WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

На Червоноградській швейній фабриці ВАТ "Калина" ведеться система постійного обліку. Ця система обліку запасів вимагає значних витрат праці. Цей недолік можна ліквідувати за допомогою повної автоматизації облікових робіт.

Отримані або вироблені матеріальні ресурси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається із сум фактичних витрат на їх придбання або виготовлення.

При відпуску матеріалів у виробництво, продаж та іншому вибутті згідно п.16 П(С)БО 9 їх оцінка здійснюється за одним із таких методів:

  • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

  • середньозваженої собівартості;

  • собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO);

  • собівартості останніх за часом надходження (LIFO);

  • нормативних затрат;

  • ціни продажу.

Вибираючи методи обліку виробничих запасів, необхідно пам'ятати, що зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і можливо лише у тому випадку, коли така зміна буде найбільш повно і достовірно відображати специфіку діяльності підприємства.

Для контролю за використанням сировини і матеріалів у виробництві застосовують такі основні методи:

  • документальне оформлення відхилень від норм;

  • облік розкрою за партіями і інвентарний метод.

Застосування цих методів контролю повинно здійснюватись у комплексі що дасть бажаний ефект.

Норми затрат матеріалів служать, по-перше, основою для планування, організації і управління виробництвом відповідних видів матеріалів на окремих підприємствах і в галузях народного господарства в цілому, а також матеріально-технічного постачання конкретного виробництва; по-друге, для визначення затрат на виробництво; по-третє, для контролю за економічним використанням кожного виду матеріалів.

Документообіг повинен бути таким, щоб забезпечити вчасне надходження необхідної інформації як для обліку так і для контролю за рухом матеріалів.

Основними первинними документами, якими оформляється відпуск матеріалів є: лімітно-забірні картки, акти, вимоги, накладні.

Для скорочення трудомісткості робі зі складання карт і зменшення їх кількості сприяє централізована виписка документів із застосуванням ЕОМ.

Облік і контроль за використанням матеріалів починається з лімітування їхнього випуску зі складів підприємства. Ліміти повинні коректуватися при невиконанні і перевиконанні виробничої програми, а також при заміні в межах звітного періоду одного виду матеріалу іншими.

За результатами використання матеріалів цехи та інші виробничі підрозділи щомісячно складаю "Звіт про використання сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів". Синтетичний облік випуску матеріалів ведеться на рахунку 20 "Виробничі запаси".

Для удосконалення управління підприємством потрібно використовувати нові методи управління і сучасну комп'ютерну техніку.

АРМ бухгалтера по обліку матеріалів функціонально призначений для автоматизації обліку, контролю, аналізу і аудиту а також для прийняття управлінських рішень з питань прийняття матеріалів.

Мета аналізу виконання плану матеріально-технічного забезпечення – показати, як на підприємстві налагоджено контроль за виконанням договірних умов постачальників, які заходи вживалися у разі затримок чи інших порушень у поставках, на скільки оперативно реагує підприємство на ті чи інші відхилення.

Проведений аналіз показує, що підприємству слід розробити конкретні заходи щодо поліпшення процесу постачання і забезпечення його економності, ліквідації внутрішніх простоїв.

До початку проведення аудиту рекомендується проаналізувати використання матеріалів і сировини в цілому на підприємстві.

У зв'язку з масовим впровадженням автоматизованої системи обліку важливим моментом є аудит операцій по обліку матеріалів з використанням ЕОМ.

Список використаних джерел.

1. Алборов Р.А. Выбор учетной политики предприятия: Принципы и практические рекомендации. - М.: Юнити, 1995 – 228 с.

2. Буфатіна І. Особливості обліку витрат на виробничих підприємствах. // Все про бухгалтерський облік, 2000 - №32 – с. 3-9

3. Буфатіна І. Запаси. Облік за національними стандартами. // Все про бухгалтерський облік, 2000, №8 – с. 8-13, №10 – с. 4-9

4. Баглей Р. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів – Тернопіль: Збруч, 1998 – 36 с.

5. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 1998 –311 с.

6. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства. -Львів, 1998 – 178 с.

7. Байдык О. Новые методы калькуляции себестоимости. – К.: Либра, 1999 – 88 с.

8. Белуха Н.Т. Аудит. Учебник. – К.: Знання, 2000 – 770 с.

9. Батіщева Н. Нова методологія обліку МШП.// Все про бухгалтерський облік, 2000, №45 – с. 4-11

10. Буфатіна І. Облік по-новому: вчимося працювати. // Все про бухгалтерський облік, 2000 - №52 – с. 3-7

11 Буфатіна І. Загальні вимоги до фінансової звітності: характеристика і принципи підготовки.// Все про бухгалтерський облік, 2000 - № 52, с. 9-11

12. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. – К.: Вища школа, 1994 – 364 с.

13. Білуха М.Т. Курс аудиту. Підручник. – К.: Вища школа, 1998 – 574 с.

14. Бухгалтерія 2000: енциклопедія бухгалтерських проводок – ІІІ. Типові форми первинного обліку та рекомендації щодо їх заповнення. – К.: Бліц Ін форм, 2000 - №47 – 226 с.

15. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. – М.: Высшая школа, 1993 – 392 с.

16. Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності. Нові національні стандарти в Україні. – К.: ЦНТЕІ, 1999 – 47 с.

17. Жукова В. Новий План рахунків. // Бухгалтерський облік і аудит, 2000 - №1 – с. 63-95

18. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону від 22.05.1997 р. №283/97-ВР зі змінами і доповненнями).

19. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. №168/97-ВР (зі змінами і доповненнями).

20. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-ХІV.

21. Завгородный А.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. – К.: Блиц-Информ, 1995 – 832 с.

22. Завгородный В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. - К.: А.С.К., 1998 – 768 с.

23. Зубрицька І. Облік витрат на виробництво продукції. // Все про бухгалтерський облік, 2000, №25 – с.4-8

24. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. N 291.

25. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Знання-Прес, 2000 – 207 с.

26. Кузьмінський А.М. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – К.: Вища школа, 1993 – 223 с.

27. Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль. – М.: Финансы и статистика, 1988 – 299 с.

28. Камышанов П.И. Бухгалтерский учет и аудит. – К.: Высшая школа, 1997 – 232 с.

29. Костина Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінанси: система моделей і прогнозів. – К.: Четверта хвиля, 1998 – 303 с.

30. Пушкар М.С., Журавель Г.П. Бухгалтерський облік. Основи методології та організації. – Тернопіль, Таня, 1997 – 262 с.

31. Проводки – 2001: для всіх і кожного. // Все про бухгалтерський облік, 2001 - №7 – 63 с.

32. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. – Тернопіль, Економічна думка, 1998 – 199 с.

33. Под. ред. Рыбина В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений. – М.: Финансы и статистика, 1989 – 390 с.

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доход", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290.

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318.

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. №246.

37. Под редакцией проф. Горфинкеля В.Я., проф. Купрякова Е.М.. Экономика предприятия. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996 – 363 с.

38. Під ред. проф. Покропивного С.Ф. Економіка підприємства. – К., Хвиля-Прес, 1995 – 841 с.

39. Под ред. проф. Руденко А.И. Экономика предприятия. – Минск, 1995 – 411 с.

40. Под ред. проф. Волкова О.И. Экономика предприятия. Учебник. – М., Инфра, 1997 – 284 с.

41. Під ред. Котенко М.Н. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: Зодіак Еко, 1998 – 456 с.

42. Прядко В. Підприємство в умовах ринкової системи господарювання. // Економіка. Фінанси. Право. – 1999 - №4 – с. 3-4

43. Пархоменко В.М. Бухгалтерский учет в Украине, 2 часть. – К.: Просвещение, 1998 – 448 с.

44. Палий В.Ф., Суздальцева Л.П. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятий. – М.: Машиностроение, 1989 – 252 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...