WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік інвестицій - Курсова робота

Облік і аудит. Облік інвестицій - Курсова робота

27

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Класифікація фінансових інвестицій, їх визнання та основні види інвестування 5

2. Оцінка фінансових інвестицій 9

3. Облік Довгострокових фінансових інвестицій 13

4. Поточні фінансові інвестиції, їх облік 18

5. Документування і аналітичний облік фінансових інвестицій 23

Висновки 25

Список використаної літератури 27

Вступ

Однією з найважливіших сфер діяльності будь-якого підприємства є здійснення інвестицій Економічний достаток фірми, галузі, регіону, країни в цілому, значною мірою характеризується обсягами і напрямами вкладених коштів. Особливо гостро назріла проблема в значних інвестиціях при переході економіки України до ринку, коли відбувається структурна перебудова та перепрофілювання багатьох підприємств і галузей економіки, зміна власника в процесі роздержавлення та приватизації, інтеграція у світові економічні відносини.

Треба відзначити, що поняття "інвестиції", "інвестор", "інвестиційна діяльність" тощо увійшли у вітчизняну термінологію порівняно недавно. З радянських часів ці терміни практично не застосовувалися. В окремії:' вішалках під цими поняттями розуміли сукупність затрат на реалізацію довгострокових вкладень капіталу в засоби виробництва (основні фонди}, тобто інвестиції практично ототожнювалися з поняттям "капітальні вкладення"; У найбільш стислому визначенні "капітальні вкладення" більшість економістів трактували як затрати на будівництво та придбання основних засобів.

При переході до ринкових відносин у вітчизняну економічну літературу і практику увійшов термін "інвестиції" та інші супутні поняття, що є першим кроком на шляху до інтеграції України в міжнародну систему об'єднання капіталу.

Під інвестиціями в найбільш широкому трактуванні розуміють вкладення певних ресурсів з метою одержання майбутніх вигод. Професор І. О. Бланк розглядає інвестиції як вкладення капіталу з метою його наступного збільшення [2, с.10]. Окремі автори під інвестиціями розуміють акт відмови від сьогоднішнього споживання благ заради більш повного задоволення потреб у наступні періоди [6, c.9] Дані визначення характеризують інвестиції в двох площинах: з економічної точки зору - як процес нагромадження капіталу; з соціальної - як зростання благ для споживання.

З двох позицій розглядають дане поняття Шевчук В.Я. і Рогожин П.С., а саме: фінансової, за якою інвестиції - це активи, кошти, що вкладаються в господарську діяльність з метою отримання доходу; економічної, де інвестиції розглядаються як видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного та оборотного капіталу [12,с.6].

Наявні фінансові чи матеріальні ресурси відіграють важливу роль у масштабах і структурі реального інвестування, є головною ланкою на шляху зміни вартості з метою нагромадження капіталу, який можна подати такою схемою перетворень:

Ресурси  Вкладення  Результат

В умовах ринкової економіки предметом купівлі-продажу можуть бути не лише основні засоби (земельні ділянки, будівлі, автомашини тощо), матеріальні оборотні засоби (сировина, матеріали, готова продукція, товари і т.д.), нематеріальні активи (патенти, ліцензії, торгові марки і т.д.), але й фінансові інвестиції.

Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора [3, с.216].

У будь-якої юридичної особи, зайнятої в сфері матеріального виробництва або торгівлі, вилучення ресурсів у вкладення з метою отримання доходу будуть означати фінансові вкладення. В організаціях, що зайняті у фінансовій сфері і є професійними учасниками рийку цінних паперів, фінансові вкладення не е вилученням ресурсів і, як наслідок, не е фінансовими вкладеннями. Для вказаних організацій робота з цінними паперами, що придбані за рахунок власних коштів і за рахунок коштів клієнтів, буде складати предмет їх основної (статутної) діяльності, в тому числі за рахунок коштів клієнтів, посередницьку діяльність.

1. Класифікація фінансових інвестицій, їх визнання та основні види інвестування

Фінансові інвестиції класифікують за різними ознаками. За терміновістю вони поділяються на довгострокові – інвестиції зі строком більше одного року, та короткострокові - на строк менше одного року. Довгострокові фінансові інвестиції" розглядаються як необоротні активи, короткострокові - як поточні активи (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація фінансових інвестицій

Довгострокові

Довгострокові, що обліковуються за методом участі в капіталі

фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства (з утворенням юридичної особи)

Інші довгострокові фінансові інвестиції

фінансові інвестиції, що відповідають критеріям довгострокових, але іони не обліковуються за методом участі в капіталі

Поточні

Еквіваленти

грошових коштів

 • високоліквідні цінні папери, що характеризуються низькою доходністю і високою надійністю;

 • можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент з мінімальною (або без неї) втратою вартості;

 • мають практично постійну ринкову вартість;

 • в основному придбається (розміщуються) як страховий резерв готівки

Інші поточні

фінансові інвестиції

 • обертаються на активному ринку;

 • можуть бути вільно реалізовані з незначною втратою вартості;

 • мають строк обігу в межах року або придбаються з метою перепродажу незалежно від виду інвестиції;

 • приносять дохід у вигляді відсотків або дивідендів, або за рахунок покупної та продажної ціни при перепродажу.

Довгострокові фінансові інвестиції – це інвестиції на період більше одного року, а також всі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. До них відносяться довгострокові фінансові вкладення в боргові цінні папери, акції та інші корпоративні права.

Довгострокові інвестиції згідно з П(С)БО 12 Поділяються на ті, що обліковуються за методом участі в капіталі, та інші інвестиції.

За формою вкладень довгострокові фінансові інвестиції поділяються на позикові і пайові (табл. 2).

Таблиця 2

Класифікація довгострокових фінансових інвестицій

Позикові

 • > не дають права на участь в капіталі об'єкту інвестування;

 • приносять дохід у вигляді процентів;

 • як правило мають визначений строк обігу;

 • утримуються інвестором до строку погашення;

 • якщо вартість придбання відрізняється від номінальної, різниця повинна бути замортизована до моменту погашення

Пайові

 • засвідчують право інвестора на частину в капіталі об'єкта інвестування;

 • приносять дохід у вигляді дивідендів,

 • не мають встановленого строку обігу;

 • вартість між вартістю придбання і номінальною вартістю не амортизується

Поточні фінансові інвестиції (фонди та акції інших підприємств) мають наступні ознаки: встановлений строк їх погашення не перевищує одного року або вкладення здійснені без наміру отримувати доходи по них більше одного року. Ці інвестиції згідно з П(С)БО 12 поділяються на еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції.

Критеріями визнання фінансових інвестицій (тобто їх відображення у фінансовій звітності) є загальні принципи визнання активів, оскільки фінансова інвестиція є таким же активом, як і запаси, основні засоби та ін.

На підставі п. 10 П(С)БО 2 фінансові інвестиції визнаються активом, відображаються на рахунках бухгалтерського обліку та відповідних статтях балансу за умови того, що:

 • очікується одержання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням;

 • їх оцінка може бути достовірно визначена.

Придбані (отримані в будь-який інший спосіб) фінансові інвестиції, які не відповідають зазначеним умовам, не можуть бути відображені в балансі.

Фінансове інвестування здійснюється підприємством в наступних основних формах:

1. Внесення капіталу до статутних фондів спільних підприємств. Ця форма фінансового інвестування має найбільш тісний .зв'язок з операційною діяльністю підприємства. Вона забезпечує зміцнення стратегічних господарських зв'язків з постачальниками сировини і матеріалів (при участі в їх статутному капіталі); розвиток своєї виробничої інфраструктури; розширення можливостей збуту продукції або проникнення на інші регіональні ринки; різноманітні форми галузевої і товарної диверсифікації операційної діяльності та інші стратегічні напрямки розвитку підприємства.

2. Внесення капіталу в доходні види грошових інструментів. Ця форма фінансового інвестування спрямована, перш за все, на ефективне використання тимчасово вільних грошових активів підприємства. Основним видом інвестування грошових інструментів є депозитний внесок в комерційних банках. Як правило, ця форма використовується ~ для короткострокового інвестування капіталу та її головною метою є генерування інвестиційного прибутку.

3. Внесення капіталу в доходні види фондових інструментів. Ця форма фінансових інвестицій є найбільш масовою і перспективною. Вона характеризується внесенням капіталу в різноманітні види цінних паперів, що вільно обертаються на фондовому ринку.


 
 

Цікаве

Загрузка...