WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Слід зауважити, що важливе значення для раціонального використання матеріалів надається попередньому контролю, котрий, як правило, починають із розрахунку попередніх лімітів відпускання матеріальних цінностей на виробництво продукції цеху протягом місяця. При розрахунку лімітів матеріальних ресурсів повинні використовуватися дані про норми витрат, обсяг виробничої програми цехів або дільниць і перехідні запаси невикористаної сировини й матеріалів у цехових коморах та на робочих місцях у кінці місяця.

Однак на практиці залишок матеріалів на початок місяця не обліковується. Це відбувається тому, що лімітно-забрані парти за попередній місяць здаються в бухгалтерію на початку наступного, а розрахунок лімітів наступного місяця ведеться в попередньому. На нашу думку, поліпшити таке становище можна завдяки використанню для розрахунку лімітів матеріалів наступного місяця даних про залишки ліміту попереднього місяця (січня в березні, лютого у квітні тощо).

Особливої уваги заслуговує облік зворотних відходів Організація їх збору, зберігання, переробки, а також стимулювання робіт за раціональне використання – важливі фактори підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.

Слід зазначити, що серед інших видів матеріальних витрат нинішня система обліку витрат палива й енергії на технологічні цілі перебуває в найменш розвинутому вигляді. Головними причинами такої ситуації є: поганий стан нормативної бази, зумовлений відсутністю норм витрат паливно-енергетичних ресурсів; недостатня розробленість методики обліку і контролю витрат палива й енергії на технологічні цілі; слабка автоматизація обліку; недостатня оснащеність виробництва вимірювальними приладами. На багатьох підприємствах сутність обліку використання у виробництві палива й енергії на технологічні цілі зводиться до відображення їх використання в цілому по цеху або дільниці без виділення відхилень від норм, із подальшим його відношенням на відповідні вироби в кінці місяця, у кращому разі з використанням кошторисних ставок.

Суттєву роль у формуванні витрат виробництва відіграють витрати, пов'язані з оплатою праці. Залежно від специфіки технології, випущеної продукції, виробничих і організаційних особливостей виробництва питома вага витрат на основну і додаткову заробітну плату з відрахуванням на соціальні заходи становить близько 20-25% усіх витрат виробництва [50, c.42].

Витрати на оплату праці визначаються або шляхом нарахування за кількістю витраченого часу, або на підставі виробітку.

При побудові обліку витрат на оплату праці за нормативним методом відособленому обліку підлягає оплата праці в межах норм, внаслідок зміни норм та у разі відхилення від норм. Важливим моментом є спосіб виявлення відхилень. При цьому можливі два варіанти. За першим варіантом відхилення виявляються за ходом технологічного процесу й документуються. Сутність цього варіанта полягає в тому, що в наявних на підприємстві документах на оплату праці заробітна плата нараховується в межах діючих норм, а по всіх випадках виплати понад ці норми складаються різного роду документи.

За умов ведення господарства на ринкових засадах, а також із метою зменшення обсягу облікової роботи ці витрати доцільно окремо не документувати і оплачувати, а покривати комплексною розцінкою бригади – безпосереднього виробника продукції.

За другим варіантом відхилення виявляються розрахунковим шляхом. При цьому визначаються відхилення за погодинною формою оплати праці як різниця між фактичною сумою заробітної плати, нарахованою за відпрацьований час у звітному місяці, і сумою нормативної заробітної плати, розрахованою виходячи з переліку робочих місць, тарифних ставок, штатних посад. Відхилення, викликані виявленням браку, приписками до виробітку, а також інші невраховані відхилення слід виявляти шляхом інвентаризації.

Важливо зауважити, що облік використання трудових ресурсів у вітчизняній практиці зводиться нині до відображення відпрацьованого часу, а також втрат робочого часу в людино-днях, людино-годинах. При цьому втрати не обліковуються у вартісному вираженні, хоч вартісна оцінка втрат має великий інтерес для економічного аналізу.

Хочемо звернути увагу на той факт, що з поглибленням в Україні ринкових відносин облік трудових ресурсів не може бути зведений тільки для нарахування втрат робочого часу. Нині виникає потреба в обліку трудових ресурсів як трудового потенціалу працівників, їхньої здатності реалізувати свої функції.

Цінним, на наш погляд, є досвід зарубіжних фірм, де міркування про вартісну оцінку трудових ресурсів та їх відображення в обліку поступово входять в практику. Економність прирівнюють трудові ресурси до капіталу, називаючи їх людським капіталом. Причому його відмінність від основного й оборотного полягає в тому, що власність на людський капітал не передається від одного власника іншому (в нерабовласницькому суспільстві), тоді як людський капітал може бути проданий на ринку.

У зарубіжній економічній практиці відомі два основних способи відображення трудових ресурсів у вартісній формі. За першим способом вартість трудових ресурсів визначається виходячи з заробітної плати (окладів) працівників, тобто вартості їхнього відтворення.

Другий спосіб оцінки ґрунтується на підсумовуванні загальної і спеціальної освіти, включаючи витрати на післядипломне навчання й перепідготовку. Цей спосіб трудомісткіший, але точніший, ніж попередній, який завдяки своїй простоті й легкості має багато прихильників серед економістів.

Вартість людського капіталу повинна показуватись в активі балансу з одночасним збільшенням джерел власних засобів підприємства [50, c.50]. При цьому вартість людського капіталу розраховується як сума заробітних, які мають бути отримані всіма працівниками підприємства, витрат на ознайомлення працівника з його обов'язками, тренінг і подальше навчання.

Подібні витрати, на наш погляд, слід розглядати як капітальні вкладення, що їх підприємство приймає на баланс як необмежені активи і за якими нараховує амортизацію, наприклад, протягом десяти років із моменту приходу службовця на роботу, а нараховані суми включає у витрати виробництва. Тому завчасне залишення працівником свого робочого місця означатиме втрату ще недоамортизованої вартості, котру слід розглядати як збитки. Більш тривалий, ніж передбачалося, час роботи на підприємстві вважають для нього чистим прибутком. У будь-якому разі людський капітал має бути збільшеним на величину вкладень на його розширення, а зменшується через амортизацію.

Протягом місяця прямі витрати обліковуються по дебету рахунка 23 "Виробництво" за видами виробництва і по кредиту рахунків 20 "Виробничі запаси", 661 "розрахунки за заробітною платою", 65 "Розрахунки за страхуванням" тощо.

Нижче наведені бухгалтерські записи для відображення виробництва і реалізації готової продукції:

 • відображення витрат на виробництво готової продукції:

  Дебет 23 "Виробництво"

  Кредит 20 "Виробничі запаси"

  Кредит 661 "Розрахунки за заробітною платою" тощо

  Кредит 91 "Загальновиробничі витрати"

 • оприбуткування готової продукції за виробничою собівартістю:

  Дебет 26 "Готова продукція"

  Кредит 23 "Виробництво"

 • списання нерозподілених загальновиробничих витрат на витрати звітного періоду:

  Дебет 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

  Кредит 91 "Загальновиробничі витрати"

 • відображення доходу від реалізації готової продукції:

  Дебет 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

  Кредит 701 "Дохід від реалізації готової продукції"

  Одночасно відображення податку на додану вартість на підставі виписаної податкової накладної:

  Дебет 701 "Дохід від реалізації готової продукції"

  Кредит 641 "Розрахунки за податками"

 • списання готової продукції за собівартістю:

  Дебет 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

  Кредит 26 "Готова продукція"

 • визначення результату від реалізації готової продукції:

  Дебет 701 "Дохід від реалізації готової продукції"

  Кредит 791 "Результат основної діяльності"

  Одночасно:

  Дебет 791 "Результат основної діяльності"

  Кредит 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

  У разі реалізації продукції на умовах попередньої оплати в бухгалтерському обліку будуть зроблені такі записи:

 • на суму авансового платежу, здійсненого покупцем готової продукції:

  Дебет 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

  Кредит 681 "Розрахунки за авансами одержаними"

  Одночасно на суму ПДВ:

  Дебет 643 "Податкові зобов'язання"

  Кредит 641 "Розрахунки за податками"

 • на суму відвантаженої готової продукції покупцям:

  Дебет 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

  Кредит 26 "Готова продукція"

 • на суму визнаного доходу від реалізації продукції:

  Дебет 681 "Розрахунки за авансами одержаними"

  Кредит 701 "Дохід від реалізації готової продукції"

  Облік витрат від реалізації товарів (облік собівартості реалізованих товарів) ведеться на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів".


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...