WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

ЗМІСТ

ВСТУП.

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І СТАНУ МЕРЕЖІ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.

1.1. Організація фінансово-господарської діяльності та перспективи розвитку в умовах реформування економіки України.

1.2. Нормативно-правова база організації фінансово-господарської діяльності, її обліку і контролю.

1.3. Коротка організаційно - економічна характеристика установи.

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.

2.1. Облік грошових коштів і видатків та розрахунків.

2.2. Облік необоротних матеріальних активів.

2.3. Облік запасів.

2.4. Облік заробітної плати та розрахунків по ній.

2.5. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні фінансово-господарською діяльністю установ охорони здоров'я.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.

3.1. Основні положення ревізії і контролю фінансово-господарської діяльності установ охорони здоров'я.

3.2. Інвентаризація в системі контролю фінансово-господарської діяльності.

3.3. Основні концепції методики контролю фінансово-господарської діяльності.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Вступ.

Здоровя кожної людини є складовою частиною здоровя всієї нації, всього суспільства. Доцільно пригадати народний вислів: "В здоровому тілі здоровий дух". Хвору людину не цікавлять ані політичні, ані економічні, ані культурні проблеми держави і суспільства, вона не може з віддачею працювати ні собі на користь, ні народові, вона не здатна народити і виховати здорових нащадків. Тому держава повинна розглядати право на охорону здоровя як одне з важливих і невідкладних.

В Конституцію України 1996 року включена стаття (49), яка передбачає право громадян України на охорону здоровя і містить ряд державних заходів, що при умові їх реалізації здатні цілком забезпечити це право громадянам нашої країни.

Але сьогодні більшість українських спеціалістів-медиків констатує, що сучасна ситуація в системі охорони здоровя досягла критичної межі. Про це свідчить стан здоровя суспільства і медико-демографічні його аспекти.

Тому, особливої уваги в умовах переходу України до ринкової економіки, заслуговує фінансово-господарська діяльність медичних закладів.

Для ефективного здійснення фінансово-господарської діяльності необхідна правильна організація і ведення бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в установах охорони здоровя. Як відомо, на сьогодні, в багатьох медичних установах, бухгалтерський облік і контроль ще не перебувають на належному рівні, є багато недоліків і протирічь. Це вимагає додаткового дослідження даних питань з метою покращення фінансово-господарської діяльності установ охорони здоровя.

Вирішення проблем в галузі охорони здоровя можливе лише за умови правильного ведення бухгалтерського обліку і створення на його основі системи контролю. Облік повинен забезпечити повсякденний контроль за правильним і цільовим використанням коштів та їх збереження, а також сприяти покращенню фінансово-господарської діяльності установ охорони здоровя.

Важливим чинником поліпшення організації бухгалтерського обліку є впровадження прогресивних норм і методів його ведення на основі широкого застосування засобів механізації та автоматизованого робочого місця бухгалтера. В сучасних умовах велика увага приділяється ролі бухгалтерського обліку, як важливого інструменту контролю за збереженням державної власності.

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є дослідження діючої практики обліку та контролю фінансово-господарської діяльності установ охорони здоровя, сучасний стан та перспективи розвитку в умовах ринкових відносин.

Головними завданнями дипломної роботи є:

  • дати оцінку стану фінансово-господарської діяльності установ охорони здоровя;

  • розкрити поняття та порядок ведення бухгалтерського обліку грошових коштів і видатків, розрахунків, необоротних матеріальних активів, запасів, заробітної плати та розрахунків по ній;

  • розкрити зміст і послідовність проведення ревізії і контролю фінансово-господарської діяльності установ охорони здоровя;

  • сформулювати висновки і пропозиції в умовах автоматизації бухгалтерського обліку в управлінні діяльністю установ охорони здоровя.

Предмет та об'єкти дослідження. Об'єктом дослідження є теоретичні проблеми та діюча практика обліку і контролю фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоровя. Дослідження проводиться на прикладі Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні (ТОККЛ).

У вступі обгрунтована актуальність теми дипломної роботи, сформульовані мета та завдання обліку і контролю фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоровя, а також визначено об'єкт дослідження.

В першому розділі "Організаційно-правові аспекти та особливості розвитку і стану мережі медичних установ в умовах реформування економіки України" розглянуто організацію фінансово-господарської діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку в умовах реформування економіки України; проведено огляд нормативно-правової бази організації фінансово-господарської діяльності, її обліку і контролю; описана коротка організаційно-економічна характеристика установи.

У другому розділі "Розробка системи бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності установ охорони здоровя" розглянуто облік грошових коштів і видатків, облік розрахунків, облік необоротних матеріальних активів, облік запасів, облік заробітної плати, а також розкрито характеристику комплексу автоматизації обліку фінансово-господарської діяльності, технологію облікового процесу та інформацію по автоматизованому робочому місцю бухгалтера, описано особливості обліку фінансово-господарської діяльності згідно національних стандартів обліку.

У третьому розділі "Організація контролю за фінансово-господарською діяльністю установ охорони здоров'я" " розглянуто основні положення ревізії і контролю фінансово-господарської діяльності, інвентаризацію в системі контролю фінансово-господарської діяльності і основні концепції методики контролю фінансово-господарської діяльності.

У висновках узагальнено результати проведеного дослідження та сформульовано пропозиції щодо покращення діючої системи обліку в умовах автоматизованого робочого місця бухгалтера, а також контролю фінансово-господарської діяльності.

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І СТАНУ МЕРЕЖІ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.

1.1. Організація фінансово-господарської діяльності та перспективи розвитку в умовах реформування економіки України.

Нові політичні, економічні й соціальні реалії вимагають докорінно нових підходів до процесу формування та розподілу бюджетних фондів держави. Одним із напрямів їх використання є фінансування організацій та установ невиробничої сфери. Таким чином, до бюджетних відносять такі організації та установи, основну діяльність яких повністю або частково фінансують за рахунок коштів бюджету на основі кошторисів доходів і видатків. [78, с.154]

Перехід від планово-директивних методів до фінансування за нормативами, котрі комплексно відображають цільову спрямованість діяльності бюджетних установ і організацій, дозволяє всебічно визначити результативність і ефективність їх діяльності. Ринкова економіка вимагає досконалішої інформації про діяльність структурних одиниць невиробничої сфери, ніж економіка планова, та відповідно нових форм обліку, аналізу і контролю даної інформації, що дозволять оперативніше приймати управлінські рішення на місцях, а також оцінити їх ефективність.

Тому, одним із способів реформування системи охорони здоровя є перегляд діючого принципу фінансування цієї важливої сфери економіки.

Кошти, які необхідні бюджетним установам, в тому числі і Тернопільській обласній комунальній клінічній лікарні, для здійснення своєї діяльності, відображаються в єдиному кошторисі доходів і видатків. (Додаток 1)

Порядок складання кошторису регламентований Кабінетом Міністрів України в постанові від 9 січня 2000 р. № 17 "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій".

Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації (далі - кошторис) є основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Бюджетне призначення - це повноваження, яке надано головному розпоряднику коштів бюджету Законом України про державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження, яке дозволяє Мінфіну, Державному казначейству або місцевому фінансовому органу надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на конкретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджету. [49, c.7]


 
 

Цікаве

Загрузка...