WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Додаткова заробітна плата – це винагорода за роботу понад встановлену норму, за трудові досягнення і винахідництво і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій;

 • виплати, передбачені законодавством про працю, за невідпрацьований на виробництві час, оплата щорічних відпусток, крім оплати в частині витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, оплата праці працівників, яким не виповнилося 18 років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи, оплата перерв працюючим матерям для годування дитини, оплата часу, пов'язаного з проходженням обов'язкових медичних оглядів, виконанням державних обов'язків, винагорода за передбачену законодавством вислугу років, інші виплати.

  Якщо на підприємстві створюється резерв для оплати відпусток, то до витрат виробництва (обігу) включаються щомісячні відрахування на створення такого резерву;

 • витрати, пов'язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів:

  • виплата працівникам підприємства середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час їх навчання з відривом від виробництва у системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

  • оплата праці кваліфікованих працівників, не звільнених від основної роботи, навчання учнів і підвищення кваліфікації робітників;

  • витрати базових підприємств на оплату праці за керівництво виробничою практикою учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ і студентів вищих навчальних закладів;

  • витрати, пов'язані з виплатою учням професійно-технічних училищ різниці між стипендією у розмірі тарифної ставки (мінімального окладу) робітника першого розряду і витратами цих навчальних закладів на виплату стипендій, забезпечення харчуванням і обмундируванням;

  • оплата відпусток із збереженням повністю або частково заробітної плати, наданої відповідно до законодавства особам, які успішно навчаються у вечірніх і заочних закладах, заочній аспірантурі, у вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх школах і вечірніх (змінних) професійно-технічних училищах, оплата проїзду до місця навчання і назад, передбачених законодавством;

 • виплати громадянам за виконання робіт (послуг) згідно з договорами громадсько-правового характеру;

 • оплата звільненим працівникам вихідної допомоги.

  В окремих галузях народного господарства до витрат на оплату праці (відповідно до законодавства) належать:

  • вартість безкоштовно наданих працівникам комунальних послуг, продуктів харчування, витрати на оплату безкоштовно наданого працівникам підприємств житла (сум грошових компенсацій за ненадання безкоштовного житла, комунальних послуг та ін.);

  • вартість безкоштовно наданих предметів (включаючи формений одяг, обмундирування), що залишаються в особистому постійному користуванні, або сума пільг у зв'язку з продажем їх за зниженими цінами (крім вартості виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила й інших миючих засобів, знешкоджуючих засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам на придбання ними спецодягу, спецвзуття й інших засобів індивідуального захисту у разі невидачі їх адміністрацією).

  Слід зазначити, що відповідно до Переліку витрат на оплату праці, підприємства мали можливість правильно визначити конкретні види витрат на оплату праці, які відносились на витрати виробництва. Це давало можливість розподілити витрати на оплату праці за джерелами фінансування.

  Після введення Закону України №283/97-ВР є значні труднощі при відображенні витрат на оплату праці у фінансовому і податковому обліку.

  До витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, та інших цільових надходжень відносяться виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії, компенсацій та інші грошові й матеріальні виплати відповідно до існуючих нормативних документів.

  Витрати на індексацію заробітної плати працівників підприємства входять до складу додаткової заробітної плати у Фонд оплати праці (пункт 2.18 Інструкції із статистики заробітної плати).

  До елементу "Відрахування на соціальні заходи" відносяться:

 • збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

 • збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

 • збір у Пенсійний фонд України.

  Також до складу даного елемента витрат включаються відрахування на індивідуальні страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.

  Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням" від 18.01.2001 року №2240-ІІІ визначає порядок справляння та використання збору на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням. Ставка цього збору для підприємств, установ і організацій 2,5% від фонду оплати праці.

  Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 22.03.2000 року №1533-ІІІ вимагає порядок справляння та використання збору на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Ставка цього збору для підприємств, установ і організацій 2%, а з 1.07.2001 року – 2,5% від фонду оплати праці.

  Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" №400/97-ВР визначений порядок стягнення і використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Законом встановлено ставки збору та об'єкт оподаткування. Основна ставка цього збору для підприємств, установ і організацій 32%, а об'єктом оподаткування є фонд заробітної плати.

  До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизацій основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів. Нарахування амортизації основних засобів регламентується П(С)БО 7 "Основні засоби, нематеріальних активів – П(С)БО "Нематеріальні активи".

  До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються [7, c.96]:

  • витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

  • собівартість реалізованої іноземної валюти;

  • собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

  • сума безнадійної дебіторського заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

  • втрати від операційної курсової різниці;

  • втрати від зниження запасів;

  • нестачі і втрати від псування цінностей;

  • визнані штрафи, пеня, неустойка;

  • витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

  • інші витрати операційної діяльності.

  До складу елемента "Інші витрати" включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

  • собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);

  • собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);

  • собівартість реалізованих майнових комплексів;

  • втрати від неопераційних курсових різниць;

  • сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

  • витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

  • залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

  • інші витрати звичайної діяльності.

  Розділ 2

  ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  2.1. Первинний облік витрат господарської діяльності

  Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

  Первинний документ – це документ, складений у процесі ведення господарської операції або відразу після її завершення.

  Первинні документи, у тому числі на паперових і машинозчитувальних носіях інформації повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  • назву документа (форми);

  • даті і місце складання;

  • назву підприємства, від імені якого складено документ;

  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...