WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

В С Т У П

Молода українська держава, здобувши незалежність у 1991 році,

продовжує розбудову своєї державності. Отриманий від колишнього Радянського Союзу у спадок прокомуністичний командно-адміністра-тивий устрій необхідно було докорінно змінювати. І ось уже десятий рік у нашій країні відбуваються перебудовчі процеси, що базуються на рин-

кових трансформаціях суспільства.

Структурна перебудова господарства України та перехід до зага - льноприйнятих у світі ринкових методів господарювання підвищили інтерес до широкого і глибокого дослідження таких сторін економіки, які пов"язані із втручанням держави у соціально-економічне життя. Істотною стороною цього процесу виступає підвищена зацікавленість проблемами державного регулювання через податкові важелі. Входження української держави у ринкові відносини змінює акценти всіх економічних інститутів, у першу чергу це стосується бюджетної системи. Виважена податкова політика на даному етапі є гарантом стабілізації економіки і її поступального зрушення до розширеного виробництва.

Таким чином, в умовах переходу до ринкової економіки нагальною необхідністю є подальше вдосконалення фінансових стосунків і особливо податкових відносин підприємств, організацій і населення з бюджетом. При цьому податкові платежі призначені стати в руках органів влади головним інструментом державного регулювання економіки, формування доходів бюджету, стимулювання науково-технічного прогресу,обмеження росту цін та інформації. В умовах ринкової економіки держава широко використовує політику як визначений регулятор впливу на негативні явища ринку. За допомогою податкових надходжень, пільг і фінансових санкцій держава ставить єдині вимоги до підприємств щодо ефективності ведення господарства. Від того, наскільки правильно побудована система оподаткування, залежить ефективне функціонування всієї економічної системи. В сучасному господарському механізмі податки покликані поси-лювати правовий захист майнових інтересів підприємств, об'єднань, стимулювати підвищення ефективності виробництва, надаючи юридичну і фактичну можливість розпоряджатися доходами.

В умовах переходу до ринкових відносин різко зростає роль і значення податків як регулятора ринкової економіки, стимулювання розвитку пріорітетних галузей народного господарства. За допомогою податків держава може проводити енергійну політику у розвитку наукоємких виробництв і ліквідації збиткових підприємств. Податки мають забезпечити впровадження у життя економічної реформи, виведення економіки з кризи, вирішення головних завдань перехідного періоду і, перш за все, стабілізацію фінансової системи держави.

Крім чисто фіскальної функції система податків і зборів служить механізмом економічного впливу на суспільне виробництво, його струк-туру і динаміку, розміщення, прискорення науково-технічного прогресу . Податками можна стимулювати або, навпаки, обмежувати ділову актив-ність, а відповідно й розвиток тих чи інших галузей підприємницької діяльності, створити передумови для зниження витрат виробництва й обігу приватних підприємств, для підвищення конкурентноздатності національних підприємств на світовому ринку. За допомогою податків можна проводити протекціоністську економічну політику, або забезпечити свободу товарному ринку. Податки створюють основу дохідної частини державного і місцевих бюджетів, забезпечують можливість фінансового впливу на економіку через видаткову частину.

Держава впливає на економічні процеси як через законодавчі та нормативні документи, так і через фінансову і кредитну політику і, в першу чергу, через державний бюджет. У перехідний до ринкової економіки період через бюджет здійснюють перерозподіл коштів, інвес-тування пріортетних напрямків розвитку виробництва , виконання цільових загальнодержавних програм. Для цього держава використовує різні методи впливу фінансово-бюджетного механізму на процес розширеного відтворення , до основних з яких належать:

 • бюджетне субсидіювання;

 • державні інвестиції в економіку;

 • пряме субсидіювання підприємств у вигляді дотацій чи позик, які повертаються , кредитна політика;

 • введення при необхідності грошово-кредитних обмежень;

 • ліцензування;

 • законордавство про приватну торгівлю;

 • фінансування науково-дослідних, конструкторських робіт;

 • податкова політика.

Податки й податкова політика вагомо впливають на розвиток виробництва, а через нього конкретно на різні види послуг, ціну товарів, вартість тощо. Пряме бюджетне фінансування використовують для фінансування конкретних цільових програм, які забезпечують розвиток економіки.

Забезпечення додержання законодавства про податки повний облік всіх платників податків та інших обов'язкових платежів у бюджет, здійснення контролю і забезпечення правильності обчислення та сплати цих податків – ось основні завдання органів державної податкової служби. До системи органів Державної податкової служби належать : Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах і містах (крім міст Києва і Севастополя), районах у містах. У складі органів ДПС є спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями, податкова міліція. Оскільки органи ДПС фінансуються за рахунок коштів бюджету на основі кошторисів доходів і видатків, то вони відносяться до бюджетних установ.

Перехід від планово-директивних методів до фінансування за нормативами, котрі комплексно відображають цільову спрямованість діяльності бюджетних установ та організацій, дозволяє всебічно визначити результативність і ефективність їх діяльності. Ринкова економіка вимагає досконалішої інформації про діяльність структурних одиниць невиробничої сфери ніж економіка планова, та відповідно нових форм обліку, аналізу і контролю даної інформації що дозволяють оперативніше приймати управлінські рішення на місцях, а також оцінити їх ефективність.

При цьому особливу увагу необхідно приділяти обліку фінансових ресурсів, як одній із найважливіших ділянок бухгалтерського обліку будь-якої установи. Чітка і правильна організація обліку фінансових ресурсів в установах є базовою для визначення своєчасності поповнення і надходження коштів як з бюджету так і з позабюджетних фондів, спрямування й достовірності їх використання та впливає на фінансування фінансових ресурсів невиробничої сфери.

Від обєктивності даних бухгалтерського обліку значно залежить як підсумкова оцінка аналізу, так і результати контролю за процесом форму-вання і використання фінансових ресурсів. Аналіз дає можливість об'єктивно оцінювати становище об'єкта, виявити можливості прове-дення його із фактичного стану в необхідний, визначити внутрішні резерви та вказати шляхи їх використання.

Дотримуючись законодавчих нормативів, облік фінансових ресурсів необхідно вести так, щоб відповідав завданню точного відображення, узагальнення та контролю за даними від їх формування до використання, а з іншого боку відповідав постійно зростаючим потребам управлінського персоналу в оперативній і зручній для використання інформації.

Бухгалтерський облік, аналіз чи контроль фінансових ресурсів і господарських операцій в цілому є однією з найважливіших ланок системи управління в органах ДПС. Правильна організація обліку, аналізу та контролю має принципове значення для посилення соціально-економічної віддачі засобів, що фінансуються в установах податкової служби та їх мобілізації, а також для поліпшення якісних показників фінансово-господарської діяльності установ.

Результати аналізу дають економічну оцінку фінансового стану установ і сприяють подальшій розробці напрямків поліпшення якісних показників роботи органів ДПС.

Р О З Д І Л 1

ОРГАНИ Д П С У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

ЕКОНОМІКОЮ КРАЇНИ.

 • Повноваження та функції органів ДПС у господарському механізмі України.

  На сьогодні основним законодавчим актом з питань діяльності податкової служби є Закон України "Про державну податкову службу в Україні" в редакції від 24 грудня 1993 року зі змінами та доповненнями.

  Державна податкова служба має трьохрівневу організаційну структуру, що включає Державну податкову адміністрацію, яка діє на підставі Положення, затвердженого Указом Президента України від 13 липня 2000 року, податкові адміністрації в областях та місцеві і районні інспекції (рисунок 1):

  Державна податкова служба України

  Державна податкова адміністрація України (центральний орган виконавчої влади), податкова міліція

  Державна податкова адміністрація в областях

  Державні податкові інспекції в районах і містах (міжрайонні, об'єднані)

  Рисунок 1. Структура Державної податкової служби України.

  Отже, до системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах, містечках (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах.

  У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями – податкова міліція.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...