WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

Державна податкова служба України в умовах переходу до ринку - Дипломна робота

Для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю розрахунків платників за належними до бюджету платежами податкова інспекція веде оперативний облік платежів згідно з кодами бюджетної класифікації України за доходами.

Пеня, донараховані платежі за результатами документальних перевірок, суми фінансових санкцій зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації України за доходами, що й основний платіж.

Дані про надходження платежів до бюджету повинні бути відображені в особових рахунках платників і у реєстрі надходжень та повернень платежів у день отримання від органу державного казначейства відомостей про зарахування платежів до бюджету, про повернення надмірно сплачених сум у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

При обробці розрахункових документів про сплату платежів до бюджету в автоматичному режимі з використанням даних електронного реєстру розрахункових документів, на його паперовій копії ставиться дата та підпис відповідальної особи, яка її провела.

На перший робочий день після отримання відповідних документів про сплату платежів та відображення в особових рахунках платників даних про надходження платежів до бюджету за відповідним терміном їх сплати інспектор відділу обліку формує перелік суб'єктів підприємницької діяльності, за якими рахується недоїмка.

Перелік недоїмників – юридичних осіб передається до відділу примусового стягнення податків, який в межах своїх функціональних обов'язків, перевіряють в установах банку наявність платіжних доручень платників на перерахування відповідних платежів до бюджету.

Списання сум, які є на рахунках недоїмника, на погашення сум недоїмок проводиться установою банку інкасовими дорученнями, які формуються відділом обліку засобами відповідного програмного забезпечення. На інкасових дорученнях, поданих установі банку, вказується порядковий номер за журналом реєстрації, який формується засобами АРМ в автоматичному режимі. Реєстр інкасових доручень, які підготовлені до виконання, формується як перелік складених інкасових доручень за формою зазначеного журналу, у двох примірниках, підписується керівником органу державної податкової служби та відповідними працівниками установи банку і завіряється печатками цих органів. Перший примірник реєстру разом з указаними інкасовими дорученнями передається відповідальному працівнику установи банку працівником податкової інспекції. Другий примірник реєстру інкасових доручень зберігається у відділі обліку. При отриманні інкасових доручень, за якими проведено списання коштів до бюджету, відділом обліку проводяться відповідні облікові операції в особових рахунках платників, а також засобами АРМ в автоматичному режимі робиться відмітка в журналі реєстрації про виконання інкасового доручення. Виконані або відкликані інкасові доручення, копії реєстрів зберігаються у відділі обліку у відповідних справах згідно з затвердженою керівником податкової інспекції номенклатурою справ.

Якщо органи державного казначейства або фінансові органи приймають відповідні рішення щодо проведення взаємозаліку коштів з фінансування видатків у рахунок погашення заборгованості перед бюджетом платника, який не має можливості їх сплатити через несвоєчасне бюджетне фінансування, то податковий інспектор відділу обліку відображає суму взаємозаліку в особовому рахунку платника. Підставою для відображення у особовому рахунку платника суми проведеного взаємозаліку є:

  • протокол, підписаний учасниками взаємозаліку та завірений їхніми печатками;

  • відповідна інформація органу державного казначейства або фінансового органу;

  • відмітка про реєстрацію протоколу у відповідному структурному підрозділі податкової інспекції;

  • наявність на протоколі взаємозаліку письмового доручення керівника або заступника податкової інспекції щодо відображення взаємозаліку в особовому рахунку платника.

Не менш ніж раз на квартал інспектором відділу обліку проводиться вибіркова перевірка правильності проведених облікових операцій в особових рахунках платників. Перевіряючи особові рахунки слід звернути увагу на такі моменти: чи за всіма термінами сплати відображено внесені суми нарахованих платежів до бюджету, а також суми донараховані за результатами документальних перевірок; чи правильно виведене сальдо розрахунків платників з бюджетом (недоїмка або переплата); чи правильно нарахована пеня.

Суми що надійшли до бюджетів та до державних цільових фондів з початку року відображені у реєстрах надходжень та повернень постійно звіряються з даними реєстру розрахункових документів на відповідну дату.

На 1 січня проводиться звірення розрахунків з бюджетом усіх платників за всіма платежами які платниками сплачуються до бюджету.

В особових рахунках платників після проведення всіх облікових операцій за останнє число грудня включаючи нарахування пені та суми що вважаються не сплаченими до 31 грудня включно, інспектор відділу обліку в автоматичному режимі підводить підсумки за рік нарахованих, зменшених, сплачених і повернених сум платежів, фінансових санкцій і пені.

При закритті особових рахунків платників підводяться підсумки за попередній рік. Якщо має місце недоїмка або переплата, несплачена пеня тощо, то ці суми переносяться в особовий рахунок поточного року.

Обов'язкове формування та друк відомостей про недоїмників за кожним видом платежів провадиться відділом обліку на 1-ше число кожного місяця за вихідними формами діючого програмного забезпечення. Протягом звітного місяця відомості про недоїмників формуються відділом обліку засобами АРМ в автоматичному режимі на дату запиту за кожним видом друкування. Відомості про недоїмників передаються до відділу примусового стягнення податків податкової інспекції для вжиття заходів з ліквідації недоїмки.

Для зведеного оперативного обліку платежів, що надходять до бюджету згідно з кодами бюджетної класифікації України, а також повертаються з нього, ведеться реєстр надходжень та повернень за платежами до бюджету за формою та у порядку, які встановлюються Державною податковою адміністрацією України. Такий реєстр ведеться окремо за кожним платежем до бюджету відповідно до кодів бюджетної класифікації України за доходами. Цей реєстр формується відділом обліку щоденно в автоматичному режимі загальним підсумком за день на підставі даних особових рахунків платників після відображення в особових рахунках фактично сплачених та повернених за цей день сум.

На перше число кожного місяця інспектором відділу обліку звіряються дані про надходження до бюджету і повернення з бюджету, які відображаються у реєстрі надходжень та повернень та книзі зведених підсумків, з даними відомостей про зарахування платежів до бюджету, про повернення надмірно сплачених сум у вигляді реєстру розрахункових документів, перевіряється наявність усіх додатків до них, з'ясовуються суми надходжень додатки на які відсутні. Звірення оформлюються довідкою за підписом інспектора відділу та з візою начальника відділу обліку та зберігаються у справах відділу обліку.

Порядок нарахування пені за своєчасно не сплачені суми платежів до бюджету визначається Інструкцією про особливості застосування Декрету КМУ від 21.01.93 р. №8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.11.93 р. №84, зареєстровану у Міністерстві юстиції України 15.11.93 р. за №169.

Відділ обліку та звітності слідкує за бланками суворої звітності, які знаходяться в податковій інспекції. Бланками суворої звітності вважаються квитанції за Ф №10 і Ф №24.

З метою контролю за повнотою та своєчасністю внесення платежів до бюджету податкова інспекція складає і подає електронними засобами звітність про надходження, недоїмку та переплату платежів до бюджету. Щомісячний звіт за ф. №1-П "Про суми фактичних надходжень, недоїмки та переплати податків та зборів до бюджетів та до державних цільових фондів" за станом на 1 число місяця, наступного за звітним, формується за даними з реєстрів надходжень та повернень.

З метою забезпечення системного підходу до формування звітності, ефективного використання її показників та збереження інформації в податковій інспекції використовується сервер та електронний реєстр зведеної інформації і звітності. Електронний реєстр містить інформацію про терміни надання звітності, відповідальний за її складання підрозділ, схеми за термінами формування звітності на всіх рівнях, коротку інформацію про зміст звітних форм, порядок та можливість доступу до них, їх знаходження в електронній базі.

З метою оперативного володіння інформацією про об'єкти оподаткування, прогнозування надходжень до бюджету, поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності платників, моніторингу сплати платежів до бюджету суб'єктами підприємницької діяльності використовуються бази Центрального банку даних, який створюється у Державній податковій адміністрації України в установленому порядку.


 
 

Цікаве

Загрузка...