WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік дебіторської заборгованості - Курсова робота

Облік і аудит. Облік дебіторської заборгованості - Курсова робота

В основі обліку експортних угод без участі посередника лежить договір поставки. За ним українська сторона може отримувати грошові кошти від іноземного покупця до або після відвантаження експортної продукції.

При здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій сторони укладають договори, в яких визначають строки взаємних поставок товарів, обов'язки сторін по виконанню умов договору та відповідальність сторін у випадку порушення прийнятих зобов'язань.

На суми оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи та надані послуги підприємство надає розрахункові документи покупцю або замовнику (табл. 5).

Таблиця 5.

Первинні документи по розрахунках з покупцями та замовниками

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Розрахунки з іноземними покупцями

Виникнення заборгованості

накладні; рахунки-фактури; рахунки; акти прийнятих робіт, послуг; податкові накладні товарно-транспортні накладні (ТМ-1) товарні накладні

комерційні документи (рахунки-фактури – invoice); транспортні накладні (CMR – залізнична накладна, авіанакладна, коносамент, товарно-транспортна накладна,пакувальні листи); платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на рахунки митних установ; розрахунки бухгалтерії про наявність курсових різниць

Погашення заборгованості

виписки банку ПКО векселі

виписки банку, векселі

При відвантаженні товару (виконанні робіт, наданні послуг) по бартерному обміну в обов'язковому порядку складають рахунки-фактури, накладні, акти тощо, в яких зазначається окремим рядком сума податку на додану вартість, дата складання, найменування і адреса постачальника та покупця.

Побудова аналітичного обліку повинна забезпечити отримання даних про заборгованість, строк сплати по якій ще не настав, а також заборгованість не сплачену в строк.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред'явленим до сплати рахунком.

На субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями", крім того, аналітичний облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором.

Важливим у методології бухгалтерського обліку є момент визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів), що визначається відповідно до П(С)БО 15 "Дохід".

На суму оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи та надані послуги вітчизняним та іноземним покупцям і замовникам та по нарахованому ПДВ на виручку складаються бухгалтерські проводки – Д-т pax. 361 (362), К-т pax. 70 та Д-т pax. 70, К-т pax. 64.

При погашенніпокупцями і замовниками своєї заборгованості складаються бухгалтерські проводки:

- в разі погашення грошовими коштами Д-т pax. 30, 31, К-т pax. 36;

- в разі погашення векселем Д-т pax. 34, 51, К-т pax. 36;

- в разі попереднього отримання авансу Д-т pax. 681, К-т pax. 36.

Операція по закриттю розрахунків по бартерній угоді відображається в бухгалтерському обліку проводкою Д-т pax. 63, К-т pax. 36.

Обліковими регістрами по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" є журнал-ордер № 11 та відомість № 16, в якій дані представлені в аналітичному розрізі. В журналі-ордері № 11 відображається лише кредитовий оборот по pax. 36. Відомість же № 16 ведеться в розрізі кожного окремого покупця і замовника. По ній бухгалтер може взяти детальну інформацію по кожному покупцю.

В балансі залишки по статтях дебіторської заборгованості відображаються в залежності від терміну погашення (в межах року чи більше) за різними статтями.

Таким чином, при складанні звітності підприємство повинно аналізувати стан дебіторської заборгованості з метою поділу її на поточну і довгострокову.

Оскільки активи повинні відображатись за вартістю, що реально може бути отримана від їх використання, продажу або погашення, дебіторська заборгованість наводиться в балансі одночасно із зазначенням резерву сумнівних боргів. Заборгованість, зменшена на величину резерву, відображає кількість грошей, що дійсно можуть надійти на підприємство. При цьому необхідно правильно розрахувати резерв сумнівних боргів (диві-я: -24.3).

Поточна дебіторська заборгованість покупців та замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем) відображається в статті балансу "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" (рядки 160-162 активу балансу). До підсумку балансу включається чиста реалізаційна вартість.

Чиста реалізаційна вартість (рядок 160 активу балансу) – сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Згідно з П(С)БО 2, ця сума на балансі підприємства визначається шляхом віднімання від загальної суми дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, продукцію (рядок 161 активу балансу) резерву сумнівних боргів (рядок 162 активу балансу), тобто тієї суми заборгованості, за якою існує невпевненість у погашенні її боржником.

Зміни в розмірах поточної дебіторської заборгованості відображаються у Звіті про рух грошових коштів підприємства.

Основні бухгалтерські проводки по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" наведено в таблиці 6.

Таблиця 6.

Відображення в обліку операцій по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2 Відображені суми отриманих авансів, зараховані при пред'явленні покупцям (замовникам) рахунків за поставку готової продукції

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

2

Списана дебіторська заборгованість покупців, що визнана безнадійною

38 "Резерв сумнівних боргів"

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

3

Видано вексель в забезпечення заборгованості за недопоставлену продукцію

62 "Короткострокові векселі видані"

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

4

Повернуто страховику страхові платежі

76 "Страхові платежі"

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

5

Нараховано негативну курсові різницю по дебіторській заборгованості

94 "Інші витрати операційної діяльності"

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

6

Сплачено грошову компенсацію покупцю при бартерній операції

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

31"Рахунки в банках"

7

В результаті зміни фінансового стану покупця відновлюється сума його заборгованості, що раніше визнана безнадійною

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

38 "Резерв сумнівних боргів"

8

Нараховано страховий платіж при поставці продукції покупцю

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

76 "Страхові платежі"

2.2. Облік нетоварної дебіторської заборгованості

Нетоварна (або неопераційна) дебіторська заборгованість виникає від іншої діяльності підприємства (тобто операцій інших, ніж продаж товарів, виконання робіт або надання послуг). Нетоварна дебіторська заборгованість відображається в обліку під відповідними назвами і не входить до складу товарної дебіторської заборгованості.

До нетоварних операцій відносяться розрахунки за виданими авансами, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки за нарахованими доходами, розрахунки за претензіями, розрахунки за відшкодуванням завданих збитків, розрахунки за позиками членам кредитних спілок, розрахунки з іншими дебіторами.

Для обліку нетоварних операцій передбачено рахунок 37. На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями, строк оплати яких припадає на поточний або наступний господарський рік.

По дебету рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображається виникнення дебіторської заборгованості, по кредиту – її погашення чи списання.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" має наступні субрахунки:

Таблиця 7.

Субрахунки, що відкриваються до рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

№ субрахунку

Назва субрахунку

Характеристика

371

Розрахунки за виданими авансами?

Передбачений для обліку розрахунків за виданими авансами під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також по оплаті продукції та робіт, прийнятих замовником по частковій готовності

372

Розрахунки з підзвітними особами

Ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Цей субрахунок використовується для обліку грошових коштів, виданих в підзвіт працівникам (зі спискового складу) на адміністративно-господарські, операційні витрати та службові відрядження

373

Розрахунки за нарахованими доходами

Ведеться облік нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають отриманню

374

Розрахунки за претензіями

Ведеться облік розрахунків за претензіями, які пред'явлені постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред'явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

Ведеться облік розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків в результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено

376

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

Ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних спілках

377

Розрахунки з іншими дебіторами

Виникають з приводу розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображається на інших субрахунках рах. 37, зокрема розрахунки за операціями, пов'язаними із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки. Для узагальнення інформації про розрахунки з працівниками підприємства за товари, продані в кредит, по наданих позиках, по відшкодуванню матеріального збитку, видачі в розстрочку форменого одягу, страховому відшкодуванню страхових сум працівникам тощо


 
 

Цікаве

Загрузка...