WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Як джерело аналізу матеріальних ресурсів у Хмільницькій обєднаній державній податковій інспекції, як і в інших бюджетних установах використовують такі звітні документи і річний звіт про рух матеріалів (форма № 6(, звіт щодо використання кошторису заходів (форма № 2), вимоги до матеріалів та інших документів первинного обліку.

У процесі аналізу забезпеченості установами матеріальними ресурсами, перш за все, встановлюють рівень матеріалоспоживання і його зміни порівняно з іншими попередніми роками. Цей рівень вимірюють вартістю витрачених матеріальних ресурсів у звітному році на потреби установи на одиницю вимірювання мережі контингенту обслуговування і штатів.

Основними напрямками вивчення забезпеченості установи матеріальним ресурсами є оцінка виконання плану постачання за їх обсягом і складом, З цією метою за даними обліку зіставляють фактичний обсяг матеріальних цінностей, що надійшли, з потребою в них. У процесі аналізу забезпечення ХОДПІ матеріальними ресурсами потрібно враховувати його залежність від фінансових видатків.

При визначені потреби у першу чергу враховують суму грошових засобів, яку видяіляють на придбання матеріалів. У цих умовах велике значення має дотримання відповідності придбаних матеріалів потреби податкової інспекції у них за призначенням, якістю і вартістю.

Економне витрачення матеріалів у Хмільницькій ОДПІ полягає у дотриманні встановленні натуральних норм витрачення окремих видів матеріалів при виконанні конкретних видів робіт ( наприклад, витрачення будівельних матеріалів для поточного ремонту, паливно-мастильних матеріалів тощо).

Тому у процесі аналізу для оцінки рівня використання матеріалів їх фактичну витрату порівнюють з нормативного. Результат відображають в економії або перевитратах окремих видів матеріальних цінностей. У процесі вивчення матеріальних ресурсів приділяють особливу увагу аналізу їх руху. Він дозволяє виявити повноту витрачання матеріальних цінностей за призначенням і зміною їх залишків.

Отже, добре організований облік, аналіз і контроль діяльності бюджетних установ дозволяє не лише виявити невикористані резерви, а й попередити та своєчасно викорінити ймовірні витрати і необгрунтовані затрати. В умовах ринку економічний аналіз діяльності бюджетних установ і установ податкової служби зокрема, є основою виявлення недоліків з метою їх усунення ї розрахунку резервів у діяльності установ, раціональніших методів і шляхів збільшення ефективності і якості їх роботи.

Бухгалтерська і статистична звітність містять дані що характеризують діяльність установи. У ній відображені результати виконання кошторису видатків, дані про стан мережі, штатів і контингентів матеріально-технічної бази та установ.

Зі ставлення їх із даними планово-нормативної документації дозволяє виявимти рівень ефективності роботи установи, повноту виконання покладених на неї функцій.

До змісту економічного аналізу входять також узагальнення його результату, оцінка результатів роботи установи в цілому і розробка окремих заходів для виправлення та усунення виявлених недоліків і використання резервів.

3.3. Ревізія фінансово-господарської діяльності органів ДПС.

Функціонування системи фінансово-господарського контролю у якій здійснюється контрольно-ревізійна робота, залежить від її раціональної організації. Організація як смислове поняття передбачає упорядкованість взаємодії окремих елементів, що перебувають у функціональній залежності.

Контрольно-ревізійна робота – це сукупність трудових і матеріальних елементів, пов'язаних із виконанням контрольно-ревізійного процесу, а також створенням необхідних умов для його здійснення.

Ревізія є основною і найбільш дійовою формою фінансового контролю. РЕвізія являє собою сукупність різних прийомів і способів перевірки документів, матеріальних цінностей, які відображають законність і цілеспрямованість фінансово-господарських операцій. (29 )

Залежно від об'єкта розрізняють ревізії повні, часткові, тематичні і комплексні. При цьому вони можуть бути планові і позапланові. За ступенем охоплення даних у процесі ревізії здійснюють суцільні перевірки, коли контролюють усі документи й матеріальні цінностей, і вибіркові, суть яких полягає в контролюванні частини документів.

За характером матеріалу, на основі якого проводять ревізії, вони поділяються на документальні (перевірка достовірності звітних документів і записів в облікових реєстрах) і фактичні (перевірка наявності грошових засобів і матеріальних цінностей у дійсності).

Документальна ревізія дозволяє встановити законність, достовірність і доцільність господарських і фінансових операцій, визначити ефективність фінансово-господарської діяльності установ і організацій, а також виявити порушення державної фінансової дисципліни і вивчити використані резерви. Документальна ревізія не лише виявляє порушення фінансової дисципліни, а й попереджає їх виникнення.

Існують різні способи класифікації документальних ревізій (див.рис.9)

Види документальних ревізій

За органами контролю

Позавідомча

Відомча

За склаом спеціалістів

Бухгалтерська

Комплексна

За основою для проведення

Планова

Позапланова

На вимогу слідчих органів

За об'єктом

Повна

Часткова

Соціальна

За способом проведення

Вибіркова

Комбінована

Первинна

За повторюваністю

Повторна

Додаткова

Рисунок 9. Класифікація документальних ревізій.

За контролюючими органами документальні ревізії поділяються на відомчі і позавідомчі. Відомчі ревізії здійснює контрольно-ревізійний аппарат міністерств і відомств у підпорядкованих установах і організаціях. Зокрема, в бюджетних установах такі ревізії проводять контрольно-ревізійні відділи міністерств охорони здоров'я. Культури, фінансів тощо. В органах Державної податкової служби це Державна податкова адміністрація України. Позавідомчі ревізії здійснюють такі контролюючі органи, як контрольно-ревізійна служба в Україні, Державне казначейство, фінансові управління.

За складом спеціалістів, які беруть участь у ревізії, документальні ревізії поділяються на бухгалтерський і комплексний. Бухгалтерські ревізії проводять, як правило спеціалісти з бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, фінансових питань. Для проведення комплексної ревізії крім спеціалістів, які вказані вище, залучають спеціалістів із конкретних напрямуів діяльності. У комплексних ревізія в установах податкової служби, можуть брати участь спеціалісти у галузі оподаткування.

За підставами для проведення документальної ревізії поділяється на планов, позапланові та на вимогу слідчих органів. Планові ревізії здійснюють відповідно до планів контрольно-ревізійної роботи із урахуванням встановленої періодичності їх проведення, позапланові – у зв'язку з урахуванням встановленої періодичності їх проведення, позапланові – у зв'язку з отриманням органом, що здійснює контроль, інформації про несприятливе становище в галузі фінансово-господарської діяльності установи, зокрема і в Хмільницькій ОДПІ. Різновидом позапланових ревізій є ревізії, які проводять на вимогу слідчих органів при порушенні кримінальної справи у зв'язку із зловживанням відповідних посадових осіб, коли виникає необхідність у документальній ревізії у конкретній установі чи організації.

За обсягом охопленої перевіркою інформації щодо господарської і фінансової діяльності установи, наприклад Хмільницької ОДПІ, ревізії поділяють на повні й часткові. Повні ревізії охоплюють усю діяльність установи. При частковій ревізії перевірці підлягають окремі сторони або окремі питання виробничо-фінансової діяльності.

За способом ппроведення ревізії поділяють на суцільні, вибіркові й комбіновані. Суцільна ревізія передбачає перевірку всіх без вийнятку документів у тій чи іншій мірі пов'яз'них з операцією, яку перевіряють. Цей спосіб дає повну картину справжнього стану справ, зводить до мінімуму ймовірність пропущення неправильних чи незаконних документів. Разом із тим він є трудомістким і вимагає значних затрат часу. При вибірковій перевірці охоплюють лише певні документи. В цьому випадку дуже важливо правильно визначити документи, які підлягатимуть перевірці. У випадку комбінованої ревізії поєднується два способи: суцільний і вибірковий. Суцільній перевірці підлягають, як правило, каса, касов банковські операції; всі інші документи можна перевіряти на вибір. У практиці контрольно-ревізійної роботи цей спосіб дає достатньо високі результати.

За повторюванністю перевірок ревізії ділять на первинні, вторинні, повторні й додаткові. Первинну ревізію проводять за першопочатковими завданнями, а всі документи, що відображають фінансово-господарську діяльність установи, перевіряють уперше. У разі необхідності перевірки висновків первинної ревізії проводять повторну ревізію. Це може бути у тих випадках, коли первинну ревізію проводили за відсутності матеріально-відповідальних осіб чи вона була проведена недоброякісно, висновки її необгрунтовані. Якщо ж ревізор повинен виявити нові обставини чи доповнити висновки первинної (повторної) ревізії, то в цьому випадку проводять додаткову ревізію.


 
 

Цікаве

Загрузка...