WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Предмети, строком використання більше одного року відносяться до малоцінних необоротних активів і обліковуються у складі основних засобів. Необхідно зазначити, що підприємство має право самостійно визначати строк служби того чи іншого предмета, а отже, і самостійно відносити предмети або до необоротних матеріальних активів, або до малоцінних та швидкозношуваних.

Незалежно від того, до якої групи буде віднесено "нові" МШП, ведення їх аналітичного складського обліку залишається обов'язковим. Причому це рівною мірою стосується як "необоротних" предметів, так і МШП, які належать до запасів. На сьогодні немає ніяких роз'яснень Міністерства фінансів щодо "нового" документального оформлення руху МШП на підприємстві. А тому цілком законним є використання форм обліку, затверджених Наказом Міністерства статистики України від 22.05.1996 р. "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів" № 145 для МШП, облік яких регулює ПСБО 9. А для тих предметів, які згідно з новими правилами належать до необоротних активів, доцільно застосовувати форми обліку, призначені для обліку основних засобів. Наведемо основні типові форми первинних документів складського обліку МШП. [3, с. 4]

Форма №МШ-1 "Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)" застосовується для обліку зміни запасу інструментів (пристроїв) у роздавальних кладових на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного оборотного (обмінного) фонду. Відомість складається у двох примірниках начальником цеху разом із начальником інструментального чи планового відділу при необхідності зміни норми постійного запасу інструментів (пристроїв). Один примірник відомості знаходиться в інструментальному відділі, другий – в цеху.

На підставі даних відомості вносяться зміни до картки складського обліку матеріалів (типова ф. №М-12) інструментально-роздавальної кладової.

Типова форма №МШ-2 "Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів" застосовується для обліку МШП, виданих під розписку робітнику чи бригадиру (для бригади) із роздавальної кладової цеху для тривалого користування. Заповнюється в одному примірнику комірником на кожного робітника, що одержав ці предмети.

Для обліку інструментів (пристроїв), виданих робітнику із кладової цеху для короткострокового користування, застосовується інструментальна марка, яка при здачі інструментів комірнику, повертається робітникові.

Типова форма №МШ-4 "Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів" застосовується для оформлення поломки, або втрати інструментів (пристроїв) та інших малоцінних та швидкозношуваних предметів. Складається в одному примірнику майстром і начальником цеху (дільниці) на одного або декількох робітників. [11, с. 199-202]

При поломці, псуванні та втраті МШП з вини робітника акт складається у двох примірниках. Один примірник залишається в цеху (на дільниці), а другий направляється у розрахункову частину бухгалтерії для утримання у встановленому порядку з робітника вартості поламаного, зіпсованого чи втраченого предмета.

Типова форма №МШ-6 "Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які видаються робітникам підприємства індивідуальне користування за встановленими нормами." Картка ведеться в одному примірнику і зберігається у комірника цеху (дільниці).

Черговий спецодяг, спецвзуття та запобіжні засоби колективного використання, видані робітникам та службовцям тільки на час виконання тих робіт, на які вони передбачені, повинні знаходитися у коморах і видаватися під відповідальність майстрів та інших робітників, перелік яких затверджується керівником підприємства.

При автоматизованій обробці даних з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів особова картка не ведеться.

Типова форма №МШ-8 "Акт на списання малоцінних і швидкозношуваних предметів" застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів по закінченню строку носки, інших малоцінних та швидкозношуваних предметів і здача їх у комору для утилю. Акт складається в одному примірнику комісією на підставі разових актів вибуття МШП (ф. №МШ-4). Після здачі списаних предметів до комори для утилю акт із розпискою комірника здається до бухгалтерії.

Зразок ф. №МШ-8 по Червоноградській швейній фабриці ВАТ "Калина" за січень 2001 р. на загальну суму 33933 грн. 79 коп. Наведено в додатку 6.

Періодично (як правило не менше одного разу на тиждень) матеріально-відповідальні працівники складів і цехових кладових мають складати реєстри документів і здавати до бухгалтерії для подальшої їх обробки, тобто ведення бухгалтерського обліку матеріалів.

2.2. Облік матеріалів на складі і його вдосконалення.

Подальший аналітичний облік матеріальних цінностей здійснюється на складах.

Складський облік – це сортовий, кількісний оперативно-технічний облік. Він є важливим фактором контролю за зберіганням матеріальних цінностей підприємства. Організують складський облік за видами об'єктів, що зберігаються, за місцями зберігання, за кількістю матеріальних цінностей. За необхідності складський облік організують за партіями надходження матеріальних цінностей. Кожному виду матеріальних цінностей присвоюється номенклатурний номер, що повторюється у всіх первинних документах. Перші три цифри номенклатурного номера означають номер рахунку і субрахунку, наступні дві – номер групи, а інші – порядковий номер матеріальних цінностей у групі. За цими номерами організують і бухгалтерський облік матеріальних цінностей, що дозволяє проводити кількісне звірення даних оперативного складського і аналітичного бухгалтерського обліку.

Складський облік ведуть безпосередньо матеріально-відповідальні особи (завідуючі складами) на картках складського обліку матеріалів (ф. №М-12, див. додаток 3). На кожний номенклатурний номер відкривають окрему картку, яку заповнюють на підставі первинних прибутково-видаткових документів у день здійснення операції. У них також зазначають місця зберігання матеріалів: стелажі, комірки тощо. До місць зберігання приліплюють матеріальний ярлик (ф. №М-16), який слугує також паспортом для матеріальних цінностей. Якщо асортимент матеріалів на складі невеликий, дозволяється використання книг сортового обліку замість карток складського обліку. Ця книга має бути відповідним чином оформлена та містити реквізити форми №М-12.

На кожну номенклатурну одиницю відкривають окрему картку сортового обліку або окрему сторінку в книзі. Бланки карток видають матеріально відповідальній особі під розписку в реєстрі, в якому вказано кількість карток та їх реєстраційні номери. Якщо використовують книгу, то в ній до початку записів нумерують усі сторінки і на звороті останньої сторінки вказують загальну кількість пронумерованих сторінок, що підтверджуються підписами керівника підприємства і головного бухгалтера і скріпляються печаткою.

Картки сортового обліку розкладаються в картотеці за групами і номенклатурними номерами матеріалів. Записи в них робляться щоденно по кожному окремому первинному документу на надходження і вибуття матеріалів. По лімітно-забірних картках записи можна робити після закриття і обов'язково в останній день місяця. Залишок матеріалів вказують в окремій графі після кожної операції.

Матеріально відповідальна особа зобов'язана стежити за залишками матеріалів, порівнювати їх з нормою запасів, вказаною в картці, і своєчасно повідомляти відділ постачання про відхилення, а також про залишки тих матеріалів, по яких немає ніякого руху.

При оперативно-бухгалтерському методі обліку матеріалів працівник бухгалтерії повинен щоденно або в інші встановлені строки, але не рідше одного разу в тиждень, перевіряти безпосередньо на складі в присутності матеріально відповідальної особи правильність і своєчасність оформлення складських операцій, а також записів у картках сортового обліку. При цьому працівник бухгалтерії перевіряє правильність кожного запису в картці відповідно до первинного документа, а також правильність виведених залишків, що підтверджує своїм підписом в окремій графі. Така перевірка дає можливість своєчасно усунути помилки в складському сортовому обліку і тим самим робить його складовою частиною бухгалтерського обліку матеріалів.


 
 

Цікаве

Загрузка...