WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік довготривалої дебіторської заборгованості - Курсова робота

Облік і аудит. Облік довготривалої дебіторської заборгованості - Курсова робота

Вексель відноситься до цінних паперів, які характеризуються як документ, що підтверджує майнові права, здійснення і передача яких можлива лише при його пред'явленні. Учасниками обігу векселів є:

векселів векселедавець - особа, яка .отримала товар (роботи, послуги) і видала вексель (платник по векселю);

перший векселедержатель - особа, яка передала цінності (товар тощо) і отримала вексель (отримувач грошей може висіупати індосантом);

наступний векселедержатепь (індосант) - особа-власник векселя в силу здійсненого на його користь передавального надпису, яка робить на ньому наступний передавальний надпис (індосамент);

особа з вексельними повноваженнями - отримувач векселя за індосаментом, є представником по отриманню платежу (власником векселя при цьому залишається індосант);

особливий платник-особа, уповноважена оплатити вексельні зобов'язання;

вексельний поручитель (аваліст) - особа, яка здійснює аваль (вексельне поручительство), що забезпечує здійснення платежу за векселем у випадку несплати його платником;

останній вексепедержатель (індосант) - отримувач векселя за індосаментом і власник всіх прав по векселю;

посередник - особа, вказана векселедавцем, авалістом, індосантом для оплати векселя, або яка добровільно взялась оплатити вексель за будь-кого з них в порядку реєстру.

Розрізняють прості та переказні векселі.

Простий вексель (соло) – письмовий документ, який містить просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (боржника) сплатити векселедержателю (кредитору) зазначену грошову суму у визначений строк і в обумовленому місці.

Переказний вексель (тратта) - письмовий документ, який містить простий і нічим не обумовлений наказ векселедавця платнику сплатити певну суму грошей отримувачу у визначений строк і у визначеному місці.

Простий вексель виписується позичальником із зобов'язанням сплатити борг кредитору. Переказний вексель - це вимога кредитора до позичальника сплатити кошти третій особі - ремітенту.

Нижче наведено порядок дії простого векселя (рис. 1).

Рис. 1. Порядок дії простого векселя. [2, c. 242]

Переказний вексель з трьома учасниками використовують для перерахування боргу від однієї особи іншій. Порядок перерахування боргу при використанні переказного векселя з трьома учасниками подано на рис. 2.

Рис. 2. Порядок перерахування боргу при застосуванні переказного векселя. [2, c. 242]

Особливим видом с казначейські векселі. Казначейські векселі - це векселі, які видаються за рахунок фінансування витрат державного бюджету (за винятком витрат на оплату праці та інших грошових виплат населенню) за згодою відповідного отримувача коштів з державного бюджету.

Казначейські векселі можуть використовуватись з метою: погашення кредиторської заборгованості (за згодою відповідних кредиторів); продажу юридичним особам-резидентам; застави з метою забезпечення зобов'язань перед резидентами згідно із законодавством про заставу; заліку в оплату податків до державного бюджету за бажанням власника векселя.

Векселедавцем і платником по казначейських векселях, які випущені в рахунок фінансування втрат державного бюджету, виступає Головне управління Державного казначейства, яке щомісячно публікує інформацію про умови випуску і погашення казначейських векселів.

Можливі господарські операції з векселями одержаними показані на в таблиці 2.

Таблиця 2.

Господарські операції з векселями одержаними

Векселі одержані

Виписані покупцями векселі після акцепту

Передача постачальнику в оплату зобов'язані.

Акцепти, що надходять від покупців

Передача в заставу для одержання кредитів

Передача банку для дисконтування

Передача банку для вимоги платежу по векселю

Обмін на "звільнення від сплати частини податків при настанні терміну погашення

Власне пред'явлення покупцю

При надходженні векселя на підприємство він є підставою для відображення операції по одержанню векселя в бухгалтерському обліку. Вексель відноситься до категорії суворо формальних документів. Це означає, що у випадку недотримання чітко встановленої форми векселя останній втрачає вексельну силу.

В простому векселі, що с письмовим розпорядженням-зобов'язанням позичальника, вказують місце і дату видачі, суму боргового зобов'язання, строк і місце платежу, найменування кредитора, якому повинен бути проведений платіж, підпис позичальника-векселедавця. Окремо від суми може зазначатись зобов'язання по сплаті відсотків.

Рис. 3. Простий вексель.

В переказному векселі обов'язково повинні міститись наступні дані:

слово "вексель"; пропозиція сплатити певну суму; найменування трасата (платника); зазначення терміну і місця платежу; найменування ремітента (одержувача); зазначення строку і місця платежу; дата і місце складання векселя; підпис трасанта (особи, яка видала вексель) (зразок 3).

Рис. 4. Переказний вексель.

Жодні виправлення у векселях не допускаються.

Переказний вексель повинен бути акцептований трасатом, інакше трасат не має ніяких зобов'язань по векселю. Акцепт - це згода оплатити вексель. Запис про це трасат робить на лицьовій стороні векселя: "зобов'язуюсь оплати"" або "вексель акцептований", а також зазначає дату акцепту, ставить підпис і печатку.

Порядок бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з вексельним обігом, регулюється нормативними документами.

Векселі, одержані у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, обліковуються на рахунку 162 "Довгострокові векселі одержані".

Бухгалтерський облік вексельних операцій залежить від видів векселів, порядку заповнення показників векселя та їх змісту, порядку видачі та прийняття (акцепту), передачі та авалю векселів.

Оцінка векселя здійснюється в розмірі вексельної суми, зазначеної на ньому прописом та цифрами. Вексельна сума може включати відсоток як додаткову плату за час обігу векселя.

Облік векселів ведеться паралельно з обліком дебіторської і кредиторської заборгованості. Належна оплата векселя у встановлений строк погашає всі вексельні зобов'язання.

Аналітичний облік по вексельних операціях ведеться за кожним одержаним векселем (за видами векселів): векселі, строк сплати по яких ще не настав; векселі, дисконтовані (враховані) банком; векселі, не оплачені у встановлений термін.

Основні бухгалтерські проводки з обліку векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, відображено в таблиці 3.

Таблиця 3.

Облік векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

№ п/п.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Одержано довгостроковий вексель від покупця в погашення заборгованості

162 "Довгострокові векселі одержані"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

2)

Одержано довгостроковий вексель від дебітора в забезпечення заборгованості

162 "Довгострокові векселі одержані"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Продовження таблиці 3.

3

Відображено різницю між номінальною та реальною вартістю отриманого довгострокового векселя

162 "Довгострокові векселі одержані"

69 "Доходи майбутніх періодів"

4

Отримано різницю між номінальною ля реальною вартістю отриманого довгострокового векселя

162 "Довгострокові векселі одержані"

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи"

5

Отримано основні засоби, інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи в рахунок

заборгованості за векселем, який раніше був отриманий підприємством

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні

активи", 12 "Нематеріальні

162 "Довгострокові векселі одержані"

6

Здійснено довгострокові фінансові інвестиції за рахунок передачі

14 "Довгострокові фінансові

162 "Довгострокові векселі одержані"

7

Погашено довгостроковий вексель покупцем

30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти"

162 "Довгострокові векселі одержані"

102 "Довгострокові векселі одержані"

8

погашення кредиторської заборгованості

685 "Розрахунки з

іншими

кредиторами"

4. Облік іншої дебіторської заборгованості.

До іншої дебіторської заборгованості відноситься видача довгострокових позик працівникам підприємства та інші види розрахунків. Видача позик підприємством може проводитись, якщо вона передбачена статутом або іншим аналогічним документом підприємства та при наявності оформлених належним чином документів.


 
 

Цікаве

Загрузка...