WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Обидві форми грошового обороту органічно взаємозв'язані і характеризуються високим рівнем організації.

Безготівкові розрахунки обслуговують господарські взаємовідносини підприємств, організацій, установ, обєднань, фінансово-кредитних органів. Основу їх організацій складають договірні відносини між суб'єктами ринку.

Своєчасна і повна оплата продукції, виконаних робіт, наданих послуг, інших боргових зобов'язань є однією з головних ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного її суб'єкта зокрема. Тому кожна країна багато уваги приділяє організації грошових розрахунків, створює розрахунково-платіжні системи, основою яких є банки.

Грошові розрахунки можна класифікувати за цілим рядом ознак (Таблиця 2).

Таблиця 2

Класифікація грошових розрахунків

Критерії класифікації

Види розрахунків

За формою грошового обігу

готівкові;

2)безготівкові

За цільовим призначенням платежу

1)платежі за товарними операціями;

2)платежі за нетоварними операціями

За інструментами

1)банкноти;

2)монета;

3)дорожні чеки;

4)паперові платіжні документи;

5)платіжні документи в електронній формі;

6)платіжні картки

За терміном здійснення платежу (відносно моменту поставки товарів, виконання робіт, надання послуг)

1)передоплата;

2)касовим методом;

3)в кредит або по векселю

За валютою, в якій здійснюються розрахунки

1)в національній валюті;

2)в іноземній валюті

За методом списання коштів з рахунку платника

1)за дорученням платника;

2)в безакцептному порядку

За методом здійснення платежу

1)пряме перерахування;

2)кліринг

За приналежністю коштів, за рахунок яких здійснюється платіж

1)власні кошти;

2)позика

За формою розрахункових документів

1)з попереднім депонуванням коштів;

2)шляхом прямого перерахування

До розрахунків за товарними операціями відносяться платежі безпосередньо пов'язані з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг. До розрахунків за нетоварними операціями належать платежі в бюджет, повернення заборгованості за кредитами,фінансування капітальних вкладень та інше. Розрахунки за товарними операціями здійснюються, як правило, після відвантаження товару чи надання послуг (за касовим методом), передоплата може здійснюватися в тих випадках, коли це передбачено в договорі. В окремих випадках продаж товарів здійснюється в кредит, який оформлюється векселем. Валюта платежу залежить від того, чи є платник за даною операцією резидентом України чи не резидентом. Переважна більшість платежів здійснюється за дорученням платників, проте у випадках передбачених чинним законодавством України допускається примусове списання коштів з їх рахунків.

Що стосується взаємозаліку (клірингу), то він може проводитися на двосторонній або багатосторонній основі. Кліринг дає змогу економії витрат обігу і проведення розрахунків за кінцевим сальдо взаємних вимог.

Значна питома вага в структурі безготівкових розрахунків належить розрахункам, що здійснюються за рахунок власних коштів платників. Разом з тим, окремі форми розрахунків передбачають використання для даних цілей банківських кредитів, наприклад – розрахунки непокритими акредитивами. З іншого боку кредит може використовуватися і при застосуванні будь-яких інших форм безготівкових розрахунків за умови надання платнику для їх здійснення банківського кредиту.

Безготівкові розрахунки з попереднім депонуванням коштів за сферою застосування поступаються розрахункам шляхом прямого їх перерахування. Пояснюється це, в першу чергу, небажанням суб'єктів господарської діяльності вилучати кошти з обороту (депонувати їх).

Організація безготівкових розрахунків повинна сприяти процесу відтворення, відповідати конкретним вимогам, які обумовлені інтересами розвитку економіки.

До них належать:

забезпечення своєчасності отримання коштів одержувачем;

забезпечення рівних умов для всіх учасників розрахунків;

створення умов для взаємного контролю платника і одержувача;

максимальне зближення моментів отримання товарно-матеріальних цінностей чи послуг і здійснення платежів за ними.

Забезпечення своєчасного отримання коштів одержувачем є головною вимогою, яку повинна задовільняти система безготівкових розрахунків. Це дасть змогу уникнути кризи неплатежів в економічній системі, прискорити грошовий обіг, уникнути надмірних і нераціональних витрат обігу. Крім того, організація розрахунків повинна передбачати створення умов для взаємного контролю постачальника та покупця за дотриманням господарських угод, здійснення банківського контролю за діючими правилами розрахунків. Однією з актуальних задач організації розрахунків є зближення моменту отримання матеріальних цінностей покупцями і здійснення платежу за ними постачальниками, а також скорочення взаємної заборгованості.

Система безготівкових розрахунків базується на дотриманні єдиних для всіх суб'єктів ринку умов.

Усі юридичні особи повинні зберігати свої грошові кошти в установах банків за винятком залишків готівки в їх касах у межах встановленого ліміту. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі через установи банківської системи і під її контролем. Банки на договірній основі здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів.

Кошти з рахунку клієнта списуються за розпорядженням його власника крім випадків, у яких чинним законодавством передбачене примусове списання коштів. Коли рахунки платника і одержувача коштів відкриті в різних банках, міжбанківські розрахунки проводяться за допомогою системи кореспондентських відносин. Отже, в платіжному обороті задіяні не тільки рахунки платника й одержувача коштів, а й рахунки банків, що їх обслуговують.

Безготівкові платежі здійснюються за умови наявності коштів на рахунку платника, а в окремих випадках - за рахунок кредиту.

Якщо на кореспондентському рахунку банку недостатньо коштів для виконання розрахункових документів на перерахування коштів з рахунку клієнта, банк їх приймає до виконання й обліковує на позабалансовому рахунку №9804 "Розрахункові документи, не сплачені в строк з вини банку".

Зарахування коштів на рахунок одержувача здійснюється лише після списання їх з рахунку платника. В банківській практиці України в певні періоди допускалися винятки з даного правила. Скажімо, при розрахунках чеками зарахування коштів на рахунок чекодержателя здійснювалося по пред'явленню ним розрахункового чека в установу банку, яка його обслуговувала. Після цього банк чекодержателя інкасував чек в банк чекодавця, де сума за чеком списувалася з відповідного рахунку. Така практика приводила до послаблення контролю зі сторони банку за даною формою розрахунків, подвійного відображення грошових коштів за рахунком чекодержателя і одночасно за рахунком чекодавця, на якому депонувалися кошти за розрахунковим чеком.

Єдність вимог до організації безготівкових розрахунків та умов їх організації не виключає особливостей в методах і формах розрахунків, необхідність яких визначається специфікою господарської діяльності підприємств окремих галузей економіки.

Безготівкові розрахунки відрізняются за способами платежів та за формами розрахункових документів. Основний спосіб платежу – перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача шляхом відповідних записів на цих рахунках. Залежно від характеру платежу, порядку надання кредиту та інших умов кошти перераховуються з різних рахунків платника, як правило, з поточного чи позичкового рахунку.

Важливим елементом системи безготівкових розрахунків між підприємствами та організаціями є їх форми. Інструкцією НБУ "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затвердженою постановою правління НБУ № 135 від 29.03.2001року, передбачено застосування акредитивної, інкасової, вексельної форм розрахунків, а також форми розрахунків за розрахунковими чеками та з використанням розрахункових документів на паперових носіях та в електронному вигляді.

Безготівкові розрахунки за товари та послуги можуть також здійснюватися за допомогою банківських платіжних карток. Порядок використання платіжних карток визначається "Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням", затвердженим постановою Правління НБУ №479 від 24.09.1999року.


 
 

Цікаве

Загрузка...