WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Бухгалтерський облік активних операцій комерційних банків - Дипломна робота

Упродовж року значно збільшились інвестиції банку в цінні папери. За 2003 рік балансова вартість портфелю цінних паперів збільшилась на 80% і станом на 01.01.2000 р. становила 205 млн. грн. або 20 % "чистих" активів.

Значна увага, як і у минулі роки, приділялась нарощуванню ресурсної бази. Протягом 1999 року, завдяки універсальному характеру діяльності банку, а також чіткості та оперативності в роботі з клієнтами, обсяги ресурсної бази, тобто поточні та строкові кошти клієнтів, зросли на 71 млн.грн. і станом на 01.01.2000р. становили 806 млн.грн. або 75 % від "чистих" пасивів банку.

Стабільність фінансового стану АШІЬ^АВАЛЬ" характеризують економічні нормативи діяльності.

Особливості економічної ситуації у 1999 році, в тому числі дефіцит ресурсів та підвищення їхньої вартості, а також скорочення напрямків здійснення рентабельних активних операцій, призвели до загострення проблеми прибутковості банків.

Але, завдяки якісному управлінню активами та пасивами АППБ "АВАЛЬ" у 2003 році отримав прибуток у розмірі 20 млн.грн.

Основу доходу банку становили відсоткові доходи за коштами, наданими в кредит іншим банкам та клієнтам-240 млн.грн. або 58Уо загального обсягу доходів, а також відсотковий дохід, який отримано від діяльності на ринку цінних паперів - 64 млн.грн., або 16%. Зважена політика в роботі з клієнтами дала змогу отримати 76 млн.грн. комісійного доходу, що дорівнює 18% загальної суми доходів установи.

Незважаючи на відсутність помітних позитивних змін в економіці держави та в роботі більшості підприємств, кредитна діяльність упродовж 1999 року залишалася однією з основних доходних статей банку.

Для зменшення кредитних ризиків. Правління АППБ "АВАЛЬ" постійно проводило заходи для вдосконалення кредитної роботи, оптимізації структури та підвищення ефективності кредитного портфелю. Це дало вагомі результати у вигляді зменшення частки пролонгованих та безнадійних кредитів. Впроваджена така форма кредитування, як овердрафт. Особливістю року було збільшення частки довгострокових кредитів, спрямованих на розширення виробництва.

Всього впродовж року юридичним особам було надано кредитів на суму понад 900 млн.грн.

Торік банк продовжував співпрацю з міжнародним фінансово-кредитними установами з питань залучення кредитних ресурсів. Пріорітет надавався пошуку валютних ресурсів з рівнем відсоткової ставки, яка є значно нижчою, ніж загальноринкова.

Головним у цій роботі залишалася співпраця з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) відносно довгострокового кредитування українських товаровиробників. У рамках програми ЄБРР "Аваль" надав кредитів на загальну суму 19 млн.дол.США. Вони були спрямовані на розвиток власного виробництва, його технічне переобладнання, поповнення обігових коштів українських підприємств.

28

Таблиця 3.3. Доходи та витрати АППБ "АВАЛЬ" за 1999 рік

Найменування статей доходів та витрат

Сума у тис.грн.

% співвідношення

ДОХІД 1 .Відсоткові доходи 2. Комісійні доходи 3. Відсоткові доходи за цінними паперами 4 .Результат від торговельних операцій 5. Інші доходи Сукупні доходи

240413,1 76179,5 64133,8 24213,0 8143,7 413 083,1

58% 18% 16% 6% 2% 100 %

ВИТРАТИ 1 .Відсоткові витрати 2. Інші банківські операційні витрати 3. Комісійні витрати 4. Інші небанківські операційні витрати 5 .Відрахування в резерви 6.Податок на прибуток Сукупні витрати

179174,7 13 243,6 12813,7 138053,8 38 443,0 11541,1 393 269,9

46% 3% 3% 35% 10% 3% 100 %

Прибуток

19813,2

-

Значно розширилася фінансова допомога малому бізнесу за рахунок коштів кредитної лінії Німецько-Українського фонду. Обсяг наданих за цим проектом кредитів становив 17 млн.німецьких марок..

Слід зазначити, що минулого року банк внесено до попереднього складу банків-учасників для обслуговування кредитної лінії Світового банку на структурну перебудову вугільної галузі та кредитної лінії ЄБРР для фінансування мікро-та малого бізнесу.

Одним з пріорітетних напрямків здійснення активних операцій 1999 року були операції на міжбанківському ринку України. На основі кількарічного досвіду банк мав змогу значно розширити загальний обсяг цих операцій. Так, прибуток по міжбанківських кредитах становив 6,5 млн.грн.. Загальнорічні обсяги міжбанківських операцій дорівнювали 385 млн.грн., 633,6 млн. дол. США, 3 млрд. російських рублів.

Відчутно підвищилася прибутковість конверсійних операцій на фінансовому ринку. Упродовж року було укладено 3 872 угоди, загальним обсягом понад 330 млн.дол.США, 34 млн.нім.марок та 746 млн.російських рублів. Прибуток від конверсійних операцій становив 3,4 млн.грн.

На ринку неторгових .операцій обсяг продажу готівкових коштів становив 650 млн.дол.США, що на ЗО млн.дол. США більше порівняно з 1998 роком.

У 1999 році АППБ "АВАЛЬ" був одним з найбільших та найактивніших операторів на ринку цінних паперів. Станом на 01.01.2000. вкладення в державні облігації становили близько 181 млн.грн. У структурі "чистих" активів їхня питома вага - 17%.

Внаслідок конверсії, яку було запропоновано Урядом та НБУ короткострокові облігації, які належали АППБ "АВАЛЬ", були замінені на довгострокові (на загальну суму понад 142млн.грн.).

Це, безумовно, негативно вплинуло на показники ліквідності банку, особливо в довостроковій перспективі. Але, в той же час сформований портфель облігацій дає змогу:

• одержувати прибуток за рахунок отримання відсотків і погашення облігацій;

• працювати на міжбанківському ринку, використовуючи державні

цінні папери дк заставу.

Упродовж 1999 року банк продовжував виконувати заявки на купівлю-продаж ОВДП від фізичних та юридичних осіб - резидентів та нерезидентів.

Упродовж 1999 року АППБ'АВАЛЬ" активно працював з одним із найбільш розповсюджених видів цінних паперів-векселями українських емітентів.

Станом на 01.01.2000р. загальна сума інвестицій у векселі становить 25810894,62 грн. Банком надавався весь спектр операцій з використанням векселів: кредитування клієнтів щляхом врахування векселів, надання вексельних поручительств (авалю за векселями), операцій доміциляції, інкасування, надання кредитів під заставу векселів, проведення операцій за дорученням клієнтів та надання всебічних консультацій.

АППБ "АВАЛЬ" відіграє важливу роль у зменшенні заборгованості підприємств, установ та організацій по внесках на обов'язкове державне пенсійне страхування. Як уповноважений банк Пенсійного фонду України по вексельному оформленню відповідної заборгованості та завдяки розгалуженій мережі установ, АППБ'АВАЛЬ" вдалося погасити заборгованість перед Пенсійним фондом України на суму 57,3 млн.грн.

3.2.Економічне обґрунтування, порядок та методика надання кредитів в Стрийському відділенні АІШБ''АВАЛЬ"

Відділ активно-пасивних операцій Стрийського відділення АППБ "АВАЛЬ" здійснюї свою діяльність у відповідності з Положенням НБУ "Про кредитування", затвердженого Постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.95 року; Положеннями АППБ "АВАЛЬ": "Про кредитування юридичних та фізичних осіб", "Про кредитний комітет АППБ "АВАЛЬ", "Про порядок кредитування фізичних осіб системи АППБ "АВАЛЬ", керуючими та інструктивними матеріалами Національного банку України та АППБ'АВАЛЬ", технологічною картою операцій по кредитуванню юридичних та фізичних осіб-резидентів України.

Розглянемо процес надання та супроводження кредиту до повного погашення у Стрийському відділенні АППБ "АВАЛЬ", який складається з декількох етапів (в подальшому, Стрийське відділення АППБ "АВАЛЬ" -Банк).

І-ийетап-попередній (попередня бесіда з потенційним "Позичальником").

В ході попередньої бесіди компетентні особи (Керуючий Банку, або заступник Керуючого Банку, який здійснює керівництво і координацію по відношенню до кредитування, або начальник відділу активно-пасивних операцій Банку):

• виявляють суть проекту, який пропонується для кредитування, термін кредиту, попередню процентну ставку і забезпечення по кредиту, що пропонується;

• співставляють отримані вихідні дані з кредитною політикою Банку, визначеною Кредитним Комітетом Банку;

• у випадку невідповідності вихідних даних кредитній політиці Банку, дають відмову потенційному Позичальникові;

• у випадку відповідності вихідних даних кредитній політиці Банку, визначають структурний підрозділ, який буде проводити подальшу роботу з Позичальником.

2-й етап-підготовчий (підготовка економістом документів для розгляду питання про надання кредиту на Кредитний Комітет Банку).


 
 

Цікаве

Загрузка...