WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Таким чином, з господарського обліку, як його складова частина, історично сформувався бухгалтерський облік, до речі, як оперативний, так і статистичний. Три види обліку між собою тісно пов'язані й, взаємодіючи, становлять єдину систему господарського обліку. Кожен із видів обліку має свої особливості. Щодо бухгалтерського обліку, то він документально обгрунтований, суцільний, безперервний, використовує систему рахунків та подвійний запис.

Отже, всі господарські явища, які він відображає, повинні мати юридичне, документальне підтвердження, жодне явище не має залишатися поза увагою бухгалтерського обліку, і всіх їх узагальнюють на рахунках бухгалтерського обліку з обов'язковим відображенням за дебетом і кредитом.

Таким чином, офіційний погляд на практичну діяльність бухгалтерського обліку тезисно зводиться до наступного. Це – цілеспрямовано організований процес отримання, обробки та передачі документально обгрунтованої інформації про наявність рух та використання коштів. Частину цієї інформації використовують працівники бухгалтерії для контролю за юридичним обгрунтуванням та економічністю актів господарювання.

Зокрема, бухгалтерський облік у розвинених країнах вже давно складається з двох взаємопов'язаних частин: фінансового та управлінського обліку. Управлінський облік задовольняє інформаційні потреби керівництва фірми. Фінансовий облік – це комплексний аналітичний та синтетичний облік усіх засобів і джерел їх формування у процесі господарської діяльності фірми.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України одним із нагальних завдань є становлення ефективної податкової системи як інструменту державного регулювання економіки.

Головною ознакою нині чинної податкової системи України є те, що в ній платежі підприємств і організацій (юридичних осіб) переважають над надходженнями від населення (фізичних осіб). А це свідчить про значну роль, яку відіграють підприємства як платники податків у формуванні централізованого фонду грошових коштів, необхідних державі для виконання їх функцій.

З іншого боку, держава шляхом регулювання економічних процесів повинна забезпечити створення сприятливих умов для підприємницької діяльності юридичних осіб. Одним із найефективніших інструментів державного регулювання економіки є податкова система як сукупність правових форм, що визначають розміри, форми, методи і терміни справляння податків.

Тому з бухгалтерського обліку, поряд з управлінським та фінансовим відгалужуються ще один його вид – податковий облік, який має свої об'єкти обліку. Помилковим є застосування термінорлогії "бухгалтерський облік" і "податковий облік" як окремих різних понять. А це можна зустріти в економічній літературі, інструктивних матеріалах, тощо.

Треба виходити з характерних особливостей бухгалтерського обліку, про які йшла мова вище: фінансовий, управлінський та податковий облік і документально обгрунтовані, і безперервні і суцільні. Усі вони використовують рахунки і подвійний запис. Отже, елементарно доведено, що всі три види є видами бухгалтерського обліку.

Податковий облік ведуть з метою чіткого виділення системи обчислення, розрахунків і сплати податків господарюючими суб'єктами в єдиній системі бухгалтерського обліку забезпечення оперативності, своєчасності і повноти одержання інформації про справляння податків контролюючими органами.

За напрямками діяльності бухгалтерський облік можна досить умовно поділити на виробничий (госпрозрахунковий), невиробничий (бюджетний ).

Бюджетний облік служить для відображення процесу виконання бюджету, а саме для обліку доходів, видатків, грошових засобів бюджету, фінансування заходів, передбачених у затвердженому бюджеті; фондів, резервів і розрахунків, які створюються і виникають у процесі виконання бюджету, касового виконання бюджету і виконання кошторисів витрат бюджетних установ. Отже, бюджетний облік охвачує операції, пов'язані із процесом виконання бюджетів в Україні, і дає змогу повністю охарактеризувати його стан.

За допомогою бюджетного обліку здійснюється контроль за процесом виконання бюджету, ефективним і економним витрачання бюджетних коштів.

Бюджетний облік у закладах та організаціях відрізняється від обліку госпрозрахункових підприємств. Галузева специфіка повинна знайти своє відображення в організації та веденні бухгалтерського обліку.

Бюджетний облік на всіх етапах розвитку суспільства був направлений на забезпечення своєчасного і повного надходження доходів бюджету, своєчасного фінансування заходів, передбачених бюджетом, цільового направлення і ефективного використання засобів бюджету як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері.

Основними завданнями , поставленими перед бухгалтерським обліком в органах Державної податкової служби і зокрема в Хмільницькій об'єднаній державній податковій інспекції, є забезпечення систематичного контролю за ходом виконання кошторису доходів і видатків установ, станом розрахунків з підприємствами, організаціями, бюджетом, працівниками установи, раціональне використання та зберігання матеріальних, трудових і грошових ресурсів, сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності, своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів, формування повної достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності установи, необхідні для оперативного керівництва та управління, а також для її використання кредиторами, статистичними і банківськими установами.

Реалізуючи поставлені завдання бухгалтерський облік в органах ДПС в цілому і в Хмільницькій ОДПІ зокрема, виконує такі функції:

  • інформаційну – полягає у забезпеченні економічними показниками установи про фінансово-господарську діяльність;

  • контрольну – полягає у застосуванні елементів методу бухгалтерського обліку з контрольною метою;

  • оцінкова (економічна) – дає змогу визначити результат діяльності установи на основі діючої законодавчої та нормативної бази;

  • розподільча – полягає у правильному розподілі державних коштів між головними розпорядниками коштів і нижчестоящими.

Нинішній економічний стан в Україні, ухилення тіньової економіки від оподаткування та низький рівень громадської свідомості спонукають уряд до пошуку все нових джерел наповнення бюджету та застосування більш суворих санкцій до неплатників податків. А платники податків змушені вишукувати всілякі способи самозбереження, що й призводить до ухилення від потужного податкового пресу.

Зрозуміло, що для підвищення ефективності податкової системи необхідно якнайшвидше розірвати замкнуте коло що утворилося. Перш за все, ситуація, що склалася, вимагає реформування податкового законодавства.

Говорячи про податкове законодавство, не можемо обминути увагою проблеми, які мають місце у податковому і бухгалтерському обліку та звітності. Обставини, які склалися у цій сфері, хвилюють численний загін бухгалтерів. І не лише їх.

Введення з 1 січня 2000 року національної системи бухгалтерського обліку не узгодженою з податковим обліком та звітністю, викликає значні труднощі, вимагає більших затрат часу, збільшення чисельності бухгалтерів. Справа ускладнюється ще й тими змінами, які відбуватимуться внаслідок введення Указу Президента України про реформування сільського господарства держави, що спричинить ще одну проблему у розвитку підприємництва.

Звичайно, Асоціація платників податків України, Українська Спілка промисловців і підприємців, Спілка бухгалтерів та інші громадські організації підприємців готові співпрацювати із Міністерством фінансів і Державною податковою адміністрацією України для прискорення цього процесу.

Удосконалення та організація обліку в органах Державної податкової служби має принципове значення для посилення контролю за соціально-економічною віддачею всіх видів ресурсів, для мобілізації госпрозрахункових засобів, поліпшення якісних показників роботи установ податкової служби, зокрема і Хмільницької ОДПІ. Підвищується роль бухгалтерського обліку як найважливішого засобу отримання повної і достовірної інформації про майно закладу, його обов"язки та своєчасне доведення цих повідомлень до внутрішніх та зовнішніх користувачів. Бухгалтерський облік є частиною єдиної системи народногосподарського обліку, здійснює безперервне відображення всіх операцій, пов'язаних із виконанням кошторису витрат за бюджетом. В сучасних умовах економічної реформи та при обмеженні фінансових ресурсів бюджету можна говорити про розширення завдань, що стоять перед обліком в органах Державної податкової служби.

Побудова бухгалтерського обліку залежить від розвитку всіх чинників, що зумовлюють його суть, Так, застосування ПЕОМ дає можливість одному працівникові оперувати нормативною, технологічною, обліковою, правовою інформацією, що підносить інтегрованість бухгалтерського обліку в системі управління органів Державної податкової служби на вищий рівень, породжуючи нову якість бухгалтерського обліку й нові чинники його побудови.


 
 

Цікаве

Загрузка...