WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

При вивченні записів в накладних і нарядах відбирають ті вироби. які потрібно вивчити шляхом порівняння по розхідних нарядах і накладних і виводять розбіжності між ними. Таким чином можна встановити можливі приписки в розхідних накладних при умові, що перевірятимуться всі накладні і наряди.

Особливому вивченню підлягають операції по витрачанню сировини, матеріалів, палива у відповідності до діючих норм (забірні картки). При вивченні розхідних документів потрібно впевнитись чи оформляють відпуск цінностей зі складу по належно оформлених документах, а також належну організацію первинного обліку даних операцій,

Важливо також вияснити правильність лабораторного аналізу якості сировини, готової продукції, а також встановити чи в повній мірі лабораторія, контролює дотримання норм витрачання сировини.

Аналізу піддається також організація технологічного контролю, вивчається як використовується контрольно-вимірювальне і лабораторне обладнання в оперативному технологічному контролі, чи зберігається порядок відбору продукції для аналізу, чи вивчаються технологічні характеристики по вибіркових ділянках (для цього роблять контрольні закладки сировини і простежують за дотриманням норм їх витрачання та якістю готової продукції).

Важливо виявити можливі невиробничі втрати. При цьому необхідно вивчити правильність списання сировини на виробництво, звернути особливу увагу на випадки перевищення норм витрачання. Цього досягають порівнянням залишків, відображених у виробничому звіті з даними журналу надходження сировини на виробництво і даними інших документів.

Вивчається також організація внутрішнього контролю за виробничим браком і різного роду втратами. Досліджуються і випадки повернення продукції покупцям, виясняються причини випуску неякісної продукції вивчаються всі рекламодавці.

Для перевірки правильності визначення собівартості продукції в контролі використовуються наступні показники; виконання завдань; контракти виробництва; реалізація; прибуток (дохід); дисципліна поставок продукції за обсягом, періодичністю, якістю, асортиментом і строками; затрати на виробництво і реалізацію продукції; незавершене виробництво, його залишки і комплектність збереження продукції при виробництві первинні документи; бухгалтерський облік; нестачі продукції; брак і т.д. Використана інформація ділиться на нормативну і фактографічну, причому до останньої відносяться реєстри аналітичного і синтетичного обліку по рахунках 20, 23, 28, 40, 43. 45, 46, а також звітність встановлених форм. При цьому можна, користуватися різними формами і прийомами такими як економічний аналіз, аналітичні і синтетичні розрахунки, експертиза, вивчення первинних документів, зустрічні перевірки, контрольні вимірювання, групування однорідних документів.

Вивчаються дані по реалізації продукції та правдивість відображення її в обліку. Трудомісткий процес при контролі - це правильне включення в собівартість продукції всіх затрат. Під час перевірки вивчаються всі витрати, які здійснюються за рахунок прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства і інших цільових надходжень. Особливо це стосується затрат по фінансуванню науково-дослідних, проектних і технологічних робіт (включаючи затрати на купівлю ліцензій, обладнання, приладів та ін.), затрат на фінансування робіт капітального і некапітального характеру по покращенню якості продукції, затрат на фінансування приросту власних оборотних коштів, а також на компенсацію їх нестачі, сплати відсотків по кредитах банків, отриманих на поповнення залишку власних оборотних коштів і на придбання основних засобів і нематеріальних активів, затрат по страхуванню майна, затрат на всі види ремонтів, втрат від різниці цін, витрат на оплату праці, виплату премій, компенсацій робітникам, втрат на сплату штрафних санкцій.

Собівартість є важливим показникам, який характеризує якісний стан справ підприємства. Тому важливо вивчити випадки подорожчання продукції як в цілому так і по деяких статтях витрат і встановити причини підвищення собівартості. Для того, щоб встановити причини підвищення собівартості продукції по ділянках і по видах продукції необхідно проаналізувати звіти, калькуляції, записи в первинних документах. При контролі необхідно керуватися основними положеннями про склад витрат, які включаються в собівартість продукції, слідкувати за їх змінами.

Таким чином, підсумовувати все вищенаведене, можна зробити висновок про те, що в умовах переходу до ринку контроль є однією з важливих функцій управління і посилення його ролі, буде сприяти підвищенню ефективності управлінської діяльності на підприємстві.

3.2. Економіко - математична модель впливу витрат на виробництво і формування фінансових результатів

Початок широкомасштабних процесів приватизації, акціонування, ріст кількості приватних фірм - все це породжує гостру необхідність в оволодінні сучасними механізмами і методами фінансового аналізу.

Необхідність вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища об'єктів господарювання, кон'юнктури ринку і його адаптованості, можливої конверсії капіталу і оцінки ступеня економічного ризику вносять суттєві зміни у методику і організацію аналітичних досліджень.

Формування ринкового механізму змінює характер аналітичних досліджень, розширює зону діагностики і пошуку, їх результати повинні давати можливість швидкої адаптації до змін ринкової кон'юнктури, передбачати можливі зміни поведінки партнерів, уникати невиправданого ризику.

У сучасних умовах не можна обмежуватись інформацією про встановлені на певний час економічні відносини. Велике значення має також інформація про еволюцію цих відносин, більш тривалу динаміку економічного розвитку, які свідчать про стабільність, перспективність і надійність партнерства в усіх аспектах.

Ефективність аналітичного забезпечення фінансового менеджменту визначається сукупністю параметрів управління, які оцінюють за варіантами багатокритеріальної оптимізації. Визначальними серед них є показники прибутковості. Фінансової стабільності, економічного зростання, конкурентоспроможності тощо.

Виходячи із загальних критеріїв господарювання в умовах ринку, виробничу діяльність оцінюють з точки зору досягнення максимальних фінансових результатів і економічної стабільності. Разом з тим, фінансова діяльність, управління фінансовими ресурсами розглядається через призму оптимізації виробництва, пошуку найвигідніших сфер підприємства, раціонального маневрування грошовими потоками.

Порядок і інструменти аналізу, який проводиться з метою прийняття фінансовий рішень, визначається самою логікою функціонування фінансового механізму підприємства.

Одним з найпростіший і ефективніших методів фінансового аналізу, який використовується з метою оперативного і стратегічного планування прибутку, є операційний аналіз "Витрати

Об'єм - Прибуток" ("Соsts - volume -profit" - СVР). Він дозволяє відслідкувати залежність фінансових результатів від витрат і об'ємів виробництва (реалізації).

Основна мета даного виду аналізу (який ще прийнято у вітчизняній і зарубіжній літературі характеризувати, як аналіз беззбитковості) - встановити, що відбудеться з фінансовими результатами, якщо визначений рівень продуктивності, об'єму виробництва витрат зміниться. Ця інформація має виняткове значення для керівництва підприємства, тому що знання залежності між такими факторами як сукупний доход від продажу, сукупні витрати, прибуток, вихід продукції (об'єм виробництва) дозволяє визначити критичний рівень випуску продукції, при якому прибуток буде максимальним, або рівень, при якому не буде ні прибутку, ні збитків (тобто точку беззбитковості).

У конкретних ситуаціях результати такого аналізу можуть складати комерційну таємницю підприємства. Переваги даної методики полягають у тому, що аналіз можна проводити як за квартал, так і за півріччя та за результатами діяльності за рік.

Для побудови моделі зв'язку між сукупними витратами, виходом продукції (об'ємом виробництва), виручкою від реалізації, у проведенні аналізу спрощуються реальні умови, з яким стикається підприємство у практичній діяльності. Як і більшість моделей, які є абстракціями реальних умов, модель аналізу беззбитковості будується із врахуванням ряду припущень і обмежень. Якщо їх не враховувати, то можна зробити серйозні помилки і неправильні висновки при аналізі. Основними припущеннями є наступні обмеження;

1. Номенклатура реалізованої продукції є величиною постійною.

2. Сукупні витрати і сукупний доход є лінійними функціями об'єму виробництва (реалізації).

3. Прибуток розраховується по змінник витратах, оскільки при аналізі передбачається; що постійні витрати, які мали місце у даному періоді, враховуються як витрати цього періоду.

4. Всі інші змінні величини залишаються постійними.

5. Витрати діляться на умовно-постійні і змінні.


 
 

Цікаве

Загрузка...