WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Нижче наведені бухгалтерські записи для відображення доходу і витрат від реалізації товарів:

 • на суму доходу (з ПДВ) від реалізації:

  Дебет 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

  Кредит 702 "Дохід від реалізації товарів"

  Одночасно на суму ПДВ:

  Дебет 702 "Дохід від реалізації товарів"

  Кредит 641 "Розрахунки за податками"

 • на суму собівартості реалізованих товарів:

  Дебет 902 "Собівартість реалізованих товарів"

  Кредит 281 "Товари на складі"

  Облік собівартості реалізованих робіт і пошук ведеться на субрахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".

  Бухгалтерські записи до відображення реалізації робіт і послуг мають такий вигляд:

 • визнаний дохід від реалізацій робіт і послуг:

  Дебет 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками

  Кредит 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

  Одночасно на суму ПДВ:

  Дебет 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

  Кредит 641 "Розрахунки за податками"

 • списані витрати на виконання робіт і послуг:

  Дебет 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

  Кредит 23 "Виробництво"

  2.3. Облік витрат, які не включаються в собівартість реалізованої продукції

  У процесі операційної діяльності на підприємстві виникають витрати, які не включаються в собівартість реалізованої продукції. Відповідно до П(С)БО 16 до таких витрат відносяться:

  • адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства;

  • витрати на збут – витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг);

  • інші операційні витрати.

  Адміністративні витрати включають:

  • загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

  • витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

  • витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

  • витрати за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

  • витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

  • амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

  • витрати на врегулювання спорів у судових органах;

  • податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

  • плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

  • інші витрати загальногосподарського призначення.

  Облік адміністративних витрат ведеться на рахунку 92 "Адміністративні витрати", за дебетом якого відображається сума визнаних витрат, а за кредитом – її списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

  Аналітичний облік адміністративних витрат здійснюється в розрізі номенклатури статей, установленої підприємством.

  Підставою для записів по дебету рахунка 92 "Адміністративні витрати" є відомості з нарахування заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу, платежів, нарахувань на заробітну плату, розрахунки амортизації основних засобів і нематеріальних активів, рахунки за експлуатацію легкових автомобілів, рахунки орендодавців на орендну плату за приміщення офісу тощо.

  Адміністративні витрати відображаються в бухгалтерському обліку такими записами [8, c.423]:

 • відображення суми нарахованої зарплати адміністративному персоналу:

  Дебет 92 "Адміністративні витрати"

  Кредит 661 "Розрахунки за заробітною платою"

 • відображення суми нарахувань на обов'язкове соціальне страхування:

  Дебет 92 "Адміністративні витрати"

  Кредит 65 "Розрахунки за страхуванням"

 • відображення суми амортизації приміщень офісу:

  Дебет 92 "Адміністративні витрати"

  Кредит 131 "Знос основних засобів"

 • відображення суми амортизації нематеріальних активів:

  Дебет 92 "Адміністративні витрати"

  Кредит 133 "Знос нематеріальних активів"

 • відображення суми витрат на оплату гонорарів за професійні послуги:

  Дебет 92 "Адміністративні витрати"

  Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

  Одночасно на суму податку на додану вартість, включену до вартості послуг (нарахування витрат за послугами по першій події):

  Дебет 641 "Розрахунки за податками"

  Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

 • відображення суми орендної плати за приміщення офісу:

  Дебет 92 "Адміністративні витрати"

  Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

 • списання суми адміністративних витрат на рахунок фінансового результату по закінченні звітного періоду:

  Дебет 791 "Результат основної діяльності"

  Кредит 92 "Адміністративні витрати"

  Окрему групу операційних витрат складають витрати, які пов'язані за збутом готової продукції та товарів.

  До витрат на збут відносяться [8, c.424]:

  • витрати пакувальних матеріалів (для затарювання готової продукції на складах готової продукції);

  • витрати на ремонт тари;

  • оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту та інших підрозділів, що забезпечують збут;

  • витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

  • витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

  • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

  • витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

  • витрати на гарантійне обслуговування та гарантійний ремонт;

  • інші витрати, пов'язані зі збутом продукції (товарів), робіт, послуг.

  Протягом місяця ці витрати обліковуються по дебету рахунка 93 "Витрати на збут" у розрізі встановлених підприємством статей витрат.

  Витрати на збут відображаються в бухгалтерському обліку такими записами:

 • відображення суми витрат на пакувальні матеріали і ремонт тари:

  Дебет 93 "Витрати на збут"

  Кредит 204 "Тара і тарні матеріали"

 • відображення суми нарахованої зарплати працівникам відділу збуту:

  Дебет 93 "Витрати на збут"

  Кредит 661 "Розрахунки за заробітною платою"

 • відображення суми нарахувань на обов'язкове соціальне страхування:

  Дебет 93 "Витрати на збут"

  Кредит 65 "Розрахунки за страхуванням"

 • відображення суми витрат на рекламу:

  Дебет 93 "Витрати на збут"

  Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

 • відображення суми витрат на відрядження працівників відділу збуту:

  Дебет 93 "Витрати на збут"

  Кредит 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

 • відображення суми оплачених послуг збутових посередників, зовнішньоторговельних організацій:

  Дебет 93 "Витрати на збут"

  Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

 • відображення суми витрат на операційну оренду основних засобів відділу збуту, складів готової продукції:

  Дебет 93 "Витрати на збут"

  Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

 • відображення суми амортизації необоротних активів, що використовуються відділом збуту:

  Дебет 93 "Витрати на збут"

  Кредит 13 "Знос необоротних активів"

 • списання на рахунок фінансового результату суми витрат на збут у кінці звітного періоду:

  Дебет 791 "Результат основної діяльності"

  Кредит 93 "Витрати на збут"

  До інших операційних витрат відносяться:

  • витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

  • собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

  • собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

  • сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

  • втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

  • втрати від знецінення запасів;

  • нестачі й втрати від псування цінностей;

  • визнані штрафи, пеня, неустойка;

  • витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

  • інші витрати операційної діяльності.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...