WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Це означає, що одна і та ж сама подія може бути надзвичайною для одного підприємства та звичайною для іншого. Наприклад, землетрус може бути звичайною подією для підприємства, що знаходиться в зоні активної сейсмічності та надзвичайною подією для підприємства, що знаходиться за межами такої зони. Тому класифікація події як надзвичайної є предметом судження керівництва підприємств.

Витрати, які є наслідком надзвичайних подій, називають відповідно надзвичайними витратами.

Надзвичайними витратами є прямі втрати від надзвичайних подій (знищені активи) і витрати підприємства на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних подій (відшкодування стороннім працівникам, зайнятими на відновлюваних роботах, вартість використаних матеріалів тощо).

Облік витрат, пов'язаних з надзвичайними подіями, ведеться на рахунку 99 "Надзвичайні витрати". За дебетом цього рахунка відображається сума визнаних надзвичайних витрат, а за кредитом – їх списання на рахунок фінансових результатів.

Рахунок 9 "Надзвичайні витрати" має такі субрахунки:

991 "Втрати від стихійного лиха"

992 "Втрати від технологічних катастроф і аварій"

993 "Інші надзвичайні витрати"

Фінансовий результат надзвичайних подій визначається на субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій".

2.4. Зведений облік витрат

Останнім етапом в обліку витрат є зведення цих витрат за економічними елементами та визначення собівартості одиниці продукції.

На організацію зведеного обліку витрат впливають специфіка галузі виробництва, тип виробництва, характер технології, кількість продукції, наявність напівфобрикатів та інші фактори.

Для обліку витрат діяльності і відображення кредитових оборотів на рахунках обліку запасів, розрахунків з оплати праці, відрахувань на соціальні заходи застосовується Журнал 5 або 5А і Відомість 5.1 обліку руху запасів. В обох варіантах Журналу є однаковими за змістом і порядком заповнення розділи І (з кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків), ІІ "Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати" та IV "Аналітичні дані до рахунку 28 "Товари".

Розділ І Журналу 5 і Журналу 5А заповнюється після складання розділів ІІ і ІІІ (або ІІІ А) цих журналів, окремі дані до яких переносяться із складених журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 (з розділу ІІІ Б журналу 5А).

Усі витрати по підприємству в цілому незалежно від того, на яких синтетичних рахунках вони обліковуються, відображаються (збираються в розрізі кореспондуючих рахунків) в одному регістрі. В цьому Журналі забезпечується узагальнення всіх витрат на виробництво за елементами і статтями витрат. Для цього з графи "Усього" журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 до Журналу 5 переносяться дані про витрати, які за побудовою журналів відображені у відповідних регістрах.

При опрацюванні первинних облікових документів по заробітній платі і витрачанню матеріальних ресурсів записи в регістрах обліку витрат здійснюються безпосередньо з первинних документів. Нарахована заробітна плата, витрачання матеріалів, відрахування на соціальні заходи, інші витрати розподіляються за напрямками витрат (по рахунках, субрахунках, статтях тощо) при відображенні даних у Журналі 5. Для розподілу можуть застосовуватися аркуші-розшифровки.

За кредитом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" відображаються операції, пов'язані з нарахуванням працівникам підприємства основної й додаткової заробітної плати, премії, допомоги за тимчасовою непрацездатністю тощо. Операції з виплати заробітної плати та інші обороти за дебетом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" відображаються в журналах 1, 3, 6, 7.

Аналітичний облік розрахунків за неотриману в установлений для виплати з каси підприємства термін суму з оплати праці (розрахунків з депонентами) ведеться в реєстрі депонованої заробітної плати. Реєстр складається касиром, який закриває платіжну відомість, за кожний період виплати заробітної плати окремо і перевіряється головним бухгалтером. Працівник підприємства, який веде облік депонованої заробітної плати на підставі видаткових касових ордерів, платіжних доручень та бухгалтерських довідок про списання заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув, робить відмітку про сплату (перерахування, списання, перенесення) депонованої заробітної плати (графи 7-10) і своїм підписом підтверджує кожну відображену операцію.

На початок року невиплачені суми депонованої заробітної плати із реєстрів за попередній рік переносяться у реєстр депонованої заробітної плати поточного року.

Підприємства, які не застосовуються рахунки класу 8 "Витрати за елементами" у складі Журналу 5 ведуть розділ ІІІ "Витрати діяльності".

Дані за рядком 9 "Усього за розділом ІІІ" з граф 3-16 Журналу 5 переносяться до Головної книги. Підсумки рядків за графами 3-16 і за графами 18-23 (із журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7) наводяться у відповідному рядку графи 24 як фактичні витрати операційної і надзвичайної діяльності, а в графі 25 накопичуються такі дані для складання звітності за період з початку року.

У графі 2 по рядках 1.1-1.6 розділу ІІІ підприємства вказують об'єкти витрат (види, групи продукції, послуг основного виробництва, об'єкти будівництва, допоміжні (підсобні) виробництва). У графах 3 і 4 цього розділу і розділів ІІІ А і ІІІ Б підприємства витрачання виробничих запасів можуть наводити за сумою їх облікової вартості та сумою розподілених транспортно-заготівельних витрат.

Підприємства, які застосовують одночасно рахунки класу 8 "Витрати за елементами" і класу 9 "Витрати діяльності" у складі Журналу 5А, ведуть розділи ІІІ А "Витрати діяльності" і 3Б "Витрати за елементами".

На підставі первинних облікових документів (та/або аркушів-розшифровок) на витрачання виробничих запасів, нарахування заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи тощо записуються дані у графи 3-12 розділу ІІІ Б за складовими відповідних елементів витрат.

У графи 11-19 розділу 3Б з журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 (з аркушів-розшифровок до них) записуються дані про складові відповідних елементів витрат.

Підсумкові дані (рядок 6 "Усього за розділом ІІІ Б") за графами 3-12 з розділу ІІІ Б "Витрати за елементами" разом з підсумком за відповідними рахунками у графах 3-15 розділу ІІІ А записуються до підсумкового рядку 10 "Разом за розділами ІІІ А і ІІІ Б" розділу ІІІ А Журналу 5А, а звідти – до Головної книги.

Підсумкові дані (графа 20) розділу ІІІ Б переносяться у розділ ІІІ А до відповідної статті (напряму) витрат за графами 17 (з кредиту рахунку 80 "Матеріальні витрати", 18 (з кредиту рахунку 81 "Витрати на оплату праці"), 19 (з кредиту рахунку 82 "Витрати на соціальні заходи"), 20 (з кредиту рахунку 83 "Амортизація"), 21 (з кредиту рахунку 84 "Інші операційні витрати"). Дані підсумкового рядку 9 розділу ІІІ А за графами 16-21 також заносяться до Головної книги.

У графі 21 розділу ІІІ Б накопичуються дані за складовими елементів витрат за період з початку звітного року, включаючи звітний (поточний) місяць.

У графі 23 розділу ІІІ А накопичуються дані про складові витрат діяльності (рахунки, субрахунки, статті) за період з початку звітного року.

У розділі IV узагальнюються аналітичні дані про операції з товарами і торговою націнкою.

Облік виробничих запасів за синтетичними рахунками (або субрахунками) ведеться у Відомості 5.1 за центрами відповідальності (матеріально відповідальними особами, місцями зберігання) та місцями витрат (синтетичними рахунками або субрахунками обліку витрат). У відомості визначаються сума і рівень транспортно-заготівельних витрат (відхилень фактичної собівартості виробничих запасів від їх поточної облікової оцінки), а також фактична собівартість витрачених (вибулих) запасів, якщо застосовується метод оцінки вибуття запасів за середньо-зваженою собівартістю.

Записи у Відомість 5.1 проводяться на підставі документів (звітів) в яких узагальнені надходження до матеріально відповідальних осіб (складів, цехів, дільниць) виробничих запасів та їх витрачання, вибуття з відповідних місць зберігання за звітний місяць (або за більш короткий проміжок часу – декада тощо).

У графі 2 видаток показується групуванням за кореспондуючими рахунками (субрахунками, статтями). Суми внутрішнього обороту (надходження, видаток) виробничих запасів (від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, зі складу в цех, з цеху в інший цех, склад тощо), за місяць виділяються окремими сумами і мають бути між собою рівними.

Поки що на ВАТ "Опілля" заповнюють регістри зведеного обліку витрат старого зразка, а саме Журнали-ордери №10 і 10/1, які не пристосовані до змін в бухгалтерському обліку, а особливо до нового Плану рахунків. Тому на даному підприємстві слід якнайшвидше запровадити Журнал 5 або 5А і Відомість 5.1 обліку руху запасів. На ВАТ "Опілля" було б логічніше використовувати Журнал 5, який краще пристосований для обліку витрат підприємства, що ведуть рахунки класу 9 "Витрати діяльності".


 
 

Цікаве

Загрузка...