WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

У процесі ревізії основних засобів перевіряється збереженість, технічний стан і ефективність використання основних засобів, правильне документальне оформлення і відображення в бухгалтерському обліку і звітності руху основних засобів; обгрунтованість списання морально застарілих і фізично зношених об'єктів та інвентаря, точність вирахування зносу основних засобів, дотримання режиму економії у використанні засобів на капітальний ремонт.

Необхідна для контролю і ревізії інформація міститься в первинних документах, інвентарних картках форми: 03 – 1 (бюджет) "Акт прийняття-передачі основних засобів";03-6 (бюджет) + "Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних установах"; 03-10 (бюджет) + "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів" та інші і в меморіальному ордері № 9-нагромаджувальній відомості по вибуттю і переміщенню основних засобів.

Ревізія основних засобів починається з виявлення відповідності фактичної наявності основних засобів даними бухгалтерського обліку. Дійсність цих даних перевіряється співставленням їх з однойменними показниками актів інвентаризації, проведеної в установі, наприклад в Хмільницькій ОДПІ.

Ревізія включає перевірку своєчасності і правильності документального оформлення, відображення в обліку і звітності операцій по введенню основних засобів в експлуатацію, переміщення їх всередині установи, вибуття, списання через непридатність.

У витратах бюджетних установ провідне місце займають видатки на заробітну плату. Це обумовлює необхідність особливої уваги ревізорів стосовно питань правильності розрахунків з працівниками.

Основними завданнями ревізії є перевірка дотримання діючого законодавства з питань заробітної плати в бюджетних установах, оцінка ефективності використання наявного персоналу,стан внутрішньогосподарського контролю.

У процесі ревізії розрахунків з працівниками установи (ХОДПІ) вивчають первинні документи по нарахуванню заробітної плати, платіжні відомості, штатні розписи. Узагальнюючі показники про нарахування заробітної плати містяться у меморіальному ордері № 5. Перевірка ведеться по рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці". Ревізор перевіряє, чи є перевитрачання фонду заробітної плати, перевірити чи не порушуються штати і ставки заробітної плати; чи немає випадків виплати посадових окладів у більших розмірах, ніж це передбачено законодавством і тарифікацією.

Під час ревізії правильність витрачання коштів на заробітну плату перевіряють відповідність фактичної чисельності працівників і кількості затвердженої кошторисом, і фактичному обсягу робіт в Хмільницькій ОДПІ; ставок заробітної плати в розрахунково-платіжних відомостях ставкам, затверджених у тарифікаційних списках і штатних розписах, для того, щоб встановити чи не допускалось в ХОДПІ лишків виплат в зв'язку із завищуванням ставок і посадових окладів.

Також здійснюється клопітка перевірка законності і правильності вираховування середньої заробітної плати для оплати відпусток і дотримання їх встановленої періодичності, виплати вихідних допомог при звільненні працівників; обгрунтованість оплати вилучених пропусків тощо.

У випадку виявленні переплат по заробітній платі ревізор приймає міри по утриманню з винних виплачених лишніх сум. Недоплачена працівникам заробітна плата також покривається в установленому порядку.

При перевірці стану розрахунків з різними дебіторами і кредиторами перш за все слід встановити чи поточна сума заборгованості, яка обліковується на рахунку 36 " Розрахунки з різними дебіторами" і на рахунку 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами" із залишками по балансу. При наявності розходжень приймаються міри по негайній звірці даних в аналітичному обліку. Одночасно відбувається виявлення реальної і документальної обгрунтованості дебіторської і кредиторської заборгованості.

Ревізор перевіряє також непогашену дебіторську заборгованість, по якій минув строк позовної давності, а також заборгованість різних організацій, які зупинили виплату платежів. Під час ревізії розрахунків з різними дебіторами і кредиторами також перевіряється правильність нарахування страхових внесків.

Отже, ревізія дає можливість встановити законність, достовірність і цілеспрямованість господарських і фінансових операцій, визначити ефективність фінансово-господарської діяльності установи, а також витрати порушення фінансової дисципліни і виявити невикористані резерви. Разом з тим ревізія не лише виявляє порушення фінансової дисципліни, але й карає і попереджає їх появу.

В И С Н О В К И

Ведення нових умов господарювання, сполучення бюджетного фінансування із застосуванням принципів госпрозрахунків дозволяє раціональніше використовувати не тільки бюджетні асигнування, а й засоби інших джерел фінансування, які надходять для потреб бюджетних закладів. У цьому зв'язку велика роль обліку, аналізу й контролю в забезпечені бюджетними та позабюджетними коштами й раціонального й економного їх використання в установах податкової служби. Вивчення проблем теорії і практики обліку в умовах господарської реформи набуває актуального значення, оскільки вони не можуть бути вирішені ізольовано від сучасної організації та управління закладами, інакше облік невиконає свою головну роль – дійового засобу контролю, а перетвориться на додаток бюрократичного апарату. Контроль треба здійснювати за певною системою, яка, в першу чергу, передбачає порядок перевірки:

  • дотримання встановлених нормативів;

  • дотримання термінів платежів;

  • правильність та своєчасність прийому та відпущення матеріальних цінностей;

  • правильність витрачання фонду заробітної плати;

  • зберігання грошових засобів у місцях їх збереження і використання.

За вказаними напрямками слід здійснювати попередній, поточний та послідовний контроль, де організаційна система конторолю – це замкнутий ланцюг. Бухгалтерський облік не може бути ефективним, якщо не виконуватиме контрольні функції. Разом з тим, система контролю не повинна ускладнювати документообороту. Незважаючи на значні успіхи в організації обліку в органах ДПС, є ряд теоретичних, методологічних та організаційних проблем.

Аналіз виконання кошторису доходів і витрат у процесі діяльності установ податкової служби, зокрема і Хмільницької ОДПІ, створює для них економічну необхідність максимального використання внутрішніх резервів, правильного та економного витрачання коштів відповідно до затвердженого єдиного кошторису доходів і витрат.

Удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу фінансування та посилення контролю за господарською та фінансовою діяльністю – основа зміцнення фінансово-господарської дисципліни в органах Державної податкової служби.

Крім того, бухгалтерський облік, аналіз і контроль дозволяють не лише систематично зіставляти дані про фінансування з бюджету із затвердженими нормативами із кошторису, а й виявити причини відхилень фактичних витрат від затверджених нормативів та кошторисів, встановлювати найдоцільніші норми витрат і підвищувати рівень бюджетного і кошторисного планування в цілому. Чим достовірніший облік, точніший аналіз і об'єктивніший контроль, тим вища якість планування.

За даними бухгалтерського обліку, аналізу і контролю, фінансових ресурсів, можна викрити факти безгосподарсності, марнотратства, надмірностей у використанні бюджетних та позабюджетних коштів, вжити заходів щодо їх раціонального використання та збереження матеріальних цінностей. Отже, бухгалтерський облік, аналіз і контроль – важлива ланка системи управління установами податкової служби.

Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю господарської діяльності органів Державної податкової служби має принципове значення для посилення соціально-економічної віддачі коштів, які виділяють на утримання податкових органів, та їх мобілізації, а також для поліпшення якісних показників їх фінансово-господарської діяльності.

Зростання обсягів облікової інформації в установах за умов ринкової економіки у зв'язку із потребами оперативного управління веде до збільшення олікових позицій на одного працівника, що вимагає додаткових технічних зусиль, принципів бухгалтерського обліку. З огляду на це і враховуючи наявність бар'єра трудомісткості формування даних у повному обсязі, розрізі і в установлені терміни, головним напрямом удосконалення інформаційної функції бухгалтерського обліку стає застосування засобів мікропроцесорної техніки та мікро ЕОМ, а також побудованого на їх базі автоматизованого робочого місця бухгалтера.

Автоматизоване робоче місце бухгалтера слід розуміти як технологічний та технічний засіб, новий вид діяльноситі щодо утворення інформації та управління нею з метою досягнення найефективніших результатів. Автоматизоване робоче місце бухгалтера сприяє також розвитку творчої активності та інтелектуальної віддачі облікових працівників, підвищенню їх статусу в установі, оскільки в цих умовах бухгалтер виконує дві функції: облікову та функцію оператора ЕОМ.

При автоматизованому обліку облікові регістри вручну не заповнюватимуться. Уся облікова інформація зберігатиметься на машинних носіях інформації. Періодично, у встановлені терміни, її можна буде видавати у вигляді надрукованих вихідних машинограм. На основі цієї інформації також складатимуть річну звітність. Облік тільки тоді може виконувати завдання, які стоять перед ним, коли його ведуть на високому якісному рівні. Вимоги, які ставляться до бюджетного обліку в органах ДПС, необхідно постійно досконалювати.


 
 

Цікаве

Загрузка...