WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік інвестицій - Курсова робота

Облік і аудит. Облік інвестицій - Курсова робота

 • Оголошено статутний капітал: Д-т 46 " Неоплаченнй капітал ", К-т 40 " Статутний капітал ";

 • Одержані довгострокові фінансові інвестиції від засновника (учасника) в якості внеску до статутного капіталу Д-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", К-т 46 "Неоплачений капітал".

  Надходження фінансових інвестицій, придбаних в кредит і з оплатою за готівку відображається наступними записами:

 • Оприбутковано інвестиції, придбані в кредит 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", К-т 63 " Розрахунки з постачальниками і підрядниками";

 • Здійснено фінансові вкладення за грошові кошти 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", К-т 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках"

  Якщо оплата придбаних фінансових інвестицій здійснюється шляхом передачі матеріальних цінностей, то записи залежать від того, якими саме матеріальними цінностями розраховувалось підприємство. При розрахунках матеріалами, паливом, запасними частинами тощо виконуються записи в дебет вищенаведених рахунків та кредит рахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів".

  Облік придбання інвестицій акціонерним товариством в обмін на емітовані власні акції здійснюється наступним чином.

 • Сформовано статутний капітал на вартість випущених акцій Д-т 46 "Неоплачений капітал", К-т 40 "Статутний капітал";

 • Відображено одержання фінансових інвестицій (сума відображення дорівнює номінальній вартості випущених" підприємством акцій): Д-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", К-т 46 "Неоплачений капітал";

 • Доведено вартість фінансових інвестицій до справедливої вартості переданих акцій: - якщо вартість фінансових інвестицій більша за номінальну вартість акцій: Д-т 14 "Довгострокові -фінансові інвестиції", К-т 421 "Емісійний дохід"; якщо вартість фінансових інвестицій менша за номінальну вартість акцій: Д-т 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій", К-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції.

  Обпік переоцінки інвестицій. Облік переоцінки фінансових інвестицій залежить від того, за якою оцінкою обліковуються інвестиції на дату балансу

  Переоцінка інвестицій, облік яких ведеться за справедливою вартістю. відображається наступними записами:

  Д-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", К-т 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" - віднесено суму дооцінки до складу інших доходів по інвестиціях;

  Д-т 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових-інвестицій", К-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" - Віднесено гіізницю між первинною і справедливою вартістю на витрати від іншої діяльності за інвестиціями.

  Списання таких витрат на фінансові результати здійснюється за допомогою запису:

  Д-т 793 "Результат іншої звичайної діяльності", К-т 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій".

  У разі якщо на дату балансу ринкова вартість, то зазначене перевищення над первісною вартістю або попередньою балансовою вартістю відображається у складі інших доходів і спричинює збільшення вартості інвестиції. У бухгалтерському обліку ця переоцінка відображається таким чином:

  Д-т 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам", К-т 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

  Списання цих доходів на фінансові результати здійснюється таким записом:

  Д-т 746 "Інші доходи від звичайної діяльності", К-т 793 "Результат іншої звичайної діяльності".

  Результат переоцінки фактично свідчить про нарахування нереалізованого прибутку або збитку від операцій з фінансовими інвестиціями, тобто це сума прибутку або збитку, яку б отримав інвестор при реалізації інвестиції на дату балансу.

  Фінансові інвестиції, які утримуються підприємством до моменту погашення, відображаються у звітності за амортизованою собівартістю. Переоцінка інвестицій до амортизованої собівартості відображається наступними проводками:

 • Віднесено на збільшення вартості інвестицій амортизацію дисконту: Д-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", К-т 733 "Інші доходи від фінансових операцій";

 • Віднесено на зменшення вартості інвестицій амортизацію премії: Д-т 952 "Інші фінансові витрати", К-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  Облік нарахування і одержання відсотків за інвестиціями. Відсотки за інвестиціями, що обліковуються за справедливою вартістю та амортизованою собівартістю, відображаються в обліку наступним чином:

  Д-т 373 "Розрахунки за нарахованими доходами", К-т 732 "Відсотки одержані" - нараховано відсотки за інвестиціями;

  Д-т 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", К-т 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - отримано відсотки за інвестиції;

  Д-т 732 "Відсотки одержані", 792 "Результат фінансових операцій" включено до фінансових результатів відсотки одержані.

  Доходи по інвестиціях, що обліковуються за методом участі в капіталі, в обліку відображаються наступним чином:

  Варіант 1. По інвестиціях одержано прибуток:

 • Відображено інвестором прибуток, що належить йому згідно з методом участі в капіталі: Д-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", К-т 72 "Дохід від участі в капіталі";

 • Нараховано інвестором дивіденди від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі: Д-т 373 "Розрахунки за нарахованими доходами", К-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції";

 • Виділено доходи від участі в капіталі, одержані за звітний рік, до складу фінансового результату від фінансових операцій: Д-т 72 "Дохід від участі в капіталі", К-т 792 "Результат фінансових операцій".

  Варіант 2. По інвестиціях одержано збиток

  2. Відображено частку у збитку підприємства, в яке було здійснено інвестиції, у складі втрат від участі в капіталі: Д-т 96 "Втрати від участі в капіталі", К-т 141 "Інвестиції пов'язаним. сторонам за методом участі в капіталі".

 • Списано втрати від участі в капіталі, одержані за рік, для визначення фінансового результату від фінансових операцій: Д-т 792 "Результат фінансових операцій", К-т 96 "Втрати від участі в капіталі".

  Облік погашення і реалізації фінансових інвестицій. Погашення фінансових інвестицій за номінальною вартістю в обліку відображається по дебету рахунків грошових коштів і по кредиту рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

  Бухгалтерський облік довгострокових фінансових інвестицій наведено в додатку 1.

  Операції з обліку фінансових інвестицій відображаються в журналі-ордері №3.

  4. Поточні фінансові інвестиції, їх облік

  Поточні фінансові інвестиції (фонди та акції інших підприємств) мають І наступні ознаки: встановлений строк їх погашення не перевищує одного року або вкладення здійснені без наміру отримувати доходи по них більше одного року.

  Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним - ризиком зміни вартості. Інвестиції, які визнані еквівалентами грошових коштів, відображають на балансі не стільки для отримання інвестиційного доход) або контролю за діяльністю компанії - об'єкту інвестицій, скільки для забезпечення виконання короткострокових зобов'язань.

  Як правило, до еквівалентів грошових коштів відносять інвестиції з строком погашення не більше трьох місяців з дати придбання. Інвестиції в акції інших підприємств не відносяться до грошових еквівалентів, за винятком тих випадків, коли вони по своїй суті ідентичні грошовим коштам Наприклад, привілейовані акції, придбані незадовго до встановленої дати погашення. Крім того, до еквівалентів грошових коштів може бути віднесено банківський овердрафт.

  Згідно з чинними в Україні законами випускаються такі цінні папери:

  Акції– не мають установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджують членство в акціонерному товаристві та право на участь в його управлінні. Акції дають право їх власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства;

  Облігації– засвідчують внесення їх власником грошових коштів і підтверджують зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цих цінних паперів у передбачений строк з виплатою процента (якщо інше не передбачено умовами випуску);

  Скарбничі зобов'язання України– вид цінних паперів на пред'явника, що поширюються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власником коштів до бюджету і дають право на одержання фіксованого доходу;

  Депозитні сертифікати– письмове свідоцтво банку про депонування коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання (після встановленого строку) депозитів і процентів з нього. Депозитні сертифікати часто застосовують для короткострокових фінансових інвестицій, адже вони гарантують відносно високий процентний дохід (при чому, чим довший строк, тим більший відсоток можуть запропонувати) та представляють собою досить ліквідні кошти.

  Майнові приватизаційні сертифікати– згідно з ними громадянинові України держава надає право відкрити в Ощадбанку депозитний (безготівковий) рахунок і придбати за ці кошти акції будь-яких державних підприємств чи об'єкти нерухомості;


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...