WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Дипломна робота на тему:

"Бухгалтерський облік

у цукрової промисловості"

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ І. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У СТАНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА НОВІ

ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО РИНКУ

1.1. Проблеми та перспективи розвитку цукрової промисловості України при переході до ринкових умов господарювання

1.2 Модифікація бухгалтерського обліку в умовах економічних трансформацій

1.3. Структурна побудова обліку витрат виробничої діяльності

РОЗДІЛ II. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

2.1. Первинний облік витрат на виробництво

2.2 Методика ведення синтетичного і аналітичного обліку

2.3. Калькуляція собівартості продукції

РОЗДІЛ III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ У ЦУКРОВІЙ ГАЛУЗІ

3.1. Контроль витрат на виробництво

3.2. Економіко - математична модель впливу витрат на виробництво і формування фінансових результатів

3.3. Аналіз впливу окремих видів продукції на досягнення максимальних результатів діяльності

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

ВСТУП.

З початку періоду переходу до ринкової економіки виробництво цукру в Україні разюче скоротилося. Однак ознаки слабкості цукрової промисловості України з'явилися іще до початку цього періоду. Врожайність цукрового буряка в Україні падала і в70-х і в 80-х роках. Цукрові заводи України були застарілими та неефективними ще до 1990 р.

На сьогодні українська цукрова промисловість не є конкурентоспроможною на світовому ринку. Питання про те, чи зможуть значні інвестиції в технологію та "ноу-хау" зробити цукрову промисловість України конкурентоспроможною є принаймні дискусійним. Міжнародні ринки цукру дуже нестабільні й дуже істотною мірою залежать від політичних факторів, які можуть несподівано та не прогнозовано змінюватися.

В умовах ринкової економіки виробництво регулюється попитом і пропозицією та механізмом ціноутворення.

Цукрові буряки - одна з найважливіших технічних культур. Це єдине джерело сировини цукрової промисловості в нашій країні. цукрові буряки мають велике агротехнічне значення. Введення їх у сівозміни підвищує культуру землеробства.

За умов сучасної та перспективної кон'юнктури ринку обсяг виробництва цукру в Україні можна стабілізувати або навіть розширити. Основними напрямками цього процесу е; вдосконалення виробничих відносин в АПК, зниження собівартості цукру, зміцнення сировинної бази цукрових заводів та забезпечення підвищення загальної ефективності виробництва цукру.

Важливу роль у розв'язанні цин завдань відіграють облік, контроль та аналіз господарської діяльності. Від їх правильної організації залежить точність визначення собівартості продукції, результатів господарської діяльності підприємства, оперативного контролю за дотриманням діючих норм витрат предметів праці. Саме оперативний облік і контроль в процесі виробництва сприяють усуненню негативних факторів та економному витрачанню всіх видів ресурсів, що зумовлює зростання прибутків та рентабельності виробництва.

Методика обліку, контролю та аналізу виробництва, що застосовується в економіці України, не відповідає сучасним умовам господарювання. Використання зарубіжних методик потребує врахування специфіки організації вітчизняного виробництва. Недостатньо уваги приділяється питанням автоматизації обліку в цукровій промисловості. Вимагають нового підходу відносини суб'єктів ринкової економіки, що формують виробництво цукру - цукрових заводів та виробників цукрових буряків. Чітка організація обліку може забезпечити еквівалентний обмін їх діяльністю. Визначити оптимальні параметри у цих питаннях дає змогу достовірна облікова інформація.

Найголовнішими показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємства, є його прибутковість, платоспроможність та конкурентноздатність. Проте існуюча методика обліку та аналізу господарської діяльності не сприяє реальному та достовірному їх визначенню. А це. в свою чергу, ускладнює вибір дієвих факторів для підвищення ефективності виробництва.

Крім того. в сучасних умовах господарювання виникла потреба в розгляді питань, що стосуються методів виробничого обліку (бухгалтерського обліку витрат виробництва). Це пов'язано, перш за все, із змінами, які відбуваються у методології та організації бухгалтерського обліку. А саме, в умовах переходу до ринкових відносин організація та методологія бухгалтерського обліку України потребує таких змін:

- необхідно поряд із фінансовою, впроваджувати управлінську бухгалтерію, при чому останній необхідно приділяти значну увагу хоча б тому, що саме вона найбільш яскраво і точно відображає стан виробництва підприємства. Таким чином, виникає потреба в розгляді питань якісного проведення бухгалтерського обліку витрат на виробництво та його вдосконалення;

- впровадження нових прогресивних методів обліку витрат на виробництво.

Поряд з цим, досить помітним став той факт, що в літературі основна увага почала приділятись питанням обліку прибутку, а обліку витрат на виробництво і собівартості відводиться другорядна роль. Деякі економісти вважають, що в умовах ринку їх роль різко знизилась. Але, не дивлячись на те, що ціни зараз формуються виходячи з попиту і пропозиції на продукцію, в основі всіх облікових і оціночних даних (і не лише виробничих, а й фінансових) все ж лежить собівартість, яка є основоположною для обліку у всіх країнах.

Управління діяльністю підприємства, перш за все, базується на, такому принципі, який передбачає постійне відшкодування витрат виробництва за рахунок виручки та. отримання прибутку,

Управління собівартістю, як важливим економічним пультом, забезпечує необхідну ефективність і досягнення найкращого кінцевого результату - необхідної рентабельності. В силу цього, облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції є важливим в загальній організації обліку на підприємстві. Це і найбільш складна ділянка обліку, так як в процесі узагальнення виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції всі особливості технології і організації виробництва, структура підприємства, номенклатура і характер продукції проявляються в побудові об'єктів обліку, облікових реєстрів і розподілу ряду витрат.

Тому, облік, як важлива функція управління виробництвом, забезпечує управлінські органи інформацією про різноманітні аспекти діяльності підприємств і безпосередньо впливає на якість управлінський рішень, ефективність системи управління. Тому вдосконалення обліку нерозривно пов'язане із проведенням перетворень в господарському механізмі. Облік повинен достовірно відображати результати роботи трудового колективу, використані в процесі виробництва матеріальні, трудові та грошові ресурси, сприяти виявленню витрат на виробництво. Взагалі, облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції призначений для виконання ряду важливих завдань, які в значній мірі повинні сприяти покращенню господарської діяльності багатьох промислових підприємств, і які розглядаються в даній, дипломній роботі.

Таким чином, тема дипломної роботи є актуальною і сучасною.

Метою дослідження є вивчення теоретичних положень і діючої практики обліку, контролю та аналізу витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції в цукровій промисловості, їх узагальнення і визначення напрямів удосконалення.

Предметом дослідження є організація та методика обліку, контролю та аналізу" витрат на виробництво.,

Об'єкт дослідження - ВАТ "Чортківський цукровий завод", його виробничо-фінансова діяльність.

Основним методом дослідження є діалектичний розгляд кола проблем. При вивченні деяких питань використовувались економіко-математичні методи і техніко-економічний аналіз та інші методи економічних досліджень.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку літератури та додатків. Це 88 сторінок друкованого тексту, 5 додатків, 4 таблиці, 4 схеми. Список використаної літератури складається із 37 позицій.

РОЗДІЛ І. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У СТАНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА НОВІ ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО РИНКУ

1.1. Проблеми та перспективи розвитку цукрової промисловості України при переході до ринкових умов господарювання

Цукрова промисловість - пріоритетна галузь харчової індустрії України, яка покликана забезпечити потреби населення в цукрі за науково-обґрунтованими нормами і створити достатні резерви його експорту до інших країн. Вона об'єднує 192 цукрових заводи, 7 цукрорафінадних, і 4 рафінадних цехи, 135 насінницьких радгоспів, і близько 5 тисяч бурякосіючих господарств, а також відповідні науково-дослідні , проектні установи та навчальні заклади, машинобудівні заводи по виготовленню і ремонту устаткування.

Серед європейських держав Україна має найсприятливіші природньо-кліматичні умови для розвитку буряківництва, отже - і цукрової промисловості, проте за темпами розвитку, рівнями концентрації та ефективності виробництва в галузі значно відстає від зарубіжних країн і нині перебуває в кризовому стані.

Сучасна виробничо-технічна база цукрової промисловості України представлена, в основному, підприємствами малої та середньої потужності, її основу складають старі, технічно-спрацьовані заводи, що потребують реконструкції та технічного переоснащення.


 
 

Цікаве

Загрузка...