

Тому все частіше на перший план у діяльності фірми виступає потреба оцінити ризик здійснюваних проектів.

Відомо, що ризик - це термін для означення непевності і нестабільності в отриманні майбутнього доходу від основної діяльності.

Вважається, що вкладати кошти у виробництво, цінні папери тощо доцільно, якщо:

- чистий прибуток від даного вкладення перевищує чистий прибуток від поміщення коштів на банківський депозит;

- рентабельність даного проекту із Бракуванням Фактору часу вищої рентабельності альтернативних проектів;

- рентабельність пасивів підприємства після здійснення проекту збільшиться (у крайньому випадку не зменшиться) і в будь-якому випадку перевищить середню розрахункову ставку по займаних коштах;

- проект, який розглядається, відповідає стратегічній лінії підприємства з точки зору формування раціональної асортиментної структури виробництва, термінів окупності витрат, наявності фінансових джерел, покриття витрат, забезпечення стабільних, але скромних або, навпаки концентрованих, але розтягнутих у часі, надходжень тощо.

Безумовно, що визначення основних критеріїв для підприємства є досить суб'єктивним процесом і залежить від стратегічних фінансових цілей, які переслідує воно на даному етапі функціонування.

При аналізі проектів потрібно враховувати;

- ризикованість проектів, тому що чим тривалішим є термін окупності, тим ризикованішим є проект;

- часову вартість грошей, тому що з плином часу гроші змінюють свою вартість;

- принадливість проектів у порівнянні з альтернативними можливостями вкладення коштів з точки зору максимізації доходів і майна учасників підприємства.

Аналіз ризику починається із виявлення його джерел і причин. При цьому важливо визначити, які джерела є переважаючими, щоб зосередити аналіз на них.

Підприємницький ризик може бути зумовлений рядом факторів:

- змінами попиту на продукцію підприємства;

- змінами цін на продукцію, що реалізується;

- коливаннями вартості сировини, напівфабрикатів, тощо;

- здатністю підприємства змінити ціни на випуск своєї продукції залежно від змін кон'юнктури ринку;

- можливість настання такого випадку, коли товар перестає користуватися попитом на ринку;

- високим операційним лівериджем (operating leverage), тобто високою залежністю прибутку від рівня постійних фіксованих витрат виробництва,

Ризик - категорія імовірнісна, і його вимірюють як імовірність визначеного рівня втрат, кожне підприємство встановлює для себе прийнятну міру з ризику. Існує наступна класифікація видів ризику:

- у якості допустимого ризику можна прийняти загрозу повної втрати прибутку від того чи іншого проекту або від підприємницької діяльності в цілому;

- критичний ризик пов'язаний вже не тільки з втратою прибутку, але і з недоотриманням передбачуваної виручки, коли витрати необхідно відшкодувати за свій рахунок; катастрофічний ризик, який приводить до банкрутства підприємства.

Для оцінки ризику доцільно користуватися статистичним , експертним і комбінованим методами.

Суть статистичного методу полягає в тому, ідо вивчається статистика втрат і прибутків, які мали місце на даному або аналогічному виробництві, встановлюється величина і частота отримання тієї чи іншої економічної віддачі і складається найбільш ймовірний прогноз на майбутнє.

Під віддачею потрібно розуміти економічну рентабельність (ЕР) або ефективність витрат, інвестицій, яка визначається як відношення прибутку до затрат, які необхідні для отримання цього прибутку.

Головними інструментами статистичного методу розрахунку ризику с варіація, дисперсія і стандартне відхилення.

Варіація - це зміна (коливання) кількісної оцінки ознаки при переході від одного випадку (варіанту, результату) до іншого. Скажімо, зміна, економічної рентабельності з року в рік.

Оцінюється варіація дисперсією, тобто мірою розкидування (розсіювання, відхилення) фактичного значення ознаки від її середнього значення.

Для оцінки міри ризику необхідно визначити середню економічну рентабельність із врахуванням ймовірності отримання рентабельності на рівні того чи іншого минулого періоду у майбутньому періоді, що нас цікавить. Нульова ймовірність буде означати неможливість отримання віддачі, одинична - обов'язкове отримання віддачі, сума ймовірностей всіх можливих варіантів отримання віддачі повинна бути рівною одиниці.

Методику оцінки ризику покажемо на прикладі виробництва цукру ВАТ "Чортківський цукровий завод". Економічна рентабельність виробництва цукру за період з 1994 по 1999 роки характеризується наступними величинами (таблиця 3.1).

Таблиця 3. 1.

Економічна рентабельність виробництва цукру на ВАТ "Чорківський цукровий завод" у 1994 - 1999 роки (в % ).

Роки

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Економічна рентабельність

2. 8

3,1

3,2

1,1

4,5

2,1

Таблиця складена на. основі даний про Фінансово-господарську діяльність ВАТ "Чортківський цукровий завод".

Скажімо, керівництво підприємства хоче оцінити свої рішення на 1999 рік.

Визначимо середню економічну рентабельність за період до 1999 року. Зробити це можна наступним чином:

СЕР = ( 2. 8 + 3. 1 + 3. 2 + 1. 1 + 4. 5 + 2. 1) : 6 = 16.8 : 6 = 2.8%

Запишемо це в іншій Формі, сумуючи добутки Фактичний значень економічної рентабельності (Ері) на. відповідні імовірності і; Р і);

ЕР = Ері х Р1

Економічна рентабельність досягла рівня 4.5% один раз за 6 років, відповідно імовірність отримання такої рентабельності дорівнює 0.17, Аналогічна імовірність ( 0.17 ) присутня і для інших отриманий рентабельностей (таб. 3.1); всі вони зустрічались один раз за 6 років.

Таким чином;

СЕР = 2. 8 х 0.17 +3.1 х О.17 + 3.2 х 0.17 +1.1 х 0.17 + 4.5 х 0.17 + 2.1 х 0.17 = 2.857 = 2.86%

Тепер розрахуємо дисперсію за формулою:

Дисперсія =

Це означає, що для отримання дисперсії необхідно сумувати добутки всіх квадратів різниць між Фактичною і середньою економічною рентабельністю на відповідні ймовірності.

З отриманої суми необхідно добути квадратний корінь. Чим вищий буде результат (так зване стандартне відхилення), тим ризикованішим є проект, що розглядається.

Найнижча економічна рентабельність була у 1996 році (1.1%). ймовірність отримання такої ж економічної рентабельності дорівнює 0.І7 (див. попередні розрахунки). Середня економічна рентабельність ;за всі роки функціонування підприємства дорівнює 2.86%. Відповідно, відхилення фактичної економічної рентабельності від середньої становило у 1999 році.

(2,1%-2,8%)=-0,7%, Тоді

(-1.68% ) х (-1.68% ) * 0.17 = 0,48

Аналогічні розрахунки робимо по всіх роках функціонування підприємства і отримані результати заносимо в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2.

Розрахунок дисперсії (на основі даних ВАТ "Чортківський цукровий завод")

ЕР, %

Імовірність

(ЕР х Імовірність), %

Фактична ЕР Середня ЕР

(Фактична ЕР – середня ЕР) х імовірність

2,8

3,1

3,2

1,1

4,5

2,1

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

2,8*0,17=0,476

3,1*0,17=0,527

3,2*0,17=0,544

1,1*0,17=0,187

4,5*0,17=0,765

2,1*0,17=0,357

2,8-2,97=-0,17

3,1-2,97=0,13

3,2-2,97=0,23

1,1-2,97=-1,87

4,5-2,97=1,53

2,1-2,97=-0,87

(-0,17)*0,17=0,01

0,13*0,17=0,01

0,23*0,17=0,01

(-1,87)*0,17=-0,59

1,53*0,17=0,39

(-0,87)*0,17=0,13

В сумі 1,14

Всього

Середня ЕР = 2,856

Дисперсія = 1,14

Стандартне відхилення = 1,04


 
 

Цікаве

Загрузка...