WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

• придбання в результаті обміну на подібні активи;

• придбання в результаті обміну (часткового обміну) на неподібні активи.

Придбання запасів за оплату.

Первісною вартістю матеріалів, що придбані за плату, є собівартість, яка складається з таких фактичних витрат:

• сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;

• суми ввізного мита;

• суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству,

• затрат на заготівлю, оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів, оплату послуг сторонніх підприємств та організацій з навантаження-розвантаження запасів (транспортно-заготівельні витрати);

• інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання у запланованих цілях, як, наприклад, прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.

На розмір сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику і включаються до собівартості запасів, впливає знижка за дострокову оплату. Цю знижку підприємство отримує від постачальника за умови, якщо оплатить вартість придбаних товарів протягом зазначеного постачальником періоду.

Для відображення знижок в обліку використовують два методи: метод ціни "брутто" і метод ціни "нетто".

При використанні методу ціни "нетто" в обліку реєструється "чиста" вартість придбаних запасів відповідно до рахунка-фактури за вирахуванням знижки за дострокову оплату.

Метод ціни "брутто" передбачає відображення вартості придбаних запасів у повному обсязі, без знижки, незалежно від того, використана вона чи ні.

Торговельні знижки, інші знижки та подібні їм статті вираховуються при визначенні собівартості придбаних запасів.

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається собівартість їх виробництва, яка визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за № 27/4248.

Собівартість виробництва готової продукції включає витрати, що безпосередньо пов'язані з одиницями виробництва, а саме:

• прямі матеріальні витрати (вартість сировини, купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів, інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат);

• прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим на виробництві продукції, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат);

• інші прямі витрати (усі інші виробничі витрат, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і млинових паїв, амортизація тощо);

• загальновиробничі витрати (витрати на управління виробництвом, амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально виробничого призначення, витрати на обслуговування виробничого процесу тощо), яківиникають при переробці матеріалів у готову продукцію і поділяються на:

• постійні накладні витрати (непрямі витрати на виробництво, що залишаються незмінними або майже незмінними при зміні обсягу виробництва)

• змінні накладні витрати (непрямі витрат на виробництво, що змінюють ся прямо або майже прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності).

Постійні виробничі накладні витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності.

Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" нормальна потужність – це очікуваний середній обсяг діяльності, який може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох, наприклад, 3 - 5 років або операційних циклів, з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Розподіл постійних виробничих витрат може призвести до появи нерозподілених постійних загальновиробничих витрат. Такі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у період їх виникнення. Але слід ураховувати, що загальна сума розподілених і нерозподілених постійних витрат не повинна перевищувати їх фактичну величину.

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) виходячи із фактичної потужності звітного періоду.

Внесення запасів до статутного капіталу підприємства.

Первісною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Відповідно до П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Безоплатне одержання запасів.

Первісною вартістю запасів, одержаних підприємство безоплатно, визначається їх справедлива вартість.

Придбання запасів у результаті обміну на подібні об'єкти.

Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" подібні об'єкти - це об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

Первісна вартість запасів, придбаних у результаті обміну на подібні об'єкти, дорівнює балансовій вартості переданих об'єктів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість.

Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду.

Придбання запасів у результаті обміну (часткового обміну) на неподібні об'єкти.

Неподібні об'єкти — це об'єкти, які не мають однакового функціонального призначення та однакової справедливої вартості,

Первісна вартість запасів, що придбані в обмін (частковий обмін) на неподібні об'єкти, дорівнює справедливій вартості переданих об'єктів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) у процесі обміну.

Не включаються в первісну вартість запасів, а відносяться до витрат того періоду, у якому були здійснені (встановлені):

  • понаднормові витрати і нестачі запасів;

  • відсотки за користування позиками;

  • витрати на збут;

  • загальногосподарські й інші подібні витрати, що безпосередньо не зв'язані з придбанням і доставкою запасів і приведенням їх у стан, у якому вони придатні до використання в запланованих цілях.

Їх слід включити до складу операційних витрат у звіті про фінансові результати за той період, коли вони здійснювались. [52, с. 60-63]

Розрахуємо собівартість придбаного матеріалу на прикладі ВАТ "Калина". 01.04.2000 р. ВАТ "Калина" придбало на умовах "Франко – станція призначення" 1000 кг. бавовни на загальну суму 48000 грн., у т.ч. ПДВ – 8000 грн., сплатило брокерові на Тернопільській товарній біржі 260 грн., а також послуги транспортної організації 360 грн., у т.ч. ПДВ 60 грн. за транспортування матеріалу від станції призначення до свого складу та виконання навантажувально-розвантажульваних робіт. Частина бавовни на загальну суму 720 грн. була повернена постачальникові через невідповідність якості. ВАТ "Калина" сплатило за отриману бавовну, використавши знижку 3%.

При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:

  • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

  • середньозваженої собівартості;

  • собівартості перших за часом надходжень запасів (FIFO);

  • собівартості останніх за часом надходжень запасів (LIFO);

  • нормативних витрат. [35, п. 9]

Результати застосування різних формул оцінки собівартості запасів залежать від системи обліку матеріалів, яка прийнята на підприємстві. В умовах здійснення періодичного обліку запасів кількість, а отже і собівартість реалізованих чи використаних запасів визначається розрахунково.

При постійній системі обліку запасів в кожний момент відомо, скільки одиниць надійшло, а тому кількість одиниць у залишку та їхня собівартість на кінець звітного періоду є розрахунковою величиною.

Використовуючи різні формули оцінки запасів, можна одержати різні значення валового чи операційного прибутку, а тому, враховуючи, що фінансовий облік передбачає представлення результатів діяльності підприємства якомога привабливішими для користувачів, слід обирати елементом облікової політики той метод, який максимізує прибуток.


 
 

Цікаве

Загрузка...