WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Розділ 3

АНАЛІЗ І АУДИТ ВИТРАТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Джерела і завдання аналізу витрат господарської діяльності підприємства

Господарська діяльність підприємств і об'єднань потребує необхідних витрат. Зниження витрат на виробництво продукції є одним із найважливіших факторів розвитку економіки підприємства.

Рівень витрат залежить фактично від усіх видів діяльності, здійснюваної у кожному господарському органі, і тому він характеризує ефективність такої діяльності. Крім того, зміна величини витрат є головним фактором зміни прибутку, у зростанні якого зацікавлені як підприємства і об'єднання, так і суспільство в цілому [47, c.469].

Тому аналіз витрат є важливим напрямом економічної роботи на всіх підприємствах, об'єднаннях та в інших господарських організаціях. Він має надзвичайно важливе значення, так як дає змогу виявити тенденції зміни рівня витрат, виконання плану по цьому рівню, виявити вплив факторів на його зростання, встановити резерви і дати оцінку роботі підприємства по використанню можливостей зниження витрат.

Об'єктами аналізу витрат на виробництво продукції є наступні показники:

 • рівень витрат на виробництво товарної продукції в цілому по елементах витрат;

 • рівень витрат на виробництво товарної продукції по статтях калькуляції;

 • затрати на гривню товарної продукції;

 • витрати на виготовлення окремих виробів;

 • інші показники, які можуть визначатись підприємством самостійно.

В системі фінансового обліку особлива увага аналітичних працівників приділяється аналізу витрат по економічних елементах.

Завданнями аналізу витрат господарської діяльності підприємства є наступні:

 • перевірка обгрунтованості планових завдань і достовірності фактичної інформації;

 • оцінка виконання планових показників витрат;

 • розрахунок впливу факторів на аналізовані показники;

 • порівняння показників витрат на початок та на кінець звітного року і визначення абсолютних та відносних відхилень для аналізу динаміки зміни показників витрат на протязі року;

 • виявлення резервів зниження витрат та розробка заходів щодо їх мобілізації.

Крім усього вищесказаного можна аналізувати також питому вагу витрат на 1 гривню готової продукції або питому вагу витрат у відпускній ціні одиниці продукції.

Для потреб економічного аналізу використовують різноманітні джерела інформації. Потреба в конкретних матеріалах залежить від періоду, що аналізується, цілей та завдань економічного аналізу. Склад, зміст та якість інформації, яка залучається для аналізу, маються визначну роль у забезпеченні його дієвості. Аналіз не обмежується тільки економічними даними, а широко використовує технічну, технологічну та іншу інформацію.

Всі джерела даних, що залучаються для проведення економічного аналізу, можна поділити на три великі групи:

 • Нормативні, кошторисні, планові джерела інформації. До таких джерел інформації належать всі типи планів, які розробляються на підприємстві (перспективні, поточні, оперативні, плани-графіки виробництва, технологічні карти), а також нормативні матеріали, кошториси, цінники, проектні завдання тощо.

 • Джерела інформації облікового характеру. До них належать всі дані, що містять документи бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку, а також всі види звітності, в тому числі внутрішньогосподарська звітність, первинна облікова документація.

 • Позаоблікові джерела інформації. До таких джерел інформації належать документи, які регулюють господарську діяльність, а також дані, що не відносяться до перерахованих раніше. Це можуть бути:

  • офіційні документи, якими підприємство зобов'язане користуватись у своїй діяльності: Закони України, України Президента, Постанови уряду та місцевих органів влади, методичні вказівки та інструкції міністерств, накази вищестоящих органів управління, статут, накази та розпорядження керівників підприємства;

  • господарсько-правові документи: договори, угоди, рішення арбітражу та судових органів, рекламації;

  • рішення загальних зборів колективу, зборів акціонерів, ради трудового колективу підприємства в цілому або окремих його підрозділів;

  • різноманітна технічна і технологічна документація;

  • інша інформація необлікового і непланового характеру.

  До організації інформаційного забезпечення економічного аналізу висувається ряд вимог (таблиця 3.1.).

  Основними джерелами даних для аналізу витрат на виробництво і собівартості продукції є:

  • форма звітності №1 – підприємництво;

  • первинні бухгалтерські документи;

  Таблиця 3.1.

  Вимоги до інформаційного забезпечення економічного аналізу

  [20, c.128]

  Вимоги

  Характеристика

  Ефективність інформації

  Система інформації повинна вимагати мінімум затрат на збирання, обробку, зберігання та використання даних, забезпечуючи усі потреби аналізу та управління.

  Об'єктивність інформації

  Інформація повинна відповідати дійсності, бути достовірною, тобто об'єктивно відображати господарські факти, явища і процеси.

  Єдність інформації

  Інформація для проведення економічного аналізу може надходити з різноманітних джерел (нормативних, облікових, позаоблікових). Тому необхідно усунути відокремленість та дублювання різних джерел інформації, тобто кожне економічне явище повинно реєструватися тільки один раз.

  Аналітичність інформації

  Інформація повинна відповідати потребам економічного аналізу, тобто забезпечувати надходження даних саме про ті напрямки діяльності і з тією деталізацією, яка необхідна для всебічного вивчення економічних явищ та процесів, виявлення впливу факторів і визначення резервів господарювання.

  Оперативність інформації

  Потрібна для проведення економічного аналізу інформація повинна надходити аналітику якомога швидше. Тільки у цьому разі є можливість оперативно впливати на хід виробничого процесу, результати господарської діяльності.

  • реєстри синтетичного і аналітичного обліку (зведені бухгалтерські документи, Журнали 5, 5А, Відомість 5.1, інші);

  • калькаляції собівартості окремих видів продукції;

  • звітність підприємства, зокрема Звіт про фінансові результати (ф. №2);

  • матеріали аналізу виконання виробничої програми за звітний період;

  • матеріали аналізу витрат за попередній період;

  • матеріали аналізу витрат за попередній період;

  • дані ревізій, перевірок, аудиту, внутрішнього контролю та інші документи;

  • звітність про виконання планових завдань по праці, реалізації продукції, про витрати сировини і матеріалів;

  • матеріали обстежень, нарад;

  • конструкторська і технологічна документація;

  • нормативно-правові джерела інформації, зокрема П(С)БО 16 "Витрати", Закони України, України Президента, Постанови уряду та ін;

  • інші джерела інформації.

  Визначення джерел аналізу та підготовка даних є одним з важливих моментів підготовчого етапу організації і технології аналітичного процесу.

  Важливим елементом підготовчого етапу робіт є перевірка якості джерел аналізу. Оскільки від якості джерел інформації залежить достовірність результатів аналізу, вони обов'язково ретельно перевіряються.

  Перш ніж користуватись інформацією, необхідно переконатись в її достовірності. Перевірка показників бухгалтерської звітності базується на спеціальних прийомах дослідження достовірності інформації, які забезпечують виявлення та вимірювання реальних зв'язків результатів роботи підприємства.

  3.2. Аналіз витрат по економічних елементах

  Групування витрат на виробництво і реалізацію продукції по економічних елементах є єдиним і обов'язковим для всіх підприємств (об'єднань) незалежно від їх галузевої приналежності і регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Згідно з цим Положенням витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

  • матеріальні затрати;

  • витрати на оплату праці;

  • відрахування на соціальні заходи;

  • амортизація;

  • інші операційні витрати.

  Таке групування витрат дозволяє прив'язати рівень витрат до плану матеріально-технічного забезпечення, фонду заробітної плати (оплати праці), амортизаційних відрахувань, здійснювати контроль за формуванням витрат по видах, вираховувати показники окремих видів оборотних засобів, величину створюваного в промисловості національного доходу [3, c.154].

  Порівняння фактичних витрат по економічних елементах з плановими і фактичними за минулий період в абсолютних сумах не дає можливості стверджувати, що економія чи перевитрати по окремих елементах викликані відповідними змінами собівартості. Це пов'язано з тим, що фактичні і планові витрати не співставні внаслідок відмінностей в об'ємі, номенклатурі і структурі виробництва. Однак абсолютні відхилення по економічних елементах виражають загальні результати використання фонду заробітної плати, матеріальних ресурсів, нарахування амортизації.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...