WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Аналіз витрат по економічних елементах дозволяє вивчити їх склад, визначити питому вагу кожного елемента, частку живої і уречевленої праці в загальних витратах.

Співставленням фактичних питомих ваг кожного елемента витрат в динаміці за ряд звітних періодів в масштабі народного господарства, галузі, підприємства з плановими виявляються тенденції і напрями в зміні окремих елементів, частки живої і уречевленої праці у витратах на виробництво і собівартості продукції.

При оцінці динаміки структури витрат необхідно враховувати, що підвищення продуктивності праці забезпечує зниження частки живої праці забезпечує зниження частки живої праці (заробітної плати з відрахуваннями на соціальні заходи) і підвищення витрат уречевленої праці (на матеріали, паливо, амортизацію), але в такій мірі, що загальні витрати не знижуються.

Групування витрат по елементах необхідне також для того, щоб вивчити матеріаломісткість, енергомісткість, трудомісткість, фондомісткість і встановити вплив технічного прогресу на структуру витрат. Якщо частка заробітної плати зменшується, а частка амортизації збільшується, то це свідчить про підвищення технічного рівня підприємства, про ріст продуктивності праці, про що вже було сказано вище. Питома вага зарплати скорочується в тому випадку, якщо збільшується частка купівельних комплектуючих виробів, напівфабрикатів, що свідчить про підвищення рівня кооперації і спеціалізації.

Групування витрат по призначенню, тобто за статтями калькуляції, вказує, куди, на які цілі і в яких розмірах витрачені ресурси. Таке групування необхідне для вирахування собівартості окремих видів виробів у багатономенклатурному виробництві, встановлення центрів зосередження витрат і пошуку резервів їх скорочення.

У даному питанні цієї дипломної роботи ми проаналізуємо витрати на ВАТ "Опілля" за економічними елементами, що є основним питанням, яке ставиться в процесі аналізу в системі фінансового обліку витрат.

Структуру витрат на підприємстві показано у вигляді діаграм.

Для того, щоб проаналізувати витрати за економічними елементами на ВАТ "Опілля" складаємо таблицю 3.2. за даними форми звітності 5-с.Рисунок 3.1 Рисунок 3.2

Фактична структура витрат Фактична структура витрат

На виробництво продукції ВАТ На виробництво продукції ВАТ

"Опілля" на початок 2000 року "Опілля" на кінець 2000 року

Проаналізувавши дані таблиці 3.2 можна зробити висновок, що витрати на виробництво у кінці 2000 р. порівняно з початком року зросли на 1163 тис. грн. або на 37,28%. У той же час вартість продукції (робіт, послуг) за 2000 р. зросла лише на 171 тис. грн. або на 2,63%. Отже, процентний ріст витрат у порівнянні з ростом вартості продукції набагато більший. Це є негативною тенденцією в роботі ВАТ "Опілля" за 2000 рік.

Таблиця 3.2. Аналіз витрат на виробництво по ВАТ "Опілля" за 2000 рік

Назва показника

Форма звітності 5-с, графа 1, рядок

На початок року

На кінець року

Відхилення

Тис. грн.

Частка у загаль-ному обсязі, %

Тис. грн.

Частка у загаль-ному обсязі, %

(+,-)

тис. грн.

(+,-)

%

1.

Вартість продукції, робіт, послуг

010

6490,00

Х

6661,00

Х

171,00

2,63

2.

Витрати на виробництво, у тому числі:

011

3120,00

100,00

4283,00

100,00

1163,00

37,28

2а.

Матеріальні витрати

012

1646,00

52,76

2242,00

52,32

596,00

36,21

2б.

Амортизація основних фондів

014

180,00

5,77

161,00

3,76

-19,00

-1,66

2в.

Витрати на оплату праці

015

702,00

22,50

718,00

16,76

16,00

2,28

2г.

Відрахування на соціальні заходи

017

229,00

7,34

258,00

6,02

29,00

12,66

2д.

Інші витрати

018

363,00

11,63

904,00

21,11

541,00

149,04

На наступному етапі аналізу ми аналізуємо склад витрат на виробництво. Матеріальні витрати на протязі року зросли на 596 тис. грн. (36,21%). У процентному відношенні до загальної суми витрат вони маже не змінились (відповідно 52,76% і 52,35%). Знизились витрати на амортизацію на 19 тис. грн. (на 10,56%). Відсоток цих витрат у структурі теж знизився (відповідно 5,77% і 3,76%). Витрати на оплату праці зросли на 16 тис. грн. (2,28%). Ріст трудових витрат і зниження амортизаційних може свідчити про падіння продуктивності праці на підприємстві, що негативно характеризує його роботу. У той же час відсоток витрат на оплату праці у загальній структурі значно знизився (22,5% і 16,76% відповідно на початок і на кінець року). Відрахування на соціальні заходи зросли на 29 тис. грн. (12,66%). Цей ріст перевищує ріст витрат на оплату праці, що можна пояснити збільшенням загальної суми відрахувань на протязі 2000 року. У структурі витрат даний показник знизився (відповідно 7,34 та 6,02%). Необхідно відмітити значний ріст інших витрат – на 541 тис. грн. (на 149,04%). Їх частка у загальному обсязі витрат теж відчутно зросла (відповідно 11,63 та 21,11%).

Отже, в результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що робота ВАТ "Опілля" за 2000 рік погіршилась. Ріст витрат значно перевищив ріст вартості виробленої підприємством продукції. Зростання витрат на виробництво зумовлене в основному збільшенням інших витрат, а також хоч і в меншій мірі, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та матеріальних витрат.

Підприємству необхідно вжити заходів щодо зниження рівня витрат. Особливо ретельно треба проаналізувати склад інших витрат і причини їх значного росту.

3.3. Аудит витрат господарської діяльності підприємства

В умовах ринкової економіки, коли всі господарські суб'єкти знаходяться в умовах жорсткої конкуренції, зростають потреби в достовірній обліковій інформації щодо ведення фінансово-господарської діяльності кожного суб'єкта.

Для підтвердження достовірності облікової інформації господарських суб'єктів є потреба в перебудові всього фінансового контролю в країнах з розвиненою ринковою економікою використовують таких вид контролю як аудит.

В Україні аудиторська діяльність почала розвиватись з переходом до ринкових відносин. Перша аудиторська фірма виникла на території нашої держави в 1989 році.

4 червня 1992 року була створена Спілка аудиторів України. За її ініціативою 22 квітня 1993 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про аудиторську діяльність". Згідно з цим законом у жовтні 1993 року була створена Аудиторська палата Україна, яка є основним керуючим органом аудиторської справи в нашій державі.

На даний час в Україні створена досить непогана нормативно-правова база аудиту. Її значення важко переоцінити, оскільки без відповідного правового забезпечення говорити про якісний аудит практично неможливо.

Процес створення нормативно правової бази аудиту в Україні був достатньо складним і не завжди послідовним, а інколи навіть і нелогічним. Проблема полягала в тому, що аудит на території України почав практично діяти в 1991 році, не маючи в цей час ніякого правового забезпечення. По цій причині він був максимально орієнтований на ревізію і Міжнародні нормативи аудиту.

Початковий орієнтир національного аудиту на міжнародні нормативи був в значній мірі логічним, а головне – перспективним, так як був взятий курс на створення Національних нормативів аудиту, які б максимально базувалися на Міжнародних нормативах.

Отже, на даний час в Україні існує наступна нормативно-правова база для проведення аудиту:

 • Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04. 93 р.

 • Постійні Національні нормативи України, які вступили в дію 1.01.99 р.

 • Кодекс етики аудиторів України – вступив в дію 1.01.99 р.

  Таким чином на даному етапі розвитку суспільства аудит в Україні має достатню нормативно-правову базу. Проте не виникає сумнівів в необхідності постійного її вдосконалення. Особливо це стосується аудиту витрат господарської діяльності. Цей об'єкт аудиту недостатньо регламентований.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...