WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Отже, в органах державної податкової служби застосовується як внутрішньосистемний контроль, який використовується для перевірки виконання вказівок голови Державної податкової адміністрації України підвідомчими установами з питань їхньої діяльності, так і внутрішньогосподарський контроль – для оперативної перевірки виконання господарських операцій безпосередньо в установі (додержання трудового законодавства, використання і зберігання матеріальних цінностей тощо), який здійснюється за допомогою потрібних перевірок. Таким чином, поточні перевірки є способом оперативного систематичного контролю конкретних операцій господарської діяльності, які не потребують застосування складних методик і виконується, щоб запобігти безгосподарності в установах податкової служби.

Оскільки на органи Державної податкової служби покладено здійснення фіскального контролю за діяльністю платників податків і забезпечення доходної частини Державного бюджету, то своєчасність і чіткість виконання поставлених завдань тут особливо важлива, а це неможливо без суворого контролю як внутрішньосистемного, так і внутрішньогосподарського. В зв'язку із цим в органах податкової служби контроль має здійснюватися регулярно і систематично, бути оперативними. Старанним і повним в охопленні об'єкта контролю, форми і методи контролю повинні мати різнобічний характер. Керівники податкових адміністрацій та інспекцій повинні вважати контроль невід'ємною частиною своїх посадових обов'язків та здійсненювати його.

 • Аналітичне забезпечення контрольного процесу за фінансово-господарською діяльністю.

  Сьогодні очевидно, що бюджетних коштів на утримання і розвиток невиробничої сфери недостатньо. В умовах економічної кризи, зростаючого спаду суспільного виробництва і під впливом інформаційних процесів ця проблема продовжує загострюватися. У цьому зв'язку велика роль обліку, аналізу і контролю у забезпеченні бюджетними та позабюджетними коштами й раціонального, економного їх використання в бюджетних установах.

  Бухгалтерський облік, зокрема, охоплює всі сторони фінансово-господарської діяльності як в середині установи, так і її взаємозв'язок з іншими організаціями та установами. Добре налагоджений бухгалтерський облік дає можливість не тільки виявити приховані резерви, розкрити порушення режиму економій і фінансово-бюджетної дисципліни, а й попереджувати і вчасно усувати можливі втрати та необгрунтовані витрати.

  Аналіз виконання кошторису доходів і витрат у процесі діяльності бюджетної установи, зокрема і Хмільницькій ОДПІ, створює для неї економічну необхідність максимального використання внутрішніх резервів, правильного та економного витрачання коштів відповідно до затвердженого єдиного кошторису доходів і витрат.

  Вдосконалення бухгалтерського обліку, аналізу фінансування установи, посилення контролю за господарською та фінансовою діяльністю – основа зміцнення фінансово-господарської дисципліни. Дослідження проблем удосконалення теорій і практики обліку, аналізу і контролю в умовах господарської реформи в нашій державі набувають дедалі актуальнішого значення.

  Контрольні функції мають бути органічно пов'язані з усією обліковою та аналітичною роботою, оформленням, прийманням, обробкою, вивченням та аналізом документів. Аналіз господарської діяльності установи не може бути ефективним, якщо не виконує контрольної функції.

  Крім того аналіз і контроль діяльності бюджетних установ дозволяють не лише систематично зіставляти дані про фінансування з бюджету із затвердженими нормативами і кошторисами, а й виявляти причини відхилень фактичних витрат від затверджених нормативів та кошторисів встановлювати найдоцільніші норми витрат і підвищувати рівень бюджетного і кошторисного планування в цілому. Чим достовірний облік, точніший аналіз і об'єктивніший контроль, тим вища якість планування. Рішення, які приймають у процесі планування і фінансування бюджетних установ багато в чому залежать від аналізу відповідної інформації.

  Аналіз – це прийом дослідження, який включає вивчення предмета уявним або практичним розчленуванням його на складові об'єкти. Кожну із вигляду частин аналізують окремо в межах одного цілого.

  Економічний аналіз – система прийому у фінансово-господарському контролі для розкриття причинних зв'язків, що зумовлюють результати явищ і процесів. Застосовується економічний аналіз при попередньому, поточному і заключному контролі фінансово-господарської діяльності установ і організацій. (25)

  Оскільки для вирішення поставлених завдань бюджетним установам потрібні відповідні ресурси, що можуть бути використані для досягнення мети, тобто необхідний певний потенціал, то її економічний аналіз потенціалу галузей невиробничої сфери має важливе значення в умовах формування ринкових відносин, отже на основі даних аналізу визначається напрямки і методи контролю. До складу понтеціалу галузей невирбничої сфери відносять:

 • трудовий потенціал;

 • потенціал основних засобів;

 • потенціал матеріальних ресурсів.

  Кожен із цих потенціалів претендує на самостійне вивчення і є окремою економічною категорією.

  Основні завдання аналізу трудового потенціалу зводять до вивчення та оцінки дотримання установою ліміту чисельності працівників, нормативів і виконання плану щодо інших трудових показників, виявлення факторів і конкретних причин відхилень фактичних показників від установлених нормативів. Важливим завданням аналізу також є оцінка складу працівників, ефективності праці та оплати.

  Як джерела аналізу трудового потенціалу в Хмільницькій обєднаній державній податковій інспекції використовують планово-перерахункову інформацію – звіт про виконання плану з праці, звіт стосовно виконання плану за штатами і континентами працівників, штатні розписи й тарифікаційні списки працівників, дані табельного обліку, рух кадрів і нарахування заробітної плати. Важливе значення для вивчення трудових ресурсів і оплати праці мають результати атестації та конкурси, перевірок і дослідення діяльності відділів Хмільницької обєднаної державної податкової інспекції й окремих виконавців.

  Забезпеченість працівниками визначають зіставленням фактичної середньоспискової чисельності з установленим лімітом (планом з праці) та із середньою їх кількістю у попередньому році в цілому і за категоріями робітників, що дає можливість оцінити структуру і склад працівників.

  Аналіз включає визначення рівня забезпеченості Хмільницької ОДПІ працівниками й оцінку ефективності їх праці, повноти використання робочого часу і раціонального використання фондів заробітної плати. Відповідно детальний та повний трудового потенціалу дають можливість ефективніше контролювати раціональність використання фондів оплати праці, повноту використання робочого часу. На основі результатів атестації та конкурсів ХОДПІ підбираються кваліфіковані кадри, які забезпечуватимуть найбяльш якісне і повне виконання управлінських рішень.

  У процесі аналізу потенціалу основних засобів вивчають їх склад, структуру, стан і рівень забезпеченості Хмільницької ОДПІ основними фондами та їх використання. При цьому особливу увагу приділяють виявленню факторів і конкретних причин їх зміни. Джерелом аналізу потенційну основних засобів у Хмільницькій ОДПІ є звіт щодо руху основних засобів, малоцінних і швидкозношувальних предметів ( форма № 5). Звіт дає можливість аналізувати основні фонди в узагальненому вигляді та у розрізі окремих їх видів. У ході аналізу структури основних фондів встановлюють значення кожної їх групи в абсолютній сумі, питомій вазі, загальній вартості та зміну протягом звітного року. На зміну стану основних фондів суттєво впливає їх знос. Дані про знос використовуються для узагальнення характеристики стану основних фондів у цілому чи окремих груп. У ході аналізу руху основних фондів слід звернути увагу на співвідношення показників їх оновлення і вибуття. Одним із завдань аналізу є встановлення забезпеченості ХОДПІ основними фондами, яку характеризує відповідність їх наявності потребам установи в них.

  Прагнення до підвищення ефективності праці працівників Хмільницької ОДПІ, як і органів Державної податкової служби вцілому, знаходять відображення у постійному поліпшення стану основних фондів, адже своєчасне техгнічне переозброєння має важливе народногосподарське значення.

  У процесі аналізу потенціалу матеріальних ресурсів необхідно врахувати об'єктивну тенденцію зростання їх споживання. Одночасно слід мати на увазі і наявність отримуючих факторів – певну обмеженість бюджетних асигнувань і матеріальних ресурсів.

  Значення матеріальних ресурсів у процесі господарської діяльності будь-якої бюджетної установи, а також і Хмільницької ОДПІ, виключає необхідність об'єктивної оцінки обгрунтованості їх замовлень на придбання матеріальних цінностей, систематичного контролю за своєчасністю і повнотою надходжень матеріалів від постачальників чи за іншими каналами. Важливо знати і відповідність залишків матеріалів встановлених нормативами, а також раціональність їх використання. При наявності відхилень у рівні забезпечення та їх використання знаходять причини.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...