WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік цінних паперів - Курсова робота

Облік і аудит. Облік цінних паперів - Курсова робота

ПЛАН

Вступ

1. Акції та їх відображення в обліку

2. Облік облігацій

3. Облік ощадних сертифікатів

4. Облік векселів

5. Облік операцій з казначейськими зобов'язаннями держави

Висновки

Список використаної літератури

Додаток 1

ЗМІСТ

Вступ 4

1. Акції та їх відображення в обліку 6

2. Облік облігацій 14

3. Облік ощадних сертифікатів 16

4. Облік векселів 18

5. Облік операцій з казначейськими зобов'язаннями держави 24

Висновки 28

Список використаної літератури 30

Додаток 1 31

Вступ

Перехід до ринкової економіки в Україні тісно пов'язаний з процесом реформування власності, супроводженням структурною перебудовою економіки, механізму сучасного підприємства, формуванням розвиненої інфраструктури фінансового ринку, який би забезпечував вільний обіг коштів у формі цінних паперів.

Указом Президента України № 142/97 від 14 лютого 1997 р. затверджено Положення про державні комісії з цінних паперів і фондового ринку, яке значно розширює повноваження Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку. У попередньому Положенні, затвердженому Указом Президента від 12 червня 1995 р., нараховувалося лише 2 пункти прав. а в новому їх – 26. Комісія стала державним органом, здатним здійснювати державне регулювання ринку цінних паперів, захищати права інвесторів, координувати діяльність державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних. Це можливо шляхом визначення обов'язкових нормативів, призупинення на термін до одного року розміщення й обігу цінних паперів у разі порушення законодавства, звернення до суду і арбітражного суду, проведення перевірок і ревізії фінансово-господарської діяльності суб'єктів фондового ринку, накладання штрафних санкцій, іншими методами.

Цінний папір – це грошовий документ, що засвідчує право володіння або відносини позики і визначає стосунки між особою, що випустила цей документ, і його власником.

До цінних паперів належать акції, облігації, зобов'язання Державної скарбниці, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери, національні лотереї.

Цінні папери являють собою засвідчене право володіння грошовими документами, що визначає відносини між юридичною особою, що випустила ці документи від свого імені (емітент), та їх власником (покупцем), і передбачають як правило виплату доходів у вигляді дивідендів відповідно до внесеної суми на розвиток виробництва, а також передавання грошових прав іншим особам.

1. Акції та їх відображення в обліку

Акція – це цінний папір без визначення строку обігу, який посвідчує внесення визначеного паю до Статутного фонду акціонерного товариства (компанії), дає право на участь в управлінні ним і на одержання частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства (компанії). Повернення вкладених коштів акція не гарантує, вона не може бути пред'явлена підприємству з метою повернення коштів (крім випадку ліквідації). Якщо акціонер не задоволений прибутками, він може продати акції за ринковою вартістю.

На акції вказана її номінальна вартість, а продажна ціна називається її курсом.

Акції можуть бути іменними і на пред'явника, привілейованими і простими.

Привілейована акція дає власникові переважне правова одержання дивідендів, на пріоритетну участь у розподілі майна АТ у випадку його ліквідації, на фіксований у процентах до номінальної вартості щорічно сплачуваний дивіденд..

Власник привілейованої акції не володіє правом участі в управлінні, якщо це обумовлено у статуті АТ.

При голосуванні власники акцій мають стільки голосів. скільки у них є акцій. Контрольний пакет акцій – це кількість акцій, що належить одному акціонерові, або частка акцій у загальній їх кількості.

Акція неподільна. Якщо одна й та ж акція (крім акцій трудового колективу) належить декільком особам, то всі вони визнаються одним держателем акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через загального представника.

Реквізити акції: фірмове найменування підприємства, що випустило акцію, його місцезнаходження, найменування цінного папера – "акція", її порядковий номер, дата випуску, категорія акції, її номінальна вартість, ім'я держателя (для іменної акції); розмір Статутного капіталу і кількість акцій для акціонерного товариства (на день випуску акцій); термін сплати дивідендів; підпис керівника підприємства або іншої уповноваженої на це особи.

Випуск акцій акціонерного товариства здійснюється в розмірі його Статутного капіталу на день випуску акцій (який зазначається в акції) або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його на акціонерне товариство).

Додатковий випуск акцій акціонерним товариством можливий у випадках, коли всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної. Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю підприємств.

Сертифікат акцій засвідчує дольову участь акціонерів у Статутному капіталі акціонерного товариства та підтверджує членство в ньому, а також розподілі майна при його ліквідації.

Власник сертифіката (акціонер) має право:

  • брати участь у зборах акціонерів товариства особисто або через представника чи делегувати свої права правлінню;

  • продати, обміняти сертифікат акцій на інше майно, передати "їх третій особі, подарувати чи передати у спадщину з переходом усіх прав та обов'язків члена Акціонерного товариства до спадкоємця або правонаступника;

  • реалізувати власні сертифікати на фондовому ринку іншим юридичним чи фізичним особам за ринковою ціною, що складається в результаті біржового котирування акції.

Товариство має право придбати в акціонерів (за їх згодою) оплачені ними акції для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

Реалізація товариством придбаних акцій здійснюється шляхом їх перепродажу або розповсюдження серед працівників товариства.

Реалізація товариством придбаних акцій здійснюється на підставі рішення уповноваженого органу управління товариства.

Після викупу акцій анулювання товариством придбаних акцій здійснюється на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства про зменшення статутного фонду шляхом зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

Особи, які бажають придбати акції, повинні внести на рахунок засновників не менше 10% вартості акцій, на які вони підписалися, після чого засновники дають їм письмове зобов'язання про продаж.

Якщо до закінчення терміну відкритої підписки (6 місяців) не вдалося покрити 60% акцій, акціонерне товариство вважається не заснованим.

Процес реалізації або анулювання акцій здійснюється у термін не більше 1 року після реєстрації акціонерного товариства.

Справедливою вартістю цінних паперів є поточна ринкова вартість на фондовому ринку, за відсутності такої оцінки — експертна оцінка.

Оподаткування прибутковим податком при продажу акцій. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 539 — XIV від 23 березня 1999 р. ("Урядовий кур'єр", 2 червня 1999 р.) визначив, що не оподатковуються прибутковим податком тільки ті доходи від продажу акцій та інших корпоративних прав, які були отримані громадянами у процесі приватизації державного майна.

Якщо протягом звітного періоду (рік) витрати, понесені у зв'язку з придбанням цінних паперів, перевищують доходи, отримані від продажу (відчуження) цінних паперів протягом такого звітного періоду, збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх періодів (рах. № 69) від таких операцій протягом 5 років.

Акціонерне товариство відшкодовує власникові акцій збитки, пов'язані зі змінами Статутного капіталу. Суперечки з цих питань вирішуються судом.

Кореспонденцію рахунків з обліку акцій наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з акціями

№пп

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

5

6

1.

Витрати, пов'язані з випуском акцій підприємства (придбання бланків цінних паперів, сплата комісійних винагород, поширення акцій та ін.), здійснюються за рахунок коштів підприємства

952

311

2.

На всю суму підписки на акції (Статутний капітал) при створенні акціонерного підприємства – здійснена підписка на акції (номінальна вартість)

46

40

3.

Здійснена підписка на акції на суму емісійного доходу

46

421

4.

Внесення акціонерами своєї заборгованості по підписці на акції у формі:

- грошових коштів

30, 31

46

- основних засобів

10

46

- нематеріальних активів

12

46

- виробничих запасів

20

46

- об'єктів незавершеного будівництва

151

46

- цінних паперів (облігацій) інших підприємств

14

46

5.

Викуплено акції в акціонерів: – за номіналом

451

31

- за ціною, нижчою за номінальну вартість

451

31

- за ціною, вищою за номінальну вартість

451

31

6.

Анульовано акції, що раніше були викуплені:

- на суму номінальної вартості

40

451

— на суму, що перевищує номінальну вартість

421

451

7.

Повторно випущені в обіг акції замість раніше викуплених за ціною, нижчою за номінальну вартість:

- на суму фактичної собівартості

31

451

- на суму різниці між ціною реалізації та фактичною собівартістю

31

421

8.

Зменшено Статутний капітал шляхом

40

46

9.

Збільшено Статутний капітал за рахунок обміну облігацій на акції

52

40

10.

Збільшено Статутний капітал за рахунок збільшення номінальної вартості акцій

443

40


 
 

Цікаве

Загрузка...