WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тернопільська академія народного господарства

Інститут обліку і кудиту

Кафедра бухгалтерського обліку

в промисловості

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

"ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВИТРАТ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ"

(на прикладі відкритого акціонерного товариства "Опілля")

Виконала: студентка гр. ОП-53

КОВАЛЬЧУК Ірина

Науковий керівник: канд.екон. наук, доцент МЕЛЬНИК В. Г.

Нормоконтролер:

професор ПУШКАР М. С.

Робота допущена до захисту

"____" ______________ 2001 р.

Зав. кафедрою бухгалтерського обліку

в промисловості __________________

проф. ПУШКАР М. С.

Тернопіль – 2001

Розділ 1

СУТЬ І ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО

ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Суть і поняття витрат як економічної категорії

Для виробництва товарів і послуг підприємства здійснюються різноманітні витрати, що пов'язано із використанням таких виробничих факторів, які називають ще ресурсами, або чинниками виробництва, як капітал, праця, природні ресурси і підприємницькі здібності. Одні із цих ресурсів, або чинників, є сировиною і матеріалами, паливом і енергією, що поставляються іншими підприємствами — це природні ресурси, другі — різні типи праці різноманітної кваліфікації — це праця і підприємницькі здібності, треті — це капітальні блага, або засоби праці.

Для випуску певного обсягу продукції існує багато способів поєднання вказаних факторів, або чинників, у єдиному виробничому процесі. Щоб максимізувати прибуток, а у цьому полягає мета виробничої діяльності підприємства, фірма повинна обрати таку комбінацію факторів, яка б мінімізувала її витрати [56, c.549].

Усі підприємства прагнуть бути ефективними виробниками. Для цього вони обирають такий спосіб і відповідну технологію виробництва, які є ефективними як із технічнологічної, так і економічної точки зору.

Спосіб виробництва є технологічно ефективним, якщо не існує ніякого іншого способу виробництва визначеної кількості продукції із меншими витратами виробничих чинників.

Думка, що міститься у цьому визначенні, дуже проста: виробничі ресурси (фактори) повинні витрачатись якомога раціональніше, економитись, не розтрачуватись даремно. Саме у цьому найбільш рельєфно проявляється така властивість виробничих ресурсів (факторів), як їх рідкісність, або обмеженість, та необхідність правильного економічного вибору, здійснюваного фірмою, для найраціональнішого ведення господарства.

Проте поряд із технологічною існує й економічна ефективність виробництва.

Економічно ефективний спосіб виробництва — це такий спосіб виробництва визначеного обсягу продукції, за якого мінімізується альтернативна вартість використання різних видів ресурсів (факторів) виробництва, тобто витрат підприємства.

Коли йдеться про альтернативну вартість витрат, мається на увазі вартість надлишку використаних ресурсів (у порівнянні із способами виробництва).

У відповідності із різницею між технологічною і економічною ефективністю виробництва вибір оптимального виробничого варіанту здійснюється через виробничу функцію фірми. Виробнича функція визначає максимально можливий обсяг випущеного продукту, який підприємство може виробити за будь-якої визначеної комбінації виробничих факторів (ресурсів).

У розвинених ринкових країнах на рівні підприємства найбільш вживаними є виробничі функції Кобба – Дугласа – Тінбергена і Солоу. Виробнича функція Кобба – Дугласа – Тінбергена має такий загальний вигляд:

при де

Y – обсяг виробленого продукту;

K – обсяг капіталу, взятий як середньорічна вартість капітальних благ підприємства (засобів праці);

L – обсяг праці, обчислений як річний фонд заробітної плати;

α і β – так звані коефіцієнти еластичності, відповідно, капіталу і праці, що характеризують зростання обсягу продукту на 1 відсоток зростання обсягів капіталу і праці;

А – коефіцієнт пропорційності або масштабності, який дозволяє порівняти приріст продукту у різних періодах (автономний фактор зростання, відбиває вплив інших чинників виробництва, окрім капіталу і праці);

eλt – коефіцієнт, що відбиває вплив якісних змін у виробництві, тобто його інтенсифікацію під дією чинника науково-технічного прогресу.

Оскільки дана виробнича функція окреслює максимально можливий обсяг випущеного продукту, який може здійснюватись на підприємстві, тому вона відбиває результат застосування технологічно ефективних способів виробництва даного виду продукту. При цьому , що вказує на інтенсивний тип економічного зростання.

Виробнича функція Солоу у спрощеному варіанті має такий вигляд:

де

ΔY – річний приріст виробництва даного виду продукту;

ΔK – приріст обсягу капіталу;

ΔL – приріст обсягу праці.

Тоді є показником граничної капіталовіддачі, а – показником граничної продуктивності праці, – це обсяг продукту, створеного фактором капіталу, – обсяг продукту, створеного фактором праці. Застосування показників граничних витрат капіталу і праці дозволяє визначити економічно ефективний спосіб виробництва даного виду продукту.

Витрати підприємства мають альтернативний характер. Це проявляється у наступному.

По-перше, можна використовувати різні комбінації витрат ресурсів (факторів) виробництва при виробництві певного продукту, обираючи найоптимальнішу, а по-друге, одні і ті ж виробничі фактори можуть застосовуватись для створення різних видів продуктів або різних їх комбінацій за кількістю, що пов'язано із економічним вибором фірми.

Економічний вибір (вибір виду продукту або комбінації різних видів продуктів при використанні одних і тих же виробничих ресурсів) визначається економічною ефективністю виробництва із врахуванням виробничих можливостей даної фірми, що втілюється у кривій виробничих можливостей (кривій "трансформації").

Вибір підприємством певного виду продукту для виробництва при застосуванні обмежених, або рідкісних, ресурсів означає неможливість випуску іншого — альтернативного — виду продукту. Витрати в економіці безпосередньо пов'язані із відмовою від можливості створення альтернативних товарів і послуг.

Витрати будь-якого виробничого фактора, обраного для виробництва продукту, дорівнюють вартості, або цінності, останнього за найкращого із усіх можливих способів використання і називаються економічними, або зумовленими, витратами. Зумовлені витрати називають також імпліцитними (від англійського implicit – "той, що розуміється", "той, про який йдеться").

Така концепція витрат знаходить свій вираз у кривій виробничих можливостей фірми (кривій трансформації виробництва). Побудуємо цю криву за гіпотетичними даними таблиці 1.1, які відбивають кілька варіантів (від "A" до "F") економічного вибору фірми, що випускає холодильники і пральні машини.

Таблиця 1.1. Варіанти економічного вибору фірми

Варіанти екномічного вибору

Холодильники,

тис.шт.

Пральні машини, тис.шт.

"A"

3,5

0

"B"

3,2

1,0

"C"

2,8

2,0

"D"

2,1

3,0

"E"

1,0

4,0

"F"

0

4,5

Тоді крива виробничих можливостей (крива "трансформації") даної гіпотетичної фірми буде мати такий вигляд.

5

Пральні машини (тис. шт.)

A

B

3

2

1

C

4

D

E

F

1

2

3

4

5

Холодильники (тис. шт.)

Рис. 1.1. Крива виробничих можливостей підприємства

Якщо фірма обирає між виробництвом холодильників і пральних машин, то зумовлені витрати виробництва додаткової кількості холодильників дорівнюють вартості тієї кількості пральних машин, від випуску яких фірма відмовилась, щоб вивільнити ресурси для випуску додаткових холодильників, і навпаки. Фірма обирає найбільш економічно ефективний варіант.

Розглядаючи витрати окремої фірми, можна виявити, що вони поділяються на зовнішні і внутрішні. Вони набувають форми виплат, які фірма зобов'язана здійснити за ресурси, або доходів, якими фірма зобов'язана забезпечити постачальників ресурсів. Ці виплати можуть бути і зовнішніми і внутрішніми.

Зовнішні витрати дорівнюють сумі виплат фірми за використані ресурси зовнішнім постачальниками (іншим фірмам).


 
 

Цікаве

Загрузка...