WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Слід також зазначити, що бухгалтерський облік, його первинна і зведена інформація, служить похідної інформаційною базою аудиту.

Аудит витрат виробництва є надзвичайно важливим в сучасних умовах, адже величина витрат має прямий вплив на формування ціни готової продукції. Зменшення витрат призвело б до зниження собівартості продукції, а отже до зростання доходів підприємства. Отже, під час проведення аудиторської перевірки аудиту витрат слід приділити максимальну увагу.

Завданням аудиту витрат господарської діяльності підприємства є дослідження виробничої діяльності підприємства з метою її упорядкування і виявлення резервів для збільшення випуску продукції, покращення її якості і зниження собівартості продукції, а також підтвердження відображених в обліку витрат за звітний період.

Аудит починається з вивчення організації виробництва, технологічного процесу, обгрунтованості замовлень на продукції і її собівартості.

Ефективність аудиту багато в чому залежить від організації внутрішнього аудиту, технологічних процесів виробництва, якості випущеної продукції, нормування і обліку витрат сировини і матеріалів, що використовуються на випуск продукції. Вивчаються питання виконання завдань по випуску продукції, зниженню собівартості продукції, витрат на 1 гривню товарної продукції, випуску продукції на 1 гривню виробничо-технічних фондів, а також дотримання кошторисів витрат на виробництво. Звертають увагу на достовірність звітності підприємства по витратах і собівартості продукції.

Виконання договорів і замовлень по випуску продукції має важливе значення для оцінки його господарської діяльності. Показники виконання завдань виробництва продукції залежать від ряду конкретних умов роботи підприємства.

В ході аудиту виясняють, які витрати виробництва включаються в собівартість і які включаються у витрати звітного періоду.

Перш за все необхідно визначити правильність визнання витрат, яке регламентується П(С)БО 16 "Витрати".

Аудитори особливу увагу повинні звертати на [2, c. ]:

 • штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення умов господарських договорів, визнаних боржником чи по яким отримано рішення відповідних органів про їх стягнення;

 • суми покриття завданих збитків;

 • втрати і нестачі товарно-матеріальних цінностей, коли винуватці не встановлені;

 • затрати по анульованих виробничих замовленнях, а також витрати на виробництво, яке не дало продукції;

 • витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей в об'єктів;

 • не компенсовані винуватцями збитки від простоїв по внутрішньовиробничих і зовнішніх причинах, а також суми витрат робітникам за вимушеного процесу;

 • збитки по операціях з тарою;

 • судові і арбітражні витрати, арбітражні збори;

 • суми дебіторської заборгованості, по якій закінчився строк позовної давності;

 • втрати від переоцінки виробничих запасів, готової продукції і товарів;

 • різниця між витратами на придбання іноземної валюти і її еквівалентом в валюті України по офіційному курсу гривні, визначеному Національним банком;

 • некомпенсовані збитки від стихійного лиха (знищення і псування виробничих запасів, збитки від зупинки виробництва та ін), включаючи витрати, пов'язані з попередженням чи ліквідацією його наслідків;

 • збитки по операціях минулих років, виявлені в поточному році.

На практиці часто допускаються наступні порушення: завищення сум витрат на відрядження, завищення або заниження фонду оплати праці, неправильне включення транспортних витрат, нарахування амортизації, віднесення до витрат сум погашення одержаних позик та інші.

При дослідженні операцій по виробництву, реалізації і собівартості продукції аудитор використовує діючі нормативні документи відносно поставок продукції виробничо-технічного призначення, складу витрат виробництва, формулюванню фінансових результатів по підприємствах і організаціях України; інструктивні матеріали відносно порядку виправлення облікових даних у випадку виявлення приписок та інших порушень; вказівки по застосуванню і заповненню типових міжгалузевих форм первинної документації по обліку витрат на виробництво, законодавство України про власність, підприємства, підприємництво, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", П(С)БО 9 "Запаси", інші П(С)БО, регістри зведеного обліку витрат (журнали 5 або 5а, відомість 5.1.) та інші.

Основними документами і матеріалами, по яких аналізується і вивчається виконання завдань, є документи, які містять показники виробничого циклу, звітні матеріали, які фіксують виконання завдань (дані статистичного, оперативного і бухгалтерського обліку), документи інвентаризації незавершеного виробництва, протоколи виробничих зборів, нарад, які дозволяють ретельно вивчити господарську діяльність підприємства.

По даних періодичної статистичної звітності складають виконання виробничої програми випуску продукції з завданнями та іншими показниками і виявляють відхилення від завдань по сумі і у процентах. При цьому виконання завдань вивчають не лише в цілому по підприємству, але і по окремих цехах і видах продукції. Окремі підприємства загальними показниками виконання завдань можуть приховувати незадовільну роботу окремих структурних підрозділів і невиконання завдань по випуску окремих виробів.

Вивчення достовірності облікових і звітних даних про виконання завдань є одним із завдань аудиту.

На практиці неодноразово викривались випадки завищення звітних даних про випуск продукції за рахунок незаконного і немотивованого включення в звітність виробів, які не пройшли обробки, потребують виправлення і переробки, а також виробів, випущених після закінчення звітного періоду. Для того, щоб виявити причини порушень і попередити їх появу в майбутньому, необхідно звітні дані порівняти з бухгалтерськими записами і первинними документами. Зокрема, звітні дані зпівставляють з оборотами по балансовому рахунку 26 "Готова продукція" і рахунку 23 "Виробництво" (по дебету і кредиту), 90 "Собівартість реалізації" та інших рахунках бухгалтерського обліку.

Необхідно вивчити правильність застосування цін на реалізовану продукцію, своєчасність виставлення рахунків і платіжних вимог-доручень за відвантажену продукцію, надходження платежів.

Вивчення якості випущеної продукції дозволяє визначити порушення стандартів, технічних умов і фактичні затрати сировини і матеріалів. Для цього аудитори можуть залучати відповідних спеціалістів. Вони повинні висвітлити такі питання: чи відповідають виготовлені вироби стандартам і технічним умовам, чи дотримається на підприємстві технічна дисципліна, чи здійснюється внутрішній контроль за якістю виготовленої продукції, чи немає випадків відхилення від технологічного процесу, стандартів, які призвели до внутрізаводського браку і погіршення якості продукції.

Аудит витрат на виробництво за даними фінансового обліку здійснюється за елементами витрат.

Під час аудиту витрат на виробництво застосовується система методичних прийомів як сукупності способів вивчення законності та ефективності дій підприємства для оцінки доцільності і правильності здійснення витрат на виробництво. Ця система методичних прийомів передбачає:

 • у разі здійснення фактичного контролю – інвентаризацію, обстеження, спостереження, лабораторні аналізи, експертизи (експертні оцінки), контрольні обмірювання виконаних робіт;

 • при проведенні документального контролю – аналогію, моделювання, зустрічну перевірку документів, логічне осмислення операцій, спосіб зворотного рахунку, експертизи документів, балансовий метод, статистичні методи, економіко-математичні та евристичні методи, логічна перевірка достовірності машинограм, прийоми економічного аналізу, програмного контролю введеної в ЕОМ інформації, запитного режиму та дублювання.

Процес аудиту витрат за схемою первинний документ – зведений документ – реєстр бухгалтерського обліку – Головна книга – фінансова звітність грунтується на правильному визначенні об'єктів, джерел інформації, методичних прийомів аудиту та методичних прийомів узагальнення і реалізації його результатів. При цьому особливої уваги заслуговує конкретизація кожного з названих елементів моделі аудиту за окремими об'єктами [36, c.64].

При аудиті витрат на виробництво особливу увагу слід приділити аудиту матеріальних витрат.

Методична модель аудиту матеріальних витрат передбачає наступні об'єкти аудиту:

 • порядок визначення фактичної собівартості і застосування облікових цін на матеріали (виробничі запаси) підприємства;

 • фактична наявність матеріалів;

 • витрачання матеріалів на виробництво;

 • списання матеріалів на виробництво відповідно до норм їх витрачання;

 • порядок здійснення переоцінки матеріалів (виробничих запасів) підприємства та відображення їх залишків у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО 9 "Запаси".

Джерелами інформації при проведенні аудиту матеріальних витрат є:

 • законодавчо-нормативні документи щодо відповідальності за зберігання товарно-матеріальних цінностей;

 • договори матеріальної відповідальності;

 • загальнодержавні, відомчі та місцеві норми витрачання матеріалів;

 • внутрішня організаційно-розпорядча документація;

 • матеріали попередніх державного, внутрішнього конролю та аудиту.


 
 

Цікаве

Загрузка...