WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Книга Журнал-головна відкривається записами сум залишків на початок року у відповідності із заключним балансом за минулий рік. Записи в ній ведуться в хронологічному (календарному, тобто по мірі здійснення операції) і синтетичному (тобто по окремих рахунках систематичного обліку) порядку. Хронологічні і систематичні записи ведуть на одному розгорнотому листку.

Якщо правильно відображені операції в бухгалтерських книгах, то підсумки оборотів за місяць і залишки на початок і кінець місяця по рахунках аналітичного обліку повинні бути рівні підсумку оборотів і залишкам на початок і кінець місяця відповідного рахунку синтетичного обліку в книзі Журнал-головна. На основі даних книги "Журнал-головна" складають баланс.

Бухгалтерський баланс бюджетної установи - це спосіб економічного групування і відображення у грошовій оцінці засобів бюджетної установи в даному випадку Хмільницька ОДПІ на визначену дату по видах і використанню, а також по джерелах їх утворення і цільовому призначенню. Баланс складають по виконанню кошторису витрат.

Вищесказане можна показати за допомогою схеми, яка має такий вигляд:

Облік фінансування.

Лімітна довідка про витрати з бюджету

Кошторис доходів і видатків

Виписка з банку

Меморіальний ордер №2

Платіжне доручення на переведення підвідомчим ораганам

Журнал-головна

Баланс

Рисунок 3. Схема документообігу фінансування ХОДПІ в 2000 році.

Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверенню, тобто такі платежі, які не створюють і не компенсують фінансові вимоги. Видатки можуть передбачатися або на поточні потреби, або для здійснення капітальних витрат.

В свою чергу всі видатки поділяються на касові і фактичні видатки.

Касові видатки – це видатки спеціального фонду бюджету, проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства (установах банків) за будь-якими видами операцій.

Фактичні видатки – це дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі, видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною платою.

Важливою відмінністю нової бюджетної класифікації є розмежування видатків за економічними ознаками, тобто видатки зведені у єдині економічні категорії, що відображають розмежування коштів, направлених на поточні або капітальні видатки.

Поточні видатки – це витрати, які здійснюються для забезпечення безперебійного функціонування установи.

Поточні видатки бюджетних установ включають:

  • видатки на оплату праці в грошовій (але не в натуральній ) формі всіх працівників установи за встановленими посадовими окладами, ставками або розцінками.

  • витрати на придбання матеріалів, канцелярського обладнання, предметів для поточних господарських потреб, обладнання з терміном служби до одного року, продуктів харчування, медикаментів та перев'яязочних матеріалів, довідкової, офіційної та періодичної літератури.

  • видатки на відрядження – до цієї категорії відносяться видатки на оплату проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень, оплату проїзду і добових при переміщенні працівників; відрядження на курси і в навчальні заклади, на сесії, на ради, конференції.

  • оплата послуг з утримання бюджетних установ – це категорія включає плату за оренду приміщення, обладнання, транспортні послуги ( в тому числі капітальний і поточний ремонт транспортних засобів), послуги зв'язку, поліграфічні послуги. Поточний ремонт будівель, приміщень, обладнання та інвентарю, що орендується чи знаходиться на балансі.

  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв - це платежі з оплати бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв.

  • дослідження та розробки, державні програми – до цієї категорії відносяться витрати на геологорозвідувальні роботи, а також витрати, пов'язані з виконанням робіт по типовому і експериментальному проектуванню.

Під капітальними видатками розуміють платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, не матеріальних активів.

До капітальних видатків відносяться:

  • придбання основного капіталу – це витрати на нові або існуючі товари тривалого користування, які купуються або створюються власними силами. Ця категорія охоплює лише витрати на товари, термін служби яких перевищує один рік. Сюди відносяться такі види товарів тривалого користування як основні фонди, такі як транспортні засоби, устаткування та нерухомі основні фонди, в тому числі житлові споруди.

  • придбання землі і нематеріальних активів – ця категорія охоплює видатки по придбанню землі та нематеріальних активів, тобто права на використання авторських прав, патентів та торгових знаків, придбання програмного забезпечення тощо.

Як зазначалося вище видатки бюджетних установ поділяється на касові і фактичні. Схема документо – обігу з обліку фактичних видатків у ХОДПІ має наступний вигляд:

Облік видатків бюджетних установ

Первинні документи

Меморіальні ордери

Журнал-головна

Баланс і звітність

Книга обліку асигнувань і фактичних видатків

Рисунок 4. Схема документуобігу фактичних видатків Хмільницької обєднаної державної обєднаної інспекції в 2000 р

Отже, і як видно з рисунка перевірені і опрацьовані бухгалтерські документи з обліку фактичних видатків систематизуються по даних здійснення операцій і оформлюються відповідним меморіальним ордером. Меморіальні ордери реєструються в книзі "Журнал-головна", а на основі даних головної книги складають заключний баланс і звітність. Книга обліку асигнувань і фактичних видатків використовуються у бюджетних установах та централізованих бухгалтеріях для аналітичного обліку фактичних видатків, ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Книга обліку асигнувань і фактичних видатків складається на основі даних первинних документів і звітності.

Схема документообігу обліку касових видатків Хмільницької ОДПІ має наступний вид:

Облік видатків бюджетних установ:

Первинні документи

Матеріальний ордер №2

Журнал - головна

Баланс і звітність

Картка аналітичного обліку касових операцій

Рисунок 5 . Схема документообігу касових видатків ХОДПІ в 2000 р.

Дана схема показує, що первинні документи з обліку касових видатків систематизуються у меморіальному ордері № 2 – нагромаджувальній відомості по руху коштів на бюджетних ( поточних ) рахунках (форми № 381)). Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна", на основі даних якої складається заключний баланс і звітність. Для аналітичного обліку касових видатків у бюджетних установах використовуються картки аналітичного обліку касових видатків.

Картки ведуться у розрізі кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки.

Картки відкриваються щомісячно та заповнюються щоденно бухгалтером на підставі виписки органу Державного казначейства (установи банку). Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному боці картки.

Для обліку фактичних видатків і витрат бюджетних установ та касових видатків сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів застосовується Клас 8 Плану рахунків бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Облік видатків з бюджету ведеться на рахунку 80 "Видатки із загального фонду" з розподілом на субрахунки:

801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи";

802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи";

803 "Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів ".

Облік фактичних видатків за рахунок спеціального фонду згідно з кошторисами ведеться на рахунку 81 "Видатки спеціального фонду", який розподіляється на субрахунки:

811 "Видатки за спеціальними коштами";

812 "Видатки за іншими власними надходженнями";

813 "Видатки за іншими коштами".

Для обліку витрат на виробництво призначено рахунок 82 "Виробничі витрати", який розподіляється на субрахунки:

821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень";

822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств";

823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами";

824 "Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв";

825 "Витрати на заготівлю та переробку матеріалів".

Для відображення доходів і видатків у бюджетних установах здійснюють такі бухгалтерські записи (5);

Дт 312, 322 Кт 701,702

Дт 311, 321 Кт 701

Дт 311, 321 Кт 702

Дт 311, 321 Кт 681

Дт 701,702,682 Кт 311,321

Дт 364 Кт 741

Дт 811 Кт 641

Дт 301, 316 Кт 364

- отримання асигнувань головним розпорядником коштів і розпорядником коштів 2 рівня із загального фонду для подальшого перерозподілу підвідомчим установам.

Отримання асигнувань із загального фонду:

- установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

- установами, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету;

- установами, для яких застосовуються поточні рахунки для переведення підвідомчими установами (особові рахунки).

- списання з рахунків залишків коштів виділених асигнувань;

- нарахування плати за надані послуги з оренди приміщення, квартирної плати та інші послуги;

- нарахування податку на додану вартість відповідно до чинного законодавства;

- надходження плати за користування гуртожитком.


 
 

Цікаве

Загрузка...