WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

1.3. Вимоги щодо оформлення розрахункових документів, нові технології роботи комерційних банків в процесі здійсненння розрахунково-касового обслуговування клієнтів

Розрахунково-касове обслуговування клієнтів є не тільки традиційною

послугою комерційного банку, а й стабільним джерелом його доходів. Тому для банків є важливою чітка організації роботи з розрахунково-касового обслуговування. Важливе місце в цьому процесі займає контроль зі сторони банку щодо розрахунково-платіжних документів, які поступаються від клієнтів впродовж операційного дня.

Віджповідно до Інструкції "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затвердженої постановою Правління НБУ від 29.03.2001 року за № 135, розрахункові документи, які подаються клієнтами в банк у паперовій формі, мають відповідати вимогам встановлених стандартів та вміщувати, залежно від їх форми, такі реквізити:

-назву документа;

номер документа, місяць і рік його виписки;

Число та рік вказують цифрами, місяць – літерами. На розрахункрвих документах, які заповнюються за допомогою технічних засобів, допускається зазначення місяця цифрами;

- назва платника та одержувача коштів (їх офіційне скорочення), які відповідають зареєстрованим у статуті, їх ідентифікаційні коди за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України, у фізичних осіб – ідентифікаційні номери, що представляються на підставі відповідних документів податкових органів, номери рахунків в установах банку;

- назви банків платника і одержувача, їх місцезнаходження та умовні номери за МФО (код банку);

- суму платежу цифрами та літерами;

- призначення платежу – назву товару (виконаних робіт, наданих послуг), посилання на документ, на підставі якого здійснюється операція (операція, рахунок, товарно-транспортний документ та інше) із зазначенням його номера і дати, зазначення назви і відповідної статті закону, якою передбачене право примусового списання коштів. Замість назви товару можна зазначити його кодове позначення;

- на першому примірнику (не залежно від способу виготовлення розрахункового документа) – відбиток печатки та підписи відповідальних осіб платника та одержувача коштів;

- підрозділи бюджетної класифікації та строк настання платежу (у разі перерахування коштів до бюджету);

- суму податку на додану вартість цифрами або напис "без податку на додану вартість". У разі, коли хоча б один із зазначених реквізитів (якщо вони передбачені формою документа) не заповнений, або заповнений неправильно, банк такий документ до виконання не приймає.

Використання факсиміле при вчиненні підпису, виправлення і підчистки у розрахункових документах не допускається.

Банк не має права робити виправлення на поданих розрахунковиих документах.

У разі відмови прийняти від клієнта розрахунковий документ, банк у день його отримання має зробити на зворотньому боці напис про причину повернення документа без виконання (за підписами головного бухгалтера і виконавця, завірених штампом банку) та повернути його клієнтові.

Розрахункові документи за операціями, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами - повинні мати відбиток печатки та підписи відповідальних осіб, яким відповідно до чинного законодавства України та установчих документів підприємства надане право розпорядження рахунком і підпису розрахункових документів і які повідомлені банку в карточці зі зразками підписів та відбитком печатки.

Документи за операціями відділень, філій, предтавництв підписуються особами, які уповноважені юридичною особою, і завіряються відбитком печатки, що відповідають вміщеним у картку зразкам підписів та відбитку печатки.

Розрахункові документи за операціями, які здійснюються фізичними особами, підписуються ними та приймаються банком до виконання за наявності на документі підпису, зразок якого вміщено в картку рахунку.

Клієнт, виходячи зі своїх технічних можливостей, може подавати до банку розрахункові документи як у паперовій формі, так і у у вигляді електронних розрахункових документів каналами зв'язку. Спосіб подання ним документів до банку передбачається в договорі на розрахунково-касове обслуговування.

Паперові розрахункові документи, як правило, виписуються з використанням технічних засобів за один раз під копірку у двох примірниках, платіжні вимоги та документи підприємств, які обслуговуються в одній установі банку, - у трьох примірниках.

Кошти списуються з рахунку платника тільки на підставі першого примірника розрахункового документа.

На всіх примірниках паперових розрахункових документів банк в обов'язковому порядку в правому верхньому куті проставляє дату надходження цих документів. Якщо документи надійшли після регламентованого банком часу роботи з клієнтами, на них, крім того, проставляється штамп "Вечірня ". Дата виконання розрахункового документа проставляється у правому нижньому куті.

У разі, якщо дата розрахункового документа збігається з датою його проведення банком, дата отримання банком документа у правому верхньому куті не проставляється.

Банк одержувача зобов'язаний зарахувати кошти на рахунок клієнта не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації від розрахункової палати.

Повернення розрахункових документів, які стосуються оплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів та внесків до державних цільових фондів, здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством, або на підставі відкликання органу, який надав документ на примусове списання коштів, або на підставі одержаного від клієнта листа про відкликання розрахункових документів на оплату податків та неподаткових платежів.

При цьому підприємства, установи і організації можуть відкликати з установ банків невиконані платіжні доручення на сплату податків та неподаткових платежів тільки за згодою відповідного органу стягнення. На листі про відкликання робиться відмітка органу стягнення про згоду на відкликпння.

При здійсненні розрахунків клієнти можуть застосовувати систему "клієнт-банк". Юридичною підставою для входження клієнта в систему електронних платежів "Клієнт-банк" і проведення банком його електронних документів є окремий договір між ним і банком.

У договорі обов'язково мають бути обумовлені права, обов'язки та відповідальність сторін у разі виникнення спірних питань і порядок їх вирішення.

Система "клієнт-банк" є одним з найбільш перспективних способів безготівкового розрахункового обслуговування клієнтів, так як дозволяє клієнту проводити розрахункові операції та отримувати довідки про стан своїх рахунків в режимі реального часу з території свого офісу використовуючи електронні засоби передачі інформації.

Електронна система "клієнт-банк" виконує наступні функції:

1.Підтримує ведення баз даних нормативно- довідкової інформації.

2.Формує платіжні документи підприємства, а також документи, що надійшли з банку.

3.Формує пачки документів у вигляді файлів для передачі їх в банк.

4.Приймає сформовані банком документи, квитанції за документами, виписки з особових рахунків підприємства.

5.Забезпечує зв'язок відокремленого робочого місця операціоніста з банком.

6.Забезпечує зв'язок відокремленої каси з банком (виконує оформлення касових документів і передачу їх до банку, прийом із банку інформаційних повідомлень і виписок по особовому рахунку каси).

7.Забезпечує комплексий захист інформації від несанкціанованого доступу. При цьому використовується система криптографічного захисту.

8.В процесі прийому та передачі інформації формує протокол, в якому фіксується інформація про підготовлені до передачі файли, про результати перевірки ключів захисту інформації, про прийняті та передані повідомлення.

Програмне забезпечення системи "клієнт-банк" має відповідати вимогам, які пред'являються до технологіх банківських розрахунків і мати сертифікат Національного банку України.

АРМ кліента забезпечує автоматичне ведення поточного стану власного рахунку в банку, враховуючи проведені початкові та зворотні платежі. Електронні документи, що подаються клієнтом в банк мають відповідати формату платіжних документів системи електронних платежів НБУ, із зазначенням електронних цифрових підписів відповідальних осіб платника, яким згідно з установчими документами надано право підпису. Банківська частина системи "клієнт-банк" забезпечує перевірку наведених електронних підписів на кожному електронному розрахунковому документі клієнта та за платіжним файлом у цілому.

Після отримання від банку виписки з рахунку, клієнт складає "Реєстр розрахункових документів, які відправлені в банк каналами зв'язку і прийняті банком до оплати".

Такий самий реєстр за кожним клієнтом складається в банку після друку балансу операційного дня. Реєстр електронних платежів з повним переліком реквізитів розрахункових документів підшивається банком в документи дня як первинні документи, що надійшли від клієнта в банк до оплати. Реєстр має обов'язково вміщувати відомості про дату і час подання розрахункових документів власником рахунку до виконання.


 
 

Цікаве

Загрузка...