WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік розрахункових операцій в комерційних банках України - Дипломна робота

Зміст

Вступ

І. Діяльність банків по обслуговуванню безготівкового платіжного обороту.

1.1. Організаційні засади системи безготівкових розрахунків в Україні.

1.2. Порядок відкриття та функціонування рахунків суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб в банківських установах.

1.3. Вимоги щодо оформлення розрахункових документів, нові технології роботи комерційних банків в процесі здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

ІІ. Практичні аспекти ведення бухгалтерського обліку розрахункових операцій в комерційних банках України.

2.1. Організація обліку розрахунків платіжними дорученнями та операцій з примусового списання коштів з розрахунків платників.

2.2. Облік розрахунків чеками, їх характеристика та місце в системі безготівкових розрахунків.

2.3. Облікові процедури при використанні акредитивної форми розрахунків.

ІІІ. Напрями розвитку системи безготівкових розрахунків в Україні.

3.1. Нові платіжні інструменти в системі безготівкових розрахунків суб'єктів господарської діяльності (СГД) та фізичних осіб.

3.2. Перспективні напрями здійснення безготівкових розрахунків в Україні.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до головних функцій комерційних банків відноситься здійснюване на договірних умовах кредитно-розрахункове, касове та інше обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян. Зауважимо, що касове обслуговування контрагентів здійснюється паралельно з розрахунковим. Іншими словами розрахунково-касове обслуговування є параметром єдиної угоди між комерційним банком та суб'єктом господарської діяльності.

Під розрахунковими операціями комерційного банку слід розуміти виконання наказів-розпоряджень клієнтури щодо оплати робіт, послуг, товарів, одержаних від постачальників, погашення заборгованостей за податковими та іншими платежами, а також зарахування на поточні рахунки клієнтів грошових коштів, що поступають від продажу продукції в оплату за виконані роботи та послуги.

Принципи організації сучасної системи безготівкових розрахунків в Україні мають велике значення як для раціональної організації діяльності, так і для успішного функціонування економічної системи вцілому.

Особлива ознака безготівкового платіжного обороту полягає в тому, що для проведення платежів використовуються тільки безготівкові гроші. Це можливо тоді, коли платник і одержувач мають поточний рахунок в будь-якому банку на території України або за кордоном, якщо йдеться про міжнародні розрахунки. Зрозуміло, що безготівковий платіж здійснюється швидко та надійно лише за умови розвинутої мережі міжбанківських розрахунків та наявності відповідних платіжних документів. В Україні дані передумови впроваджені в практичну сферу діяльності банківської системи.

Так із січня 1994 року Національний банк запровадив автоматизовану систему міжбанківських розрахунків з використанням прогресивних технологій у банківській справі. Система обслуговується комплексом програмно-технічних засобів, які забезпечують обмін електронними документами, їх перевірку, аналіз та захист від втручання. Система електричних платежів (СЕП) дозволила досягти світового рівня обробки інформації у сфері міжбанківських розрахунків, обмежити ризик обігу фальшивих грошей та скоротити до мінімуму термін проходження платежів.

Сучасна система безготівкових розрахунків передбачає, що розрахунки між підприємствами проводять комерційні банки, розрахунки між банками здійснюються через мережу регіональних розрахункових палат, на верхньому рівні якої перебуває центральна розрахункова палата в Києві. Банківські операції можуть також проводитись через кореспондентські рахунки, які банки відкривають один у одного відповідно до кореспондентських угод.

Перспективи розвитку системи безготівкових розрахунків в Україні в значній мірі визначають напрями та тенденції розвитку економічної системи країни в цілому. Важливим елементом раціональної організації системи безготівкових розрахунків є облікова система банку, яка забезпечує відображення розрахункових операцій в обліку та фінансовій звітності банківської установи.

Все викладене вище обгрунтовує актуальність теми дипломної роботи "Основи організації, обліку і контролю розрахункових операцій в банках України".

З метою вивчення та аналізу даної проблеми в дипломній роботі ставилися такі основні завдання:

розкрити та охаректеризувати базові засади організації системи безготівкових розрахунків;

розглянути порядок відкриття рахунків в національній та іноземній валюті в установах комерційних банків України;

вивчити документи, які подаються суб'єктами господарської діяльності, для відкриття різних видів рахунків в банківських установах;

розглянути особливості відкриття рахунків в комерційних банках фізичним особам;

проаналізувати вимоги щодо оформлення розрахункових документів, які подаються в банк;

проаналізувати умови та порядок здійснення розрахунків між банком і клієнтом із застосуванням системи "клієнт-банк";

ознайомитись з порядком укладання договорів на розрахунково-касові обслуговування між банком та клієнтом;

визначити основні реквізити договору на розрахунково-касове обслуговування та вимоги щодо його оформлення;

вивчити облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями, як основній формі безготівкових розрахунків;

проаналізувати технологію примусового списання коштів з рахунків платників, розглянути облікові процедури за умови примусового списання коштів;

охарактеризувати облік розрахунків чеками та акредитивами, переваги і недоліки даних форм розрахунків;

дати характеристику місця та ролі нових платіжних інструментів в системі безготівкових розрахунків;

дослідити перспективні напрями здійснення безготівкових розрахунків в Україні в сучасних умовах.

Інформаційною базою дослідження служать законодавчі та нормативні акти, які регламентують діяльність банківських установ в сфері безготівкових розрахунків та періодична література по даній проблемі; фактичні дані про діяльність банківських установ в Україні в галузі залучення коштів юридичних та фізичних осіб.

Дипломна робота включає вступ, три розділи, висновки та список використаної літератури.

І. Діяльність банків по обслуговуванню безготівкового платіжного оброту.

1.1. Організаційні засади системи безготівкових розрахунків в Україні.

Господарські зв'язки між суб'єктами ринку супроводжуються грошовими розрахунками. Грошові розрахунки в Україні здійснюються за допомогою готівки та в безготівковій формі. Розрахунки, що здійснюються за допомогою готівки, використовуються в процесі взаємовідносин підприємств, установ та організацій з населенням, обслуговують рух його грошових доходів та видатків. Готівку, необхідну для забезпечення господарської діяльності підприємства зберігають у власних касах. При цьому залишок готівки в касі підприємства повинен не перевищувати суми ліміту, встановленого для даного суб'єкта підприємницької діяльності установою комерційного банку.

В розрахунках між підприємствами, організаціями (юридичними особами) майже всі господарські платіжі (крім дрібних) здійснюються шляхом безготівкових перерахувань коштів. Безготівкові розрахунки у господарському обороті України здійснюються у національній валюті України через банки шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача.

Сукупність усіх грошових розрахунків, не залежно від їх форми, складає грошовий оборот. Основну частину його (більше 80%) становить безготівковий оборот. Сфери застосування готівкових та безготівкових розрахунків чітко визначені в законодавчому порядку.

Хоч розвиток системи безготівкових розрахунків призвів до скорочення частки готівкових грошей у грошовій масі і зниження їх використання в платіжному обороті, оплата готівкою й надалі залишається найбільш пощиреним методом у сфері роздрібних трансакцій. Готівкою обслуговується основна частина малих господарських операцій. За кількістю платежі готівкою становлять 80-90 відсотків усіх платежів, за сумою – лише незначну частину грошового обігу в країнах з розвинутою фінансовою системою.

Таблиця 1 дає змогу визначити питому вагу розрахунків готівкою в загальному обсязі розрахунків. У великих країнах Європи вона становить 80-90-% усіх операцій, а в США – значно нижча, оскільки там більшу частину займають розрахунки кредитними картками, які введені значно раніше, ніж в інших країнах. Однак у Франції, наприклад, досить низький рівень розрахунків готівкою стосовно вартості всіх операцій, а також низька середня вартість однієї операції [19, с.20].

Таблиця 1

Питома вага готівкових розрахунків у загальній їх масі та в розрахунках готівкою на душу населення.

Назва держави

Питома вага готівки узагальній кількості усіх операцій,%

Питома вага готівки у вартості операцій,%

Кількість операцій готівкою за рік на душу населення

Середня вартість однієї операції, дол. США

Великобританія

92,6

-

1085

-

Німеччина

86,0

4,2

622

0,12

США

73,9

2,1

558

0,28

Франція

82,8

0,5

407

0,04


 
 

Цікаве

Загрузка...