WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік дебіторської заборгованості - Курсова робота

Облік і аудит. Облік дебіторської заборгованості - Курсова робота

Погашення раніше списаної безнадійної заборгованості дебітором супроводжується отриманням грошових коштів чи інших активів, яке відображається записом по дебету рахунків: ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках", 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 20 "Виробничі запаси", 28 "Товари", 14 "Фінансові інвестиції", і кредиту рахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів".

У разі подальшого погашення списаної безнадійної заборгованості кредитором або закінчення строку обліку робиться за балансом запис: К-т pax. 071 "Списана дебіторська заборгованість".

В результаті зміни фінансового стану покупця його сума заборгованості раніше визнана безнадійною, може бути відновлена. При цьому в бухгалтерському обліку здійснюється наступний запис: Д-т pax. 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", К-т pax. 716 "Відшкодування раніше списаних активів".

Висновки

Завершуючи дану курсову роботу, хочу визначити, що практично кожне підприємство зіткнулося з проблемою дебіторської заборгованості. Це, насамперед, зумовлено нестабільною економікою України, обтяжливою системою оподаткування та іншими чинниками, що приводять до зниження платоспроможності. В результаті цього виникають великі обсяги дебіторської заборгованості.

Під дебіторською заборгованістю розуміють суму заборгованості дебіторів підприємству на дату складання бухгалтерської звітності. Розрізняють довгострокову і поточну дебіторську заборгованість.

Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості передбачено рахунок 16 з субрахунками: 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду", 162 "Довгострокові векселі одержані", 163 "Інша дебіторська заборгованість". На субрахунку 161 відображаються чисті інвестиції орендодавця у : фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда". Субрахунок 162 призначений для обліку веселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

Вексель – це письмово оформлене боргове зобов'язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Бухгалтерський облік вексельних операцій залежить від видів векселів, порядку заповнення показників векселя та їх змісту, порядку видачі та прийняття (акцепту), передачі та авалю векселів. Аналітичний облік по вексельних операціях ведеться за кожним одержаним векселем (за видами векселів): векселі, строк сплати по яких ще не настав; векселі, дисконтовані (враховані) банком; векселі, не оплачені у встановлений термін.

Призначення субрахунку 163 – облік довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість". До іншої дебіторської заборгованості відноситься видача довгострокових позик працівникам підприємства та інші види розрахунків. Видача позик підприємством може проводитись, якщо вона передбачена статутом або іншим аналогічним документом підприємства та при наявності оформлених належним чином документів.

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. У більшості випадків можна визначити два головних види дебіторської заборгованості: товарну і нетоварну (неопераційну). Операції називаються товарними, якщо мова йде про оплату продукції (яка має натурально-речову форму), робіт та послуг.

Для обліку товарної дебіторської заборгованості використовується рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". По дебету рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації, по кредиту – сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в касу та інші види розрахунків. Сальдо рахунку дебетове і відображає заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги).

Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред'явленим до сплати рахунком.

В балансі залишки по статтях дебіторської заборгованості відображаються в залежності від терміну погашення (в межах року чи більше) за різними статтями.

Нетоварна (або неопераційна) дебіторська заборгованість виникає від іншої діяльності підприємства (тобто операцій інших, ніж продаж товарів, виконання робіт або надання послуг). До нетоварних операцій відносяться розрахунки за виданими авансами, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки за нарахованими доходами, розрахунки за претензіями, розрахунки за відшкодуванням завданих збитків, розрахунки за позиками членам кредитних спілок, розрахунки з іншими дебіторами.

Аналітичний облік при розрахунках з підзвітними особами ведеться за кожною підзвітною особою; за позиками членам кредитних спілок – за кожним членом спілки; по розрахунках з працівниками – за кожним. працівником.

Сумнівний борг – це дебіторська заборгованість, щодо якої існує ймовірність її неповернення боржником. Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності. Облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення, ведеться на рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів". По кредиту рахунку 38 у кореспонденції з рахунками обліку витрат відображається створення резерву сумнівних боргів, по дебету в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості – списання сумнівної заборгованості, та в кореспонденції з рахунками обліку доходів -зменшення нарахованих резервів.

Аналітичний облік по рахунку 38 ведеться в розрізі боржників або за строками непогашення дебіторської заборгованості в залежності від того, за яким методом здійснюється нарахування резерву сумнівних боргів.

Список використаної літератури

 • Альбом бухгалтерських проводок. –Харків: Фактор, 2000. –80 с.

 • Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. –3-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. –672 с.

 • Грабова Н.П. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. Посібник: 3-тє вид., доповн. – К: А.С.К., 2001. – 416 с.

 • Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). –2000. –24 липня.

 • Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Карт-бланш, 2000. –288 с.

 • Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний посібник. –К.: Знання, 2000. –245 с.

 • Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. –Тернопіль: Лілея, 2000. –100 с.

 • Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. –К., 2000. 578 с.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: А.С.К., 2000. –784 с.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: А.С.К., 2000. –784 с.

 • Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000. –288 с.

  Додаток 1

  ЖУРНАЛ ОРДЕР № 8

  за січень 2000р.

  Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість "

  № з/п

  Субрахунок

  Сальдо на 1 січня

  3 кредиту рахунка 16 в дебет рахунків

  Разом по кредиту рахунку

  В дебет рахунка 16 з кредиту рахунків

  Разом по дебету рахунку

  Сальдо на 31 січня

  31

  35

  377

  ін

  10

  69

  ін

  1

  161

  60000

  12000

  12000

  48000

  2

  162

  3000

  3000

  3000

  -

  3

  163

  100

  70

  30

  100

  -

  Разом

  63100

  3070

  30

  12000

  15100

  48000

  36


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...