WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Контроль і перевірка виконання починається із вивчення управлінського рішення, яке супроводить процес складання конкретної програми дій, найбільш повно виявляється на стадії фактичного виконання рішення. Завершуючи первинний процес управління, контрольна діяльність створює сприятливу перспективу для нового управлінського циклу. У процесі контролю виявляють: якість самого управлінського рішення; ефективність тих організаційних заходів, які було прийнято до його виконання; відповідність організації об'єкта цілям успішного виконання настанов управлінського рішення, а також розстановку кадрів, які виконують рішення.

У контролі, як функції соціального управління яскраво виявляється його інформаційна і корекційна суть. Контроль є універсальним засобом одержання інформації по каналу зворотного зв'язку. Для того, щоб успішно управляти, той, хто керує повинен знати результати свого управлінського впливу на об'єкти управління котроль дає змогу добувати оперативну інформацію, яка об'єктивно відтворює стан справ на підконтрольних об'єктах, відповідність їх діяльності накресленій програмі; виявити недоліки у рішеннях, які були прийняті, організації виконання, вивчити ділові якості працівників.

Отже, контроль – це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, встановлення результатів управлінського впливу на керований об'єкт, виявлення відхилень допущених у ході виконання цих рішень.

За допомогою контролю встановлюють причини і винних у відхиленнях з метою усунення негативних явищ і недопущення їх у майбутньому. За результатами контролю розробляються заходи, які сприяють більш ефективній роботі установи, організації.

Внутрішньогосподарський економічний контроль включає контрольні функції, які здійснюються керівниками установ і організацій відповідно до діючого законодавства. Функція внутрішньогосподарського контролю полягає в оперативному інформуванні керівника установи про нераціональне використання робочого часу, розкрадання і псування цінностей працівниками бюджетної установи.

Робота щодо збереження суспільної власності у бюджетній установі полягає не тільки у тому, щоб створити умови, які унеможливили б крадіжки і зловживання, а також безгосподарність і марнотратство у зберіганні і витрачанні матеріальних і фінансових ресурсів. Виконання цих функцій покладається на внутрішньогосподарський контроль.

Організація внутрішньогосподарського контролю законодавчими актамипокладена на керівника і головного бухгалтера установи. Згідно із затвердженим планом працівники зайняті управлінням здійснюють систематичний і оперативний поточний контроль за фінансовогосподарською діяльністю підрозділів (відділів) установи. За результатами контрольних перевірок керівництво бюджетної установи, організації приймає управлінське рішення з усунення причин, які негативно впливають на діяльність установи.

У здійсненні внутрішньогосподарського контролю в установах, організаціях провідне місце займають працівники бухгалтерії, зокрема головні бухгалтери. Відповідно до нормативних документів головний бухгалтер установи разом з керівниками відповідних підрозділів зобов'язаний контролювати оформлення приймання товарно-матеріальних цінностей, витрачання заробітної плати, додержання штатної, фінансової, касової і платіжної дисципліни, законності списання з бухгалтерського балансу нестач, проведення інвентаризації цінностей, стягнення у встановлені строки дебіторської і погашення кредиторської заборгованості та інших витрат. Крім того головний бухгалтер несе на рівні з керівником установи, організації відповідальність за порушення правил і положень, які регламентують фінансово-господарську діяльність. Функції контролю головний бухгалтер здійснює особисто і через апарат бухгалтерії.

Здійснюється внутрішньогосподарський контроль безперервно працівниками установи відповідно до плану, складеного головним бухгалтером і затвердженого керівництвом установи. До плану поточного внутрішньогосподарського контролю, складеного на рік, включаються трудова дисципліна і використання робочого часу працівниками, місця зберігання грошових і матеріальних цінностей, документування господарських операцій (табельний облік, касові операції).

Найважливішою формою внутрішньогосподарського поточного контролю є інвентаризація коштів і розрахунків. Перевіряючи виконання плану проведення інвентаризації, встановлюють: чи правильно визачений склад постійно-діючої інвентаризаційної комісії і чи затверджений він наказом керівника установи, чи встановлений наказом порядок створення робочих інвентаризаційних комісій і чи своєчасно результати інвентаризації відображаються в обліку. При цьому встановлюють, чи розглядає особисто керівник установи матеріали інвентаризації не пізніше десятиденного строку після її завершення.

Своєчасність проведення внутрішнього контролю визначається зі вставленням дат за планом і часом його здійснення, зазначених у актах, кількість ревізій встановлюється за поданими актами. При цьому з'ясовуються ефективність прийнятих рішень щодо виявлених порушень і чи не було випадків приховування встановлених порушень.

Отже, внутрішньогосподарський контроль спрямований на виконання оперативного (поточного) контролю за збереженням власності, запобігання втратам та недолікам в господарській діяльності.

Таким чином, невід'ємним складником управління установою, організацією, а також і державою є контроль, який дозволяє не лише виявити помилки і недоліки у роботі, а й запобігати їм, шукати нові резерви та можливості.

Функції щодо здійснення фіскального контролю за діяльністю платників податків і забезпечення виконання доходної частини Державного бюджету глава держави поклав на Державну податкову адміністрацію України (ДПАУ), яка відповідно підпорядкована Президенту України. ДПАУ організовує та контролює роботу державних податкових адміністрацій в областях з обліку, оцінки та реалізації конфіскованого, безхозяйного майна, що перейшло за правом успадкування до держави. Обласні державні податкові адміністрації контролюють податкові інспекції у містах і районах щодо своєчасності, повноти і законності виконання останніми своїх функцій. ДПА в областях перевіряють: забезпечення державними податковими інспекціями у районах своєчасності і повноти обліку платників податків та інших платників у бюджет; наявність у податкових інспекціях фактів приховування порушень, за які передбачено кримінальну відповідальність; правильність і повноту відображення господарських операцій в обліку і звітності податковими інспекціями.

Разом з тим у державних податкових інспекціях у районах, зокрема і в Хмільницькій об'єднаній державній податковій інспекції налагоджений чіткий внутрішньогосподарський контроль, який формувався протягом всього періоду існування податкової служби.

Контрольні функції в Хмільницькій ОДПІ здійснюються начальником і заступниками начальника, які надають оперативну інформацію керівнику установи, який контролює діяльність працівників установи. Заступники разом з начальником аналізують дії працівників і здійснюють розстановку кадрів так, щоб забезпечити успішне виконання тих чи інших управлінських рішень. Таким чином підбираються завідуючі відділами. Звичайно на посаді завідуючих відділами ХОДПІ працюють люди, які користуються авторитетом у колективі, адже саме вони повинні донести до працівників відділів управлінські рішення і забезпечити його ефективне виконання у своєму відділі, контролювати додержання правил трудової дисципліни і попередити нераціональне використання робочого часу серед працівників підконтрольного відділу.

Організація внутрішньогосподарського контролю в Хмільницькій обєднаній державній податковій інспекції також покладена і на головного бухгалтера, який здійснює систематичний та оперативний поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю відділів. Головний бухгалтер разом із завідуючими відділів контролює оформлення приймання товарно-матеріальних цінностей, додержання штатної, фінансової платіжної і касової дисципліни, витрачання заробітної плати, проведення інвентаризації цінностей, законності списання з бухгалтерського балансу нестач, стягнення у встановлені строки дебіторської і погашення кредиторської заборгованості. Разом з тим на рівні із начальником Хмільницької ОДПІ головний бухгалтер несе відповідальність за порушення правил і положень, які регламентують фінансово-господарську діяльність органів державної податкової служби. Функції контролю головний бухгалтер здійснює особисто і через апарат бухгалтерії. Працівники бухгалтерії на чолі з головним бухгалтером займають провідне місце у забезпеченні внутрішньогосподарського контролю в установі.

Відповідно до плану складеного головним бухгалтером і затвердженого начальником Хмільницької обєднаної державної податкової інспекції, здійснюється працівниками установи безперервно внутрішньогосподарський контроль. До складеного на рік плану поточного внутрішньогосподарського контролю включається використання робочого часу працівниками і трудова дисципліна, місця зберігання матеріальних і грошових цінностей, документування господарських операцій.


 
 

Цікаве

Загрузка...