WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік дебіторської заборгованості - Курсова робота

Облік і аудит. Облік дебіторської заборгованості - Курсова робота

Тема: "Облік дебіторської заборгованості"

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Облік довгострокової дебіторської заборгованості 5

1.1. Відображення довгострокової дебіторської заборгованості в Плані рахунків 6

1.2. Облік дебіторської заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду 7

1.3. Облік довгострокових векселів одержаних 8

1.4. Облік іншої дебіторської заборгованості 12

2. Облік короткострокової (поточної) дебіторської заборгованості 14

2.1. Облік розрахунків з покупцями і замовниками (товарна дебіторська заборгованість) 15

2.2. Облік нетоварної дебіторської заборгованості 20

2.3. Облік резервів сумнівних боргів 24

Висновки 31

Список використаної літератури 35

Вступ

Низька платоспроможність підприємств викликає створення великих обсягів дебіторської заборгованості.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість".

Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству пенні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка не виникає й ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може достовірно бути визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, токарів, робіт і послуг та оцінюється за первинною вартістю.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

Величина резерву сумнівних боргів визначається виходячи з платоспроможності окремих дебіторів або на основі класифікації дебіторської заборгованості.

Класифікація дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги за попередні звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як правило, зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської заборгованості. Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи.

Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів.

Поточна дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, що визнана безнадійною, списується з балансу з відображенням в ґрат у складі інших операційних витрат.

Важливим в обліку дебіторської заборгованості є її розмежування на короткострокову (поточну) і довгострокову.

Отже, розглянемо суть, види та облік відповідно поточної та довгострокової заборгованості.

1. Облік довгострокової дебіторської заборгованості

Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. При цьому слід розуміти, що при віднесенні заборгованості до поточної або довгострокової до уваги береться не загальний очікуваний строк оплати згідно з договором, а очікуваний строк до погашення, який залишився з дати балансу.

До довгострокової дебіторської заборгованості відноситься:

  • заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка відображається в балансі орендодавця;

  • надання позик іншим підприємствам;

  • надання позик фізичним особам;

  • заборгованість, що виникає при надзвичайних подіях – пожежі, повені, крадіжках тощо.

Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод, і її сума може бути достовірно визначена (майбутня економічна вигода – це потенціал, який може сприяти надходженню, прямо або непрямо, грошових коштів та їх еквівалентів на підприємство).

Довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за дисконтованою вартістю майбутніх платежів, які очікуються для погашення цієї заборгованості.

Заборгованість за фінансовою орендою відображається в балансі орендодавця в сумі чистих інвестицій в оренду.

Заборгованість (борг) – це боргові зобов'язання, що виникають внаслідок видачі векселів, випуску облігацій тощо.

Реєстр дебіторів – регістр аналітичного обліку розрахунків з дебіторами.

1.1. Відображення довгострокової дебіторської заборгованості в Плані рахунків

Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості передбачено рахунок 16. Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" – активний, балансовий, призначений для обліку господарських процесів, довгострокової дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб.

По дебету рахунку 16 відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості, по кредиту – її погашення (списання) або переведення до складу поточної. Рахунок має такі субрахунки: 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду", 162 "Довгострокові векселі одержані", 163 "Інша дебіторська заборгованість".

На субрахунку 161 відображаються чисті інвестиції орендодавця у : фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда".

Субрахунок 162 призначений для обліку веселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

Призначення субрахунку 163 – облік довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість", зокрема розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Обліковим регістром по рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" є журнал-ордер № 8, який ведеться в розрізі субрахунків (див. додаток 1).

Сальдо (залишок) по рахунку 16 відображається в розділі 2 активу балансу (рядок 050).

1.2. Облік дебіторської заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду

На підставі договору оренди орендодавець може передати власні основні засоби, інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи у фінансову оренду іншому підприємству.

Порядок передачі майна в оренду та його облік визначений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда".

Чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду відображаються на субрахунку 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду".

Аналітичний облік орендних зобов'язань до надходження ведеться відокремлено по кожному договору фінансової оренди.

В таблиці 1 наведені бухгалтерські проводки орендодавця щодо відображення заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду.

Таблиця 1.

Облік передачі майна у фінансову оренду в орендодавця

№ on.

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Списано знос основних засобів, що передаються у фінансову оренду (довідка бухгалтерії")

131 "Знос основних засобів"

10"Основні засоби"

2

Списано залишкову вартість основних засобів, що передаються у фінансову оренду (акт приймання-передачі основних засобів)

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

10"Основні засоби"

3

Відображено дохід від передачі основних засобів у фінансову оренду строком на 5 років (договір оренди, акт приймання-передачі основних засобів)

161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

4

Відображено суму ПДВ (податкова накладна)

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

641 "Розрахунки за податками"

5

Включено до складу поточної суму заборгованості орендаря за I-й рік оренди (довідка бухгалтерії)

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду"

6

Нараховано в кінці року суму фінансового доходу від 1-го року оренди (договір, розрахунок бухгалтерії)

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

732 "Відсотки одержані"

732 "Відсотки одержані"

79 "Фінансові

результати"

1

2

3

4

7

На поточний рахунок надійшли кошти від орендаря: за основні засоби;

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

- відсотки (виписка банку)

373 "Розрахунки за нарахованими

доходами"

8

Надійшло устаткування після завершення строку оренди (акт приймання-передачі основних засобів)

641 "Розрахунки за податками" 10 "Основні засоби"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"


 
 

Цікаве

Загрузка...