WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік дебіторської заборгованості - Курсова робота

Облік і аудит. Облік дебіторської заборгованості - Курсова робота

Видача позики повинна бути оформлена договором в письмовій формі. Обов'язковими елементами договору повинні бути: предмет договору, розмір та порядок видачі позики, термін, на який вона видається, порядок погашення, відповідальність сторін та юридичні реквізити сторін.

Видача позик здійснюється як готівкою, так і шляхом безготівкових перерахувань, згідно із заявою працівника.

Максимальний розмір позики для одного працівника законодавством не обмежується.

Позика може видаватись на будь-який термін. Повернення позики може визначатись числом місяців або календарним періодом. Якщо термін повернення не встановлюється або визначається моментом вимоги, то в цьому випадку працівник повинен повернути гроші в 7-денний термін з дня пред'явлення вимоги.

Наступною умовою отримання позики є її безпроцентність. Форми розрахунків по довгострокових позиках, виданих працівникам підприємства, розглянуті на мал. 3.

Облік видачі довгострокових позик працівникам підприємства ведеться на субрахунку 163 "Інша дебіторська заборгованість".

Мал. 3. Механізм повернення грошей по безпроцентних позиках [2, с.247]

Основні бухгалтерські проводки по іншій дебіторській заборгованості відображені в таблиці 4.

Таблиця 4.

Облік іншої дебіторської заборгованості

№ зп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Видано з каси довгострокову позику працівнику підприємства

163 "Інша дебіторська заборгованість"

30 "Каса", 31"Рахунки в банках"

2

Проведено раніше перерахований аванс в рахунок довгострокової дебіторської заборгованості

163 "Інша дебіторська заборгованість"

371 "Розрахунки за виданими авансами"

3

Реалізовано необоротні активи підприємства зі строком розрахунку більше 1 року

163 "Інша дебіторська заборгованість"

74 "Інші доходи"

4

Погашено працівником довгострокову позику основними засобами за домовленістю сторін

10 "Основні засоби"

163 "Інша дебіторська заборгованість"

5

Отримано в касу кошти в погашення довгострокової позики працівнику підприємства

30 "Каса", 31 "Рахунки в банках"

163 "Інша дебіторська заборгованість"

6

Відображено суму неповернутої позики при зверненні до суду

374 "Розрахунки за претензіями"

163 "Інша дебіторська заборгованість"

7

Переведено довгострокову дебіторську заборгованість до розряду поточної, коли до її погашення залишається менше року (довідка бухгалтерії)

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

163 "Інша дебіторська заборгованість"

8

Погашено неповернуту частину безпроцентної позики за рахунок прибутку підприємства

443 "Прибуток, використаний у звітному році"

163 "Інша дебіторська заборгованість"

9

Утримано із заробітної плати працівника неповернуту довгострокову позику

66 "Розрахунки з оплати праці"

163 "Інша дебіторська заборгованість"

10

Списана довгострокова дебіторська заборгованість внаслідок надзвичайних подій

99 "Надзвичайні витрати"

163 "Інша дебіторська заборгованість"

2. Облік короткострокової (поточної) дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість включає всі вимоги підприємства до інших юридичних і фізичних осіб щодо грошей, товарів чи послуг. У більшості випадків можна визначити два головних види дебіторської заборгованості: товарну і нетоварну (неопераційну).

Операції називаються товарними, якщо мова йде про оплату продукції (яка має натурально-речову форму), робіт та послуг. Тобто товарна дебіторська заборгованість виникає внаслідок звичайної операційної діяльності підприємства, яка може передбачати продаж товарів, виконання робіт чи (та) надання послуг.

Розрахунки з покупцями та замовниками відносяться до товарних у відповідності до визначення.

Покупці – це фізичні або юридичні особи, які купують товари (роботи, послуги).

Замовники – це учасники договору, на підставі замовлення яких виготовляється конкретна продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим учасником договору.

Товарна дебіторська заборгованість відноситься до короткострокової (поточної).

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточну дебіторську заборгованість можна класифікувати за трьома напрямками (мал. 4).

За строками платежу дебіторська заборгованість класифікується на відстрочену (строк здійснення обов'язків по якій ще не настав) і прострочену (строк здійснення обов'язків по якій вже наступив).

Безнадійна дебіторська заборгованість також відноситься до поточної дебіторської заборгованості (п. 4 П(С)БО 10).

Дебіторська заборгованість, за якою існує впевненість у погані енні її боржником

1

Дебіторська заборгованість. за якою існує невпевненість у погашенні ЇЇ боржником

2

Дебіторська заборгованість, за якою немає впевненості у погашенні її боржником або закінчився строк позовної давності

1 – перехід у другу групу пов'язаний зі створенням на балансі резерву сумнівних боргів, оскільки сумнівним є стягнення дебіторської заборгованості з платника;

2 – перехід у третю групу пов'язаний із списанням і балансу дебіторської заборгованості, оскільки вона перестає відповідати визначенню активу.

Мал. 4. Класифікація поточної дебіторської заборгованості

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг і оцінюється за первісною вартістю (п. 6 П(С)БО 10).

У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування.

2.1. Облік розрахунків з покупцями і замовниками (товарна дебіторська заборгованість)

Для обліку товарної дебіторської заборгованості використовується рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Рахунок 36 активний, балансовий, призначений для обліку розрахунків. На ньому відображається узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем.

По дебету рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації, по кредиту – сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в касу та інші види розрахунків. Сальдо рахунку дебетове і відображає заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги).

До рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" відкриваються такі субрахунки: 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями", 362 "Розрахунки з іноземними покупцями".

Субрахунок 361 призначений для обліку розрахунків з покупцями, що знаходяться на митній території України. На ньому обліковуються розрахунки по пред'явлених покупцям та замовникам та прийнятих банком до оплати розрахункових документах за відвантажену продукцію (товари), проведені роботи, надані послуги.

Субрахунок 362 призначений для обліку розрахунків з іноземними покупцями і замовниками по експортних операціях. На ньому ведеться облік сум, аналогічних тим, що обліковуються на субрахунку 361.

Етапи та порядок загального ведення обліку розрахунків з покупцями і замовниками представлено за допомогою мал. 5.

Мал. 5. Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками

Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин по товарних операціях служать первинні документи з обліку розрахунків з покупцями і замовниками.

Порядок та форми розрахунків між постачальником та покупцем визначаються в господарських договорах. Це найбільш розповсюджена підстава виникнення зобов'язань, основна форма реалізації товарно-грошових відносин в ринковій економіці.


 
 

Цікаве

Загрузка...