WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік довготривалої дебіторської заборгованості - Курсова робота

Облік і аудит. Облік довготривалої дебіторської заборгованості - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Загальна характеристика рахунку довгострокової заборгованості. 5

2. Облік заборгованості за майно, що передане в фінансову оренду. 7

3. Облік довгострокових векселів одержаних. 10

4. Облік іншої дебіторської заборгованості. 18

Висновки 21

Список використаної літератури 22

Додатки. 23

Вступ

Методологію обліку, основні поняття та порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", 13 "Фінансові інструменти" та 14 "Оренда".

Дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на дату складання бухгалтерської звітності.

Відповідно до П (С) БО 10 дебіторська заборгованість поділяється па довгострокову та поточну.

Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. При цьому слід розуміти, що при віднесенні заборгованості до поточної або довгострокової до уваги береться не загальний очікуваний строк оплати згідно з договором, а очікуваний строк до погашення, який залишився з дати балансу.

До довгострокової дебіторської заборгованості відноситься:

  • заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка відображається в балансі орендодавця;

  • надання позик іншим підприємствам;

  • надання позик фізичним особам;

  • заборгованість, що виникає при надзвичайних подіях - пожежі, повені, крадіжках тощо.

Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод, і її сума може бути достовірно визначена (майбутня економічна вигода - це потенціал, який може сприяти надходженню, прямо або непрямо, грошових коштів та їх еквівалентів на підприємство).

Довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за дисконтованою вартістю майбутніх платежів, які очікуються для погашення цієї заборгованості.

Заборгованість за фінансовою орендою відображається в балансі орендодавця в сумі чистих інвестицій в оренду.

1. Загальна характеристика рахунку довгострокової заборгованості.

Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості використовують Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" - активний, балансовий, призначений для обліку господарських процесів, довгострокової дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб. По дебету рахунку 16 відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості, по кредиту - її погашення (списання) або переведення до складу поточної. Рахунок має такі субрахунки: 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду", 162 "Довгострокові векселі одержані", 163 "Інша дебіторська заборгованість".

На субрахунку 161 відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда".

Субрахунок 162 призначений для обліку веселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

Призначення субрахунку 163 - облік довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість", зокрема розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Обліковим регістром по рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" є журнал-ордер № 8, який ведеться в розрізі субрахунків (зразок 1).

Зразок №1.

ЖУРНАЛ ОРДЕР № 8

за ___________ 200_ р.

Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

№ Л

Субрахунок

Сальдо на 1 січня

3 кредиту рахунки 16 в дебет рахунків

Разом по кредиту рахунку

В дебет рахунка 16 з кредиту рахунків

Разом по дебету рахунку

Сальдо на 31 січня

ЗІ

35

377

ін.

10

69

Ін.

161

60000

12000

12000

48000

2

162

3000

3000

3000

3

163

100

70

30

100

Разом

63100

3070

30

12000

15100

48000

Сальдо (залишок) по рахунку 16 відображається в розділі 2 активу балансу (рядок 050). Типові операції за рахунком 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" відображені в додатку № 1.

2. Облік заборгованості за майно, що передане в фінансову оренду.

На підставі договору оренди підприємство може передати власні основні засоби, інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи у фінансову оренду іншому підприємству.

Як вже зазначалось, порядок передачі майна в оренду та його облік визначений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда".

Чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду відображаються на субрахунку 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду".

Чисті інвестиції в оренду - це загальна сума мінімальних орендних платежів та будь-якої негарантованої ліквідаційної варі ості за вирахуванням незаробленого фінансового доходу.

Аналітичний облік орендних зобов'язань до надходження ведеться відокремлено по кожному договору фінансової оренди, Договір є основою встановлення будь-яких взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Чисті інвестиції в оренду - це загальна сума мінімальних орендних платежів та будь-якої негарантованої ліквідаційної варі ості за вирахуванням незаробленого фінансового доходу.

Договір - це угода двох або більше сторін про здійснення псиних дій, що встановлює взаємні права і обов'язки, виконання яких забезпечується заходами державного впливу. [2, c. 241]

Договір вважається укладеним з моменту набуття ним обумовленої форми (наприклад, простої письмової або нотаріально засвідченої). Договір може бути укладено як шляхом складання одного документу, підписаного сторонами, так і шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами тощо, які обов'язково повинні бути підписані стороною, що їх надсилає.

Укладання договору представляє собою процес, який складається з двох стадій: оферти (пропозиція укласти договір) та акцепту (відповідь про згоду укласти договір).

В таблиці 1 наведені бухгалтерські проводки орендодавця щодо відображення заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду.

Таблиця 1.

Облік передачі майна у фінансову оренду в орендодавця

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Списано знос основних засобів, що передаються у фінансову оренду (довідка бухгалтерії)

131 "Знос основних засобів"

10 "Основні засоби"

2

Списано залишкову вартість основних засобів, що передаються у фінансову оренду (акт приймання-передачі основних засобів)

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

10 "Основні

засоби"

3

Відображено дохід від передачі основних засобів у фінансову оренду строком на 5 років (договір оренди, акт приймання-передачі основних засобів)

161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

4

Відображено суму ПДВ (податкова накладна)

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

641 "Розрахунки за податками"

5

Включено до складу поточної суму заборгованості орендаря за I-й рік оренди (довідка бухгалтерії)

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду"

6

Нараховано в кінці року суму фінансового доходу від 1-го року оренди (договір, розрахунок бухгалтерії)

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

732 "Відсотки одержані"

732 "Відсотки одержані"

79 "Фінансові

результати"

Продовження таблиці 1.

7

На поточний рахунок надійшли кошти від орендаря за основні засоби;

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

377 "Розрахунки з

іншими

дебіторами"

- відсотки (виписка банку)

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

8

Надійшло устаткування після завершення строку оренди (акт приймання-передачі основних засобів)

641 "Розрахунки за податками" 10 "Основні засоби"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

3. Облік довгострокових векселів одержаних.

Облік розрахунків за векселями регламентується постановою Верховної Ради України "Про застосування векселів в господарському обороті України" від 17.06.92, Указом Президента України "Про розширення сфери обігу векселів" від 26.07.95, листом Міністерства фінансів України "Про бухгалтерський облік вексельного обігу" від 12.08.92 № 18-4116 (з доповненнями і змінами від 26.07.94 № 65, від 23.01.96 № 113, від 10.02.97 № ЗО) і листом ДПА України від 17.01.97 № 15-02Ї4 (10-372). Вексель являє і собою письмове боргове зобов'язання векселедавця сплатити векселедержцю (власнику векселя) по настанні строку суму, вказану у векселі. Вексель е не тільки зручною формою розрахунків, а й видом комерційного кредиту, оскільки оплата по векселю відбувається не відразу, а через певний час, протягом якого сума по векселю знаходиться в розпорядженні векселедавця.


 
 

Цікаве

Загрузка...