WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити.

Документи, створені засобами обчислювальної техніки на машинозчитуваних носіях, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови надання їм юридичної сили і доказовості. Документ, виготовлений машинним способом, повинен бути записаний на матеріальному носії (магнітному, паперовому), виготовлений і розмічений за вимогами відповідного стандарту і закодований згідно з затвердженою системою кодифікації.

При застосуванні засобів обчислювальної техніки реквізити можуть бути зафіксовані у вигляді коду. Залежно від характеру операції та технологій обробки даних до первинних документів можуть бути включені ще такі реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

Документ може бути підписаний особисто, із застосуванням факсиміла, штампу, символу або іншим механічним чи електронним способом посвідчення. Документ на машинозчитуваному носії повинен мати код особи, відповідальної за правильність складання документа.

Первинні документи складаються на бланках типових форм, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених іншими міністерствами та відомствами України.

Документування господарських операцій може здійснюватись з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні обов'язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм, за винятком тих документів, які обов'язково повинні складатися з застосуванням типових форм.

Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у встановлені графіком документообороту терміни для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і підписали ці документи.

Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і за змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції діючому законодавству, логічна ув'язка окремих показників [15, c.3].

Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: при ручній обробці дату запису в обліковий регістр, а при обробці на обчислювальній установці – відтиск штампу оператора, відповідального за їх обробку.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Первинний облік витрат ведеться на основі багатьох документів, які підтверджують здійснення господарської операції і, у даному випадку, понесення підприємством витрат.

Матеріальні витрати фіксуються на основі таких первинних документів: лімітно-забірні картки (типова форма М-8), накладні-вимоги, що відображають відпуск матеріалів зі складу за внутрішньогосподарських потреб (виготовлення продукції, ремонт, господарські потреби).

Накладні-вимоги являють собою єдність розпорядчого і виправдного документів і використовуються для одноразового відпуску матеріалів.

Відпуск матеріалів, що повторюються, можна оформляти лімітно-забірними картками, що об'єднують у собі розпорядчий документ, який містить ліміт (граничну кількість) відпуску, й накопичувальний виправданий документ, що підтверджує багаторазовий відпуск матеріалів до складу в рахунок ліміту.

Лімітно-зібірні картки заповнюються планово-виробничим відділом напередодні одержання матеріалу (місця) і візується відділом постачання (на малому підприємстві – заступником директора).

У лімітно-забірних картках зазначається місячний ліміт відпуску даному цеху (фізичній особі-робітникові) матеріалів певного номенклатурного номера (або декількох номерів).

Ліміт визначається виходячи з виробничої програми цеху та діючих горм витрат матеріалів з урахуванням існуючих у цехах залишків невикористаних матеріалів на початок місяця. Ліміт може встановлюватися на кожне замовлення окремо.

Лімітно-забірні картки виписують у двох примірниках: один до початку місяця передається цеху-споживачу, другий – складу.

Ті лімітно-забірні картки, що видаються, реєструються відділом постачання у реєстрі, копія якого після роздачі карток здається до бухгалтерії для контролю за своєчасною здачею лімітно-забірних карток бухгалтерії.

Завідуючий складом (чи комірник) робить відмітку про кількість відпускного матеріалу в обох примірниках лімітно-забірної картки і визначає залишок (сальдо) невикористаного ліміту. Факт відпуску підтверджується двома підписами: завідуючого складом і одержувача матеріалів.

По закінченні місяця або використання ліміту лімітно-забірні картки здаються до бухгалтерії.

Факт витрат малоцінних та швидкозношуваних предметів підтверджують наступні первинні документи: Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів, Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів та інші.

Заробітна плата є одним з елементів витрат виробництва і однією з важливих статей собівартості продукції. Підставою для включення її до складу витрат служать такі первинні документи: Розрахунково-платіжна відомість, Розрахункова відомість, Платіжна відомість та інші.

Розрахунок заробітної плати, яка належить кожному працівникові, здійснюють у Розрахунковій або Розрахунково-платіжній відомостях. У лівій частині Розрахунково-платіжної відомості записують суми всіх видів нарахованої заробітної плати за її видами, а в правій – утримання за їх видами і суми до видачі.

Розрахунково-платіжні відомості складають щомісячно по кожному цеху, допоміжних і підсобних службах, відділах.

На ВАТ "Опілля" облік праці і заробітної плати автоматизований.

При автоматизації обліку праці і заробітної плати первинні документи з обліку заробітної плати надходять на автоматизоване робоче місце бухгалтера і підлягають послідовній обробці. У процесі обробки водночас одержують Особовий рахунок і Розрахунковий лист кожного працівника, Розрахункову і Платіжну відомість, відомість відрахувань.

Розрахунковий лист містить такі реквізити: номер цеху, найменування підприємства; назву місяця; табельний номер працюючого; його прізвище, ім'я та по-батькові; нараховану суму заробітної плати за видами оплати; відпрацьовані години (дні) за розрахунковий місяць; види і суми відрахувань і належну суму до оплати.

Особовий рахунок друкується з такими є реквізитами.

На основі викладених даних складаються машинограми – Розрахункові і Платіжні відомості по цехах, відділах і підприємству в цілому.

Щоб включити заробітку плату до складу витрат, уся нарахована в Розрахункових, Платіжних та Розрахунково-Платіжних відомостях заробітна плата групується за напрямками витрат (цехів, дільниць, інших структурних підрозділів) у спеціальній відомості.

Для включення нарахованої амортизації до складу витрат використовуються типові форми з розрахунку амортизації.

На основ первинних документів по обліку витрат складають зведені документи, облікові регістри, а отже і звітність. Тому при організації бухгалтерського обліку витрат організації первинного обліку необхідно приділити особливу увагу.

2.2. Облік витрат, які включаються в собівартість реалізованої продукції

Облік витрат, які включаються в собівартість реалізованої продукції є надзвичайно важливим питанням у фінансовому обліку.

Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, а також контроль за використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів та інших витрат.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:

  • виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду;

  • нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;

  • наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

  • прямі матеріальні витрати;

  • прямі витрати на оплату праці;

  • інші прямі витрати;

  • змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесено до конкретного об'єкта витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці включається заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, витрати від браку, які становлять вартість остаточно забракованої продукції (виробів, напівфабрикатів), та витрати на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забракованої продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовуються працівниками, які допустили брак, суми, що одержані від постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...