WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік інвестицій - Курсова робота

Облік і аудит. Облік інвестицій - Курсова робота

Приватизаційні житлові чеки– це такі самі цінні папери, як і майнові приватизаційні сертифікати, тобто за ними громадянину України відкривається аналогічний депозитний рахунок в Ощадбанку;

Векселі– засвідчують безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму власникові векселів.

Класифікація цінних паперів наведена на рис. 1.

Рис. 1. Класифікація цінних паперів [9, с.235]

Облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів, ведеться на рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції"".

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" активний, балансовий, має наступні субрахунки: ;

351 "Еквіваленти грошових коштів";

352 "Інші поточні фінансові інвестиції".

По дебету рахунку відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, по кредиту - зменшення їх вартості та вибуття.

Придбання (надходження) фінансових інвестицій відображається по дебету рахунку "35 "Поточні фінансові інвестиції"" в кореспонденції з кредитом наступним рахунків: 162 "Довгострокові векселі одержані" - придбання в обмін на довгостроковий вексель; 18 "Інші необоротні активи" - в обмін на інші необоротні активи; 30 ''Каса". 31 "Рахунки в банках" - за грошові кошти; 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами'' – надходження в погашення дебіторської заборгованості; 46 "Неоплачений капітал" - одержання фінансової інвестиції в якості внеску до статутного капіталу; 63 ''Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - придбання в кредит тощо.

Витрати, понесені при придбанні фінансових інвестицій (сплата комісійних, податки, збори, інші витрати, безпосередньо пов'язані -з придбанням фінансової інвестиції), які включаються в первісну вартість цих інвестицій, відображаються по дебету рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" та по кредиту відповідних рахунків розрахунків з кредиторами, бюджетом тощо.

Сума зменшення балансової вартості фінансових інвестицій, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, за рахунок зменшення корисності відображається у складі інших витрат.

Сума збільшення балансової вартості фінансових інвестицій, що відображаються за справедливою вартістю (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) відображається у складі інших доходів бухгалтерською проводкою:

Д-т 35 "Поточні фінансові інвестиції"", К-т 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" - на суму дооцінки;

Зменшення у складі інших витрат проводкою:

Д-т 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" К-т 35 "Поточні фінансові інвестиції" - на різницю між первісною і справедливою вартістю.

Реалізація поточних фінансових інвестицій в обліку відображається таким чином:

 • Збільшено дохід на продажну вартість інвестиції: Д-т 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", К-т 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій".

 • Віднесено на витрати собівартість інвестиції, яка дорівнює справедливій вартості на дату складання звітності за попередній період: Д-т 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій", К-т 35 "Поточні фінансові інвестиції".

 • Списано дохід на фінансові реэультати: Д-т 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій", К-т 793 "Результат іншої звичайної діяльності".

 • Списано собівартість реалізованих товарів на фінансові результати: Д-т 793 "Результат іншої звичайної діяльності", К-т 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій".

  Погашення фінансових інвестицій грошовими коштами відображається по дебету рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції"" і кредиту рахунків, грошових коштів.

  Для обліку операцій по рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" призначений журнал-ордер № 3.

  5. Документування і аналітичний облік фінансових інвестицій

  При придбанні, перепродажу цінних паперів з каси або поточного рахунку підставою для здійснення записів в бухгалтерському обліку є ПКО чи виписка банку.

  Сплата за придбані акції може проводитись не тільки перерахуванням грошових коштів, але й матеріальними цінностями, нематеріальними активами, основними засобами, що повинно бути обумовлено в договорі. Підставою для здійснення відповідних записів є документи, які підтверджують факт передачі об'єктів інвестором (акт приймання-передачі основних засобів, накладна на відпуск матеріалів на сторону тощо).

  Підставою для оприбуткування депозитних сертифікатів і отримання процентів с виписка банку з рахунків в банку з доданням виправдовуючих документів.

  По кожному пакету придбаних цінних паперів в 2-х примірниках складається реєстр, який повинен мати наступні обов'язкові реквізити: найменування емітенту; номінальну вартість цінного паперу; купівельну вартість; номер, серію тощо; загальну кількість; дату купівлі; дату продажу. Всі цінні папери описуються в Книзі обліку цінних паперів, яка повинна бути зброшурована, скріплена печаткою - підприємства та підписами керівника і головного бухгалтера, сторінки пронумеровані. Виправлення в Книгу можуть вноситься лише з дозволу керівника та головного бухгалтера із зазначенням дати виправлень.

  На розрахунок премії або дисконту складається довідка бухгалтерії.

  Коли придбані підприємством акції, облігації або інші цінні папери передаються банку на тимчасове зберігання, то в регістрах аналітичного обліку посилаються на відповідний документ, який одержано з банку.

  Аналітичний обпік фінансових інвестицій фінансових інвестицій ведеться за видами фінансових вкладень та об'єктами інвестування.

  Побудова аналітичного обліку залежить від видів придбаних цінних паперів та підприємств, що їх емітували (випустили). При цьому "вона повинна забезпечити можливість отримання інформації про фінансові вкладення в об'єкти як на території України, так і за кордоном (табл. 5).

  Таблиця 5.

  Аналітичний облік цінних паперів

  зп

  Вид цінного паперу

  Аналітичний облік

  1

  Акції

  За акціонерними товариствами та видами акцій із зазначенням номінальної та фактичної (облікової) вартості

  2

  Акції іноземних акціонерних товариств

  За акціонерними товариствами та видами акцій в гривнях та в іноземній валюті, в якій вони випущені

  3

  Депозитні сертифікати

  В розрізі установ банку і строків відшкодування грошових коштів

  4

  Облігації

  За строками, видами та емітентами, із забезпеченням можливості одержання даних про фінансові вкладення в країні і за кордоном, а також у національній та іноземній валюті

  Аналітичний облік ощадних сертифікатів ведуть по банках, які видали сертифікати.

  Висновки

  Економічна ефективність діяльності підприємств, фірм, компаній, забезпечення високих темпів їх розвитку, підвищення конкурентноздатності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках значною мірою визначається рівнем і діапазоном їх інвестиційної активності. Ринкові перетворення в Україні, необхідність переорієнтації виробництва з метою випуску дешевою та конкурентноздатної продукції потребує значних інвестицій. Інвестор може прийняти рішення про вкладення коштів у певні об'єкти за умов: правильної оцінки власних можливостей, виявлення фінансових ресурсів, які можуть бути вилучені із обороту і спрямовані на інвестування; визначення обсягів і джерел фінансування, оцінки майбутніх надходжень від інвестицій.

  Інформацію про зазначені процеси дає бухгалтерський облік. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції визначені П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", зокрема тут висвітлено оцінку фінансових інвестицій, облік інвестицій та розкриття інформації у примітках до фінансової звітності.

  Фінансові інвестиції підлягають певній класифікації, згідно якої розрізняють довгострокові та короткострокові фінансові інвестиції. Довгострокові поділяються на позикові і пайові, а короткострокові – на еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції. Критеріями визнання фінансових інвестицій є загальні принципи визнання активів, до яких вони належать. Ці принципи зазначені в п.10 П(С)БО 2.

  Одним з видів довгострокових та короткострокових фінансових вкладень є вкладення в цінні папери, зокрема в акції, облігації, казначейські зобов'язання, депозитні сертифікати.

  Розрізняють декілька видів оцінки цінних паперів, зокрема номінальну, емісійну, курсову, ліквідаційну, балансову, викупну, облікову. Фінансові інвестиції оцінюють при придбанні, на дату балансу, при вибутті.

  При придбанні чи продажі цінних паперів підставою для здійснення бухгалтерського обліку є прибутковий касовий ордер чи виписка банку. Всі цінні папери описуються в Книзі обліку цінних паперів.

  Для розрахунку премії або дисконту складають довідку бухгалтерії.

  Періодично здійснюється інвентаризація цінних паперів, результат якої відображають в інвентаризаційних описах, в яких вказується назва фінансового вкладення (акції, облігації, паї, депозити тощо), дата і строк вкладення, номер і серія цінного паперу, назва документа, що підтверджує фінансові інвестиції (установчий договір, інші домовленості, виписки банків, накладні на передачу обладнання тощо), сума, вид вкладення.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...