WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Одним із напрямків удосконалення бюджетного обліку в органах ДПС і зокрема в Хмільницькій обєднаній державній податковій інспекції є поліпшення системи документообороту. За окремими розділами обліку він є досить великим і складним. Автоматизація обліку сприяє вирішенню і цієї проблеми.

Автоматизація обліку має ряд переваг. По-перше, вона веде до значного скорочення затрат часу на облікові операції, що сприяє підвищенню продуктивності праці. По-друге, у зв'язку з автоматизацією облікових операцій у працівників з'являється час на контрольну й аналітичну роботу, спямовану на вишукування резервів зростання ефективності діяльності установи, зокрема Хмільницької ОДПІ, і раціональніше використання бюджетних коштів, матеріальних цінностей. По- третє, підвищується якість обліку, оскільки ймовірність помилки при застосуванні обчислювальної техніки значно нижча, ніж при ручній обробці інформації. Це, в свою чергу, дозволяє поліпшити управління процесом виконання працівниками ХОДПІ свої функцій. В цілому, автоматизація обліку сприяє успішному, в порівняно з ручним обліком, вирішенню завдань, що стоять перед бюджетним обліком органів ДПС. Особливо важливий процес прискорення обробки інформації та отримання звітних даних.

Нині для автоматизації обліку в органах ДПС відбувається активне впровадження персональних комп'ютерів, яке найповніше відповідає умовам роботи податкових органів і облікових працівників. Застосування комп'ютерної техніки дає можливість подальшого вдосконалення бюджетного обліку в системі податкових органів, тобто практично після кожної операції можливе виведення залишків на рахунках обліку, складання щодня бухгалтерського балансу. Відпадає необхідність ведення бухгалтерських кних та інших документів – уся інформація зберігається в пам'яті ЕОМ.

Основними завданнями розвитку автоматизації обліку, перш за все, звітності є створення каналів зв'язку між ЕОМ різних рівнів управління. Взаємозв'язок їх на всіх рівнях управління податковою системою в єдину інформаційно-обчислювальну систему дозволить прискорити обробку обліковох інформації не тільки в окремих податкових органах але й в цілому в державі.

Ефективна автоматизована система бухгалтерського обліку можлива лише на основі принципового підходу до організації облікового процесу, перегляду діючої методології бухгалтерського обліку, виходячи з можливостей автоматизованого робочого місця та потреб у додатковій обліково-економічній інформації для здійснення оперативного управління в установах податкової служби на основі маркетингу та менеджменту.

Отже, варто погодитися з думкою багатьох спеціалістів, які вважають, що сучасним вимогам управління установою в органах ДПС за умов ринкової економіки здебільшого відповідають децентралізовані форми використання обчислювальної техніки з переходом до діалогових систем комп'ютеризації бухгалтерських служб на базі автоматизованого робочого місця бухгалтера.

Список використаної літератури:

 • Білоусов А.І. Внутрішньогосподарський облік: концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит – 2001 - №2, с 54-58.

 • Воробієнко Л.О. Облік запасів у бюджетних установах // Все про бухгалтерський облік – 2001 – №2 (9 лютого), с 15-21.

 • Закон України " Про Державну податкову службу в Україні" //Галицькі контракти – 1999 - №41.

 • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" //Все про бухгалтерський облік – 2000 - №15.

  Інструкції

 • Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 10 липня 2000 року №51.

 • Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 17 липня 2000 року №64.

 • Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджена наказом Державного казначейства України від 06 жовтня 2000 року №100.

 • Інструкція про порядок складання в 2000 році місячних та квартальних звітів установами і організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

 • Калюга Є.М. Внутріщньогосподарський облік // Вісник податкової служби України – 2001 - №5, с 30-37.

 • Коломис В.А., Чмелих Г.С. Функціювання рахунків з обліку бюджетних коштів та здійснення операцій з ними: практичний аспект //Вісник НБУ – 2000 - №12, с 50-58.

 • Лист Головного управління Державного казначейства України, Міністерства фінансів України №07-06/92-904 "Про безпірне списання коштів з реєстраційних рахунків установ та організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунка".

 • Лист ДПАУ від 18 лютого 2000 року №834/6/16-1220-26 "Про податок на додану вартість".

 • Лист ДПАУ від 06 квітня 2000 року №4900/7/16-1220-15 "Про податок на додану вартість".

 • Лист ДПАУ від 15 вересня 1999 року №5288/6/15-1216 "Про оподаткування доходів від оренди, що отримуються неприбутковими установами".

 • Лист НБУ від 21 липня 1999 року №18-211/2142 "Щодо порядку стягнення заборгованості з єдиного казначейського рахунка".

 • Матвєєва Є.О. Облік у бюджетних організаціях // Податки та бухгалтерський облік – 2001 - №6, с 47-59.

 • Матвєєва Є.О. Облік у бюджетних організаціях // Податки та бухгалтерський облік – 2001 - №19, с 42-56.

 • Мельниченко В.С., Матющенко Г.О. Облік використання та вибуття матеріалів у бюджетних організаціях: нормативна база //Бізнес – 2000 – 24 липня, с 28-35.

  Накази

 • Наказ Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02 грудня 1997 року №125/70 "Про затвердження типових форм з обліку і списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, і інструкції з їх складання".

 • Наказ Міністерства статистики України від 22.05.1996 №145 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів".

 • Нітасеіді О.І. Організація обліку і контракт виконаннч фінансування в бюджетних і наукових установах // Молоді вчені – 1999 – Випуск 1- с 69-71 (Науковий журнал ради молодих вчених ТАНГ).

 • Перелік власних надходжень бюджетних установ та організацій, затверджених наназом Міністерства фінансів України від 29 червня 2000 року №146.

 • Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ і організацій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2000 року №17.

 • Порядок дооцінки матеріальнихї запасів, малоцінних і швидкозношувальних предметів бюджетних установ, затверджений наказом Головного управління Державного казначейства України і Міністерства економіки України від 02 грудня 1997 року №127/138.

 • Салиборский В.И. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях – М. Финансы и статистика – 1989 – с 325.

 • Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней – М.: Аудит, ЮНИТИ, - 1996 – с 638.

 • Федоренко А.І. Підготовка і перепідготовка кадрів в умовах ринкових відносин //Будівельні матеріали – 1995 - №1 – с 34-36.

 • Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа – М. ИНФРА – 1996 – с 358.

 • Черный М.П. Ревизия и контроль в бюджетных и научных учреждениях – Киев: УМКВО – 1989 – с 112.

 • Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: основы теории государственных финансов – М. Аспект-Пресс – 1996 – с 319.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...