WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік дебіторської заборгованості - Курсова робота

Облік і аудит. Облік дебіторської заборгованості - Курсова робота

Обліковим регістром по інших субрахунках рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" є журнал-ордер № 8.

2.3. Облік резервів сумнівних боргів

Основні вимоги до визнання та оцінки резерву сумнівних боргів наведені в П(С)БО 10 "Дебітори".

Сумнівний борг – це дебіторська заборгованість, щодо якої існує ймовірність її неповернення боржником.

Незважаючи на ретельно проведену роботу по оцінці кредитів, деякі з клієнтів, які отримали кредит, можуть не заплатити по своїх рахунках. Якщо рахунок не буде оплачено, підприємство несе витрати по безнадійній заборгованості.

Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

Діюче податкове законодавство виділяє чотири основні причини виникнення безнадійної заборгованості: закінчення строку позовної давності, недостатність майна боржника для погашення боргу перед кредитором, дія форс-мажору, смерть або позбавлення волі фізичних осіб-боржників.

Аналіз термінів заборгованості забезпечує керівництво корисною інформацією щодо можливих втрат внаслідок неоплачених рахунків, якщо підприємства використовують її з метою визначення сум, по очікуваних витратах на безнадійну заборгованість.

Можна використовувати два методи обліку безнадійної заборгованості: метод поправок і метод прямого списання.

З метою оцінки можливих витрат внаслідок безнадійної заборгованості відповідно до принципу обачності П(С)БО 10 передбачає нарахування в кінці звітного періоду на підставі середнього рівня попередніх витрат з поправкою на майбутнє резерву сумнівних боргів, який коригує рахунок дебіторської заборгованості до його реалізаційної вартості, дозволяє підприємству показати, що відповідна сума не може бути стягнута з дебіторів.

Необхідно пам'ятати про те, що створення резерву дебіторської заборгованості передбачається тільки для дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги і не стосується інших видів дебіторської заборгованості, в тому числі виданих авансів.

Облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення, ведеться на рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів". Рахунок контрактивний, балансовий, регулюючий, застосовується для уточнення оцінки дебіторської заборгованості покупців і замовників, яка обліковується на рахунках 46 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і 37 "Розрахунки з різними дебіторами".

По кредиту рахунку 38 у кореспонденції з рахунками обліку витрат відображається створення резерву сумнівних боргів, по дебету в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості – списання сумнівної заборгованості, та в кореспонденції з рахунками обліку доходів -зменшення нарахованих резервів. Рахунок не закривається в кінці звітного періоду, його сальдо – сума потенційної безнадійної заборгованості.

Аналітичний облік по рахунку 38 ведеться в розрізі боржників або за строками непогашення дебіторської заборгованості в залежності від того, за яким методом здійснюється нарахування резерву сумнівних боргів. На підприємстві на кожного дебітора заводять картку вільної форми, в якій зазначається найменування покупця (замовника), зміст операції (відвантаження продукції, надходження оплати), дата оплати за договором, дата фактичної оплати, сума створеного резерву сумнівних боргів. Первинним документом для нарахування резерву є розрахунок бухгалтерії.

Резерв сумнівних боргів розраховується як добуток визначеної згідно з п. 8 П(С)БО 10 суми дебіторської заборгованості та коефіцієнту сумнівності по кожній групі. Для визначення величини резерву передбачено два варіанти визначення величини сумнівних боргів.

Згідно з першим способом вона визначається окремо по кожному сумнівному боргу в залежності від фінансового стану (платоспроможності) боржника та оцінки імовірності погашення боргу повністю чи частково. Це метод умовного визначення резерву сумнівних боргів, оскільки платоспроможність будь-якого дебітора можна визначити лише наближено.

Такий спосіб прийнятний, якщо з підприємства є незначна кількість постійних покупців (замовників), про платоспроможність яких підприємство має достовірну інформацію.

За допомогою другого способу розрахунок резерву проводиться на підставі класифікації поточної дебіторської заборгованості за термінами її несплати та аналізу її фактичного непогашення за попередні звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської заборгованості визначається за такою формулою:

Кс= (Бзj: Дзj) : і

Бзн – фактично списана безнадійна заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи за j-тий місяць обраного для спостереження періоду; Дзн – дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи на кінець j-того місяця обраного для спостереження переоіду; і – кількість місяців в обраному для спостереження періоді.

Як правило, підприємство здійснює оцінку втрат на підставі середнього рівня попередніх втрат з поправкою на майбутнє. Наприклад, керівництво

Будь-яка дебіторська заборгованість передбачає отримання грошових коштів або товарів (у разі бартерного погашення), тому вона визнається активом. Але у випадку, якщо підприємство має достатні підстави припускати, що така заборгованість не буде погашена (наприклад, боржника оголошено банкрутом), така заборгованість повинна бути списана на витрати, оскільки вона не може бути визнана в балансі (підприємство не буде мати економічної вигоди).

Сума резерву в момент його створення є іншими операційними витратами підприємства і, відповідно, впливає на фінансові результати в бухгалтерському обліку.

Створення резерву відображається бухгалтерським записом: Д-т pax. 944 "Сумнівні та безнадійні борги", К-т pax. 38 "Резерв сумнівних боргів". Нарахування резерву сумнівних боргів відображається в складі статті "Інші операційні витрати" звіту в ф. № 3 "Звіт про фінансові результати" в рядку 090. В результаті сума дебіторської заборгованості, що списується з балансу, буде зменшувати не прибуток (або збільшувати збитки), а резерв сумнівних боргів. І тільки у випадку, якщо створеного резерву виявиться недостатньо, сума дебіторської заборгованості, що перевищує резерв, буде безпосередньо впливати на фінансові результати.

Якщо на кінець звітного періоду строк позовної давності по сумнівному боргу не закінчився, він не був погашений і по даному боргу був сформований резерв, підприємство має право не списувати цей резерв і в наступному звітному періоді до моменту закінчення строку позовної давності по даному зобов'язанню чи його погашення.

Дебіторська заборгованість, по якій строк позовної давності закінчився, інші борги не реальні для стягнення, списуються по кожному зобов'язанню на підставі даних проведеної інвентаризації, письмового обґрунтування і наказу (розпорядження) керівника організації та відносяться на рахунок резерву сумнівних боргів, якщо такий був створений на підприємстві.

При списанні безнадійної дебіторської заборгованості, пов'язаної з розрахунками за товари, роботи, послуги, за рахунок резерву сумнівних боргів робиться наступна проводка:

Д-т pax. 38 "Резерв сумнівних боргів", К-т pax. 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"; 37 "Розрахунки з різними дебіторами" – в частині безнадійної дебіторської заборгованості.

Якщо списана сума безнадійної заборгованості більша, ніж сальдо резервів, робиться додаткова регулююча проводка по дебету рахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" і по кредиту рахунків 36, 37 – на решту суми безнадійної заборгованості (різниця між загальною сумою безнадійної заборгованості та списаною).

Сума дійсно списаних неоплачених рахунків протягом звітного періоду рідко збігається з розрахунковими сумами, які були відображені на рахунку 38. Якщо сума дійсно списаних рахунків менша, ніж розрахункова сума, рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів" продовжується з кредитовим сальдо. Якщо сума списується як безнадійна, а клієнт після цього все ж таки сплачує її, здійснюється зворотня проводка, і отримання платежу відображається звичайним способом.

При поверненні боргів, раніше визнаних підприємством сумнівними, але які ще не були визнані безнадійними записи проводяться по дебету рахунків ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках", 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" в кореспонденції з відповідними рахунками обліку розрахунків з дебіторами, а невикористана сума резерву за сумнівними боргами в кінці року при інвентаризації приєднується до доходу року записом по дебету рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" в кореспонденції з рахунком 716 "Відшкодування раніше списаних активів".

Поточна дебіторська заборгованість, не пов'язана з розрахунками за реалізовані товари, роботи, послуги, списується з балансу з відображенням у складі витрат за статтею "Інші операційні витрати" звіту ф. № 3 "Звіт про фінансові результати" в рядку 090.

При цьому робиться бухгалтерська проводка: Д-т pax. 944 "Сумнівні та безнадійні борги", К-т pax. 36 "Розрахунки з покупцями та підрядниками", і одночасно 37 "Розрахунки з різними дебіторами".

Списання дебіторської заборгованості супроводжується проводкою за балансом: Д-т pax. 071 "Списана дебіторська заборгованість". На позабалансовому рахунку сума списаної дебіторської заборгованості обліковується не менше Трьох років з дати списання для прослідковування за можливістю її стягнення у випадках зміни майнового стану боржника.


 
 

Цікаве

Загрузка...