WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

За дебетом субрахунку 652 записуються суми нарахованої допомоги працівникам у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю інші виплати за рахунок коштів збору на обов'язкове соціальне страхування, а також суми перерахованих зборів.

За кредитом субрахунку 652 записуються суми нарахованих зборів на обов'язкове соціальне страхування та суми, що надійшли в рахунок погашення заборгованості.

На субрахунку 653 "Розрахунки із страхування на випадок безробіття" обліковуються розрахунки збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

За дебетом субрахунку 653 обліковуються суми перерахованого збору, а за кредитом відображається суми перерахованого збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

Основні господарські операції на даній ділянці обліку характеризується такий бухгалтерський запис: [35, с. 43]

Таблиця 2.12.

№ п/п

Зміст операцій

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Проведено нарахування на заробітну плату:

а) по соціальному страхуванню;

б) в пенсійний фонд;

в) в фонд соціального страхування на випадок безробіття

801,802

801,802

801,802

652

651

653

2

Утримані із заробітної плати обов'язкові відрахування в Пенсійний фонд

661

651

3

Нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності працівнику

652

661

4

Виплачена допомога при народженні дитини

352

301

Вищезазначені операції відображають в меморіальному ордері №5. (Додаток 5)

2.5. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні фінансово-господарською діяльністю установ охорони здоров'я.

Перебудова управління економікою і впровадження нових методів господарювання потребують удосконалення бухгалтерського обліку, посилення його впливу на всю діяльність установ. В умовах послідовного переходу до ринкової економіки облікова інформація стає головним орієнтиром прийняття необхідних управлінських рішень.

Тому сьогодні головним напрямком удосконалення функції бухгалтерського обліку вважають його комп'ютеризацію і застосування у безпосередній практичній роботі бухгалтера. Доведено багатьма розрахунками великий вплив автоматизації на організацію бухгалтерського обліку. У першу чергу це пояснюють посиленням контрольної та інформаційної його функції. На практиці розділяють два види автоматизації: децентралізований і централізований.

У сучасних умовах широкого розповсюдження набула децентралізована форма обробки інформації на базі персональних ЕОМ, яка орієнтована на створення автоматизованих робочих місць ( АРМ ). При такій формі облікові процеси зі збору, обробки та видачі даних виконують безпосередньо в організаціях чи в установах.

В Тернопільській обласній клінічній комунальній лікарні застосовують автоматизовану форму бухгалтерського обліку, яка грунтується на єдиному взаємопов'язаному технологічному процесі обробки документації по всіх розділах обліку і складання балансу згідно з міжнародними типовими проектами рішеннями до комплексної автоматизації бухгалтерського обліку, яка передбачає такі розділи обліку: праця, заробітна плата, розрахунки по спецвидах платежів, продукти харчування, матеріальні цінності, фінансово-розрахункові операції, касові і фактичні видатки і зведений синтетичний облік.


Рис. 2.12. Організація обробки облікової інформації. [ 66. с.144]

Найбільш прийнятою концепцією автоматизації обліку в бюджетних установах є побудова АРМБ, що включає в себе наступні технологічні процеси обробки облікової інформації: [1, с. 15]

 • Збір та реєстрація фактів фінансово-господарської діяльності та формування первинних документів, як юридичних фактів здійснення операцій. Первинні документи формуються на звичайному паперовому чи на магнітному носієві при безпосередньому введенні в АРМБ.

 • Обробка робочих облікових файлів на підставі нормативної бази та алгоритмів вирішених задач. На даному етапі відбуваються формування облікових записів та бухгалтерських проводок.

 • Коректування робочих файлів облікових даних. На підставі даного етапу формується облікова інформація з метою її наступного контролю візуальним методом.

 • Вирішення облікових задач в реальному масштабі часу. На підставі відображення інформації в режимі діалогу чи за запитом формувалися вихідні облікові дані у виді відомостей, оборотів, рахунків відеограм а також інших регістрів.

 • Отримання вихідної облікової інформації з метою управління впливу на фінансово-господарську діяльність.

  Основні принципи побудови АРМБ: [51, с.12]

 • Принцип інтеграції передбачає однократне формування масивів вхідних даних та їх багаторазове використання в бухобліку. Вхідні дані інтегруються в первинному обліку, що веде до знищення дублювання інформації і значно оптимізує потоки та документооборот.

 • Єдина класифікація та система кодування економічної інформації. Метою реалізації даного принципу є забезпечення можливості отримання співставлених даних для всіх функцій управління.

 • Уніфікація та типізація форм первинних документів дає можливість значно зменшити витрати часу та кошти при зборі, реєстрації передачі інформації.

 • Системний контроль достовірності та обгрунтованості первинних даних , що вводяться безпосередньо в АРМБ.

 • Принцип автоматизації розрахунків полягає в розробці алгоритмів усіх автоматизованих процесів, які використовуються в обліку.

 • Створення та введення єдиної бази даних дає можливість без суттєвої перебудови технології обробки задовольнити різні запити користувачів АРМБ.

 • Автоматизація отримання регістрів обліку дає можливість доступу до інформації і формування вихідних даних з використанням різних режимів:

  • режим запит-відповідь;

  • діалоговий режим.

 • Комбіноване збереження облікової інформації.

 • Автоматизація документообороту.

 • Принцип стабільності. При побудові АРМБ слід передбачати такі стадії:

  • стадія первинного спостереження;

  • систематизація та технологія первинних даних;

  • узагальнення облікової інформації.

 • Принцип адаптації передбачає створення чіткої системи аналітичного обліку забезпечується системами класифікацій об'єктів бухобліку.

 • Принцип персоналізації обчислень передбачає безпосередню участь бухгалтера, як в процесі створення АРМБ так і роботи в ньому.

  Зростання обсягів облікової інформації в установах за умов ринкової економіки в зв'язку з потребами оперативного управління веде до збільшення облікових позицій на одного працюючого , що вимагає додаткових технічних зусиль працівників бухгалтерського обліку. З огляду на це і враховуючи наявність бар'єру трудомісткості формування даних у повному обсязі і в установлені терміни, головним напрямом вдосконалення інформаційної функції бухгалтерського обліку стає застосування засобів мікропроцесорної техніки та мікро ЕОМ , а також побудованих на їх базі АРМ бухгалтера.

  Під АРМ бухгалтера слід розуміти як технологічний та технічний засіб, новий вид діяльності щодо утворення інформації та управління нею з метою досягнення найефективніших результатів. АРМ бухгалтера сприяє також розвитку творчої активності та інтелектуальної віддачі облікових працівників, підвищенню їх статусу в установі, оскільки бухгалтер виконує дві функції: облікову та функцію оператора ЕОМ. [66. с.45]

  На практиці під АРМ облікового робітника слід розуміти як людино-машинну систему із спеціальним програмно-технологічним забезпеченням, яка здатна постачати органам управління необхідну, повну та своєчасну інформацію.

  Як показує статистика робочого часу бухгалтера затрачається на пошук потрібної інформації, де 5 % витрачається на документи заповнені неправильно, 45 % робочого часу йде на співставлення даних між бухгалтерами окремих дільниць обліку, більше документообороту складає інформація для внутрішнього користування бухгалтерів. Саме для того, щоб зменшити ці витрати робочого часу призначене АРМ бухгалтера. [1, с.14]

  Особливостями роботи бухгалтера при автоматизації обліково-аналітичних робіт є :

  • основним обов'язком бухгалтера, що несе відповідальність за ведення конкретної ділянки обліку, є інформаційно-локальна обробка інформації при відносно невеликій інформаційній базі;

  • інформація в бухгалтерію поступає у вигляді заповнених первинних документів обліку з регламентованою структурою і окладом, а первинний документ заповнюється і оформляється безпосередньо бухгалтером;

  • зміст обробки заключається у відображенні інформації документів в облікових регістрах по прийнятих способах обліку;

  • результати обробки документів, що поступають, надаються у вигляді зведених документів, що формуються до раніше обумовлених строків.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...