WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Наведена класифікація витрат є предметом дослідження управлінського обліку. Для фінансового обліку особливе значення має групування витрат за економічними елементами.

У залежності від видів діяльності усі витрати підприємства можна поділити на дві великих групи: 1) витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності; 2) витрати, що виникають у процесі надзвичайної діяльності.

У свою чергу, витрати від звичайної діяльності поділяються на такі групи: витрати операційної діяльності; витрати на фінансові операції; витрати іншої звичайної діяльності. Цей поділ відбито у таблиці 1.3 [8, c.409].

Таблиця 1.3. Класифікація витрат від звичайної діяльності

Витрати звичайної діяльності

Види витрат

Зміст витрат

Витрати операційної

діяльності

Собівартості реалізованої продукції

Витрати на виробництво реалізованої продукції (послуг) або витрати на придбання реалізованих товарів

Адміністративні витрати

Загальні і корпоративні витрати

Витрати на персонал офісу

Витрати на утримання приміщень та обладнання офісу

Гонорари за професійні послуги

Витрати зв'язку

Амортизація нематеріальних активів

Інші адміністративні витрати

Витрати на збут

Витрати на персонал, що забезпечує збут

Витрати на рекламу та дослідження ринку

Витрати на відрядження, пов'язані із збутом

Витрати на утримання приміщень і обладнання відділу збуту та складів

Витрати пакувальних матеріалів

Витрати на транспортування продукції

Надання знижок покупцям

Післяпродажне обслуговування клієнтів

Інші операційні витрати

Витрати на дослідження та розробки

Собівартість реалізованих виробничих запасів

Витрати на сумнівні (безнадійні) борги

Витрати на операційну оренду активів

Втрати від операційних курсових різниць

Нестачі і втрати від псування цінностей

Визнані штрафи, пенсії, неустойки

Інші витрати операційної діяльності

Витрати на фінансові операції

Витрати за позиками

Витрати за випущеними облігаціями

Амортизація дисконту за випущеними облігаціями

Витрати на фінансову оренду

Витрати іншої звичайної діяльності

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Собівартість реалізованих необоротних активів

Уцінка необоротних активів

Відповідно до П (С) БО 16 "Витрати" витрати відображаються у бухгалтерському обліку одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витратами звітного періоду визнано зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком випадку, коли капітал зменшується внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно із визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо пов'язати із доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу вартості цього активу (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

Не визнаються витратами і не включаються до звіту про фінансові результати діяльності підприємства наступні виплати:

 • платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента чи принципала тощо;

 • попередня (авансова) оплата запасів, робіт чи послуг;

 • інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним вище;

 • витрати, які відображають зменшення власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Визнання витрат відповідно до П (С) БО 16 "Витрати" відбито у наступній таблиці.

Таблиця 1.4. Визнання витрат відповідно до П (С) БО 16

"Витрати" [5, c.453]

Господарська операція

за звітний період

Визнання витрат

Невизнання витрат

Оцінка результатів може бути достовірно визначена

Попередня (авансова) оплата запасів, робіт чи послуг

Погашення одержаних позик

Операція призводить до зменшення активу або збільшення зобов'язань

Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента чи принципата

Не відбувається вилучення капіталу

Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до П (С) БО 16

1.3. Групування витрат виробництва за елементами

Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" та нового Плану рахунків витрати, які включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементами:

 • Матеріальні витрати.

 • Витрати на оплату праці.

 • Відрахування на соціальні заходи.

 • Амортизація.

 • Інші операційні витрати.

 • Інші затрати.

  До елементу "Матеріальні витрати" належать [53, c.355]:

  • витрати сировини й матеріалів, які входять до складу виробленої продукції, створюючи її основу, або є необхідними компонентами для виготовлення продукції (робіт, послуг);

  • витрати купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів, що потребують монтажу або додаткової обробки на даному підприємстві;

  • витрати пасива й електроенергії, що використовуються на технологічні, енергетичні, рухомі та інші виробничі потреби підприємства.

  Витрати на власне виробництво електроенергії, а також на трансформацію і передачу придбаної енергії до місця її споживання включаються до відповідних елементів витрат;

  • витрати тари і тарних матеріалів.

  У випадках включення вартості тари, прийнятої від постачальника разом з матеріальними ресурсами, із загальної суми витрат на їх придбання відраховується вартість тари за ціною можливого використання або реалізації з урахуванням витрат на придбання матеріалів для її ремонту;

  • витрати будівельних матеріалів використовуються безпосередньо у виробництві будівельно-монтажних робіт і для виготовлення будівельних деталей, конструкцій та частин будов і споруд. До них належать: лісові матеріали, силікатні матеріали, будівельний метал, електротехнічні матеріали та ін.;

  • витрати запасних частин – раніше виготовлені деталі і вузли машин, призначені для заміни зношених при експлуатації, головним чином швидкозношуваних деталей;

  • витрати матеріалів сільськогосподарського призначення;

  • витрати товарів;

  • інші матеріальні витрати.

  Вартість матеріальних ресурсів включається до складу витрат на виробництво згідно з нормами витрат відповідно до ГОСТів, ОСТів, технічних умов.

  Із витрат на матеріальні ресурси, що включаються до собівартості продукції, нараховується вартість зворотних відходів.

  Зворотні відходи – це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, утворених у процесі виробництва продукції (робіт, послуг), що втратили повністю або частково споживчі якості початкового ресурсу і в зв'язку з цим використовуються з підвищеними витратами продукції або зовсім не використовуються за прямим призначенням.

  До зворотних відходів належать:

  • залишки матеріальних ресурсів, які відповідно до встановленої технології передаються в інші цехи, підрозділи як повноцінний матеріал для виробництва інших видів продукції (робіт, послуг);

  • супутна продукція, одержана водночас з цільовим (основним) продуктом у єдиному технологічному процесі, відповідає за якістю встановленим стандартам або технічним умовам і призначається для подальшої переробки або відпуску на сторону.

  Супутна продукція, призначена для подальшої переробки, відображається як рух напівфабрикатів у виробництві.

  До елементу "Витрати на оплату праці" належать:

 • витрати на виплату основної й додаткової заробітної плати, обчислені згідно з прийнятою підприємством системою оплати праці, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат.

  Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). Вона визначається у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...