WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік фінансових результатів діяльності промислового підприємства - Курсова робота

Облік і аудит. Облік фінансових результатів діяльності промислового підприємства - Курсова робота

Очікувані доходи підприємства в поточному році наступні (табл. 6).

Таблиця 6.

Звіт про очікувані доходи СП "Ласуня" в поточному році

№ з/п

Показник

Сорт сиру

Сума, тис. грн.

Голландський

Рокфор

Російський

1

Кількість випущеної продукції, тис. кг

200

150

100

x

2

Дохід від реалізації

3000

3000

1000

7000

3

Собівартість випущеної продукції

2000

2250

700

4950

4

Виробничий маржинальний

дохід

1000

750

300

2050

5

Змінні комерційні і адміністративні витрати

200

75

75

350

6

Маржинальний дохід

800

675

225

1700

7

Постійні витрати

x

x

X

562

8

Прибуток

x

x

x

1163

В результаті конкурентної боротьби на ринку підприємство в поточному році була змушене скоротити випуск і реалізацію сиру "Голландський" на 13 тис. кг, "Російський" – на 20 тис. кг. Для того, щоб підприємство працювало на повну потужність, потрібно додатково виготовляти 30 тис. кг сиру "Рокфор".

За допомогою системи директ-костинг визначається очікувана сума прибутку з врахуванням цих факторів. Так, при збільшенні обсягу випуску і реалізації сиру "Рокфор" маржинальний дохід збільшиться на 135 тис. грн. (30х4,5). За рахунок скорочення випуску і реалізації сирів "Голландський" і "Російський" маржинальний дохід скоротиться по: сиру "Голландський" на 52 тис. грн. (13х4), по сиру "Російський" на 65 тис. грн. (20 х 3,25), тобто всього на 117 тис. грн.

В підсумку підприємство очікує отримати додатковий доход в розмірі 18 тис. грн. (135-117).

4. Результати діяльності центрів відповідальності

Класифікуючи витрати, доходи та фінансові результати за видами діяльності, не можна залишити поза увагою класифікацію за центрами відповідальності.

Делегування повноважень із прийняття рішень означає децентралізацію управління. Децентралізація має як певні переваги, так і певні недоліки. До переваг децентралізації відноситься: можливість вищого керівництва зосередитися на глобальних стратегічних проблемах і рішеннях; оперативність прийняття рішення на відповідних рівнях управління; рішення приймаються тими менеджерами, які найглибше розуміються на вирішенні тієї чи іншої проблеми, набуваючи при цьому досвіду управління, що дозволяє їм з часом обійняти найвищі пости управління.

Недоліками децентралізації є ускладнення процесу координації діяльності; можливість появи нездорової внутрішньої конкуренції; збільшення витрат на утримання обслуговуючого персоналу.

Відмінності в характері відповідальності менеджерів дозволяють виділити чотири типи центрів відповідальності: центри витрат, центри доходів, центри прибутку та центри інвестицій [1, с.306].

Центр витратє підрозділом на підприємстві, керівник якого відповідає тільки за витрати. Прикладом може бути виробничий цех, що не випускає кінцевої або завершеної продукції та напівфабрикатів, відділи заводоуправління, соціальні служби тощо.

Як правило, центр відповідальності за витрати пов'язаний з виконанням визначених функцій, які не мають чітко вираженого вимірника об'єму діяльності. Центри витрат можуть входити до складу інших центрів відповідальності або існувати окремо.

Центр інвестиційце підрозділ, керівник якого відповідає за затрати і результати інвестиційного процесу, ефективність використання капітальних вкладень. Завдання такого центру – забезпечити максимальну рентабельність вкладеного капіталу, його швидку окупність, збільшення акціонерної вартості підприємства. Управляють затратами за допомогою операційного бюджету, звітності про його виконання, інформації про рух грошових потоків.

Центри доходів включають підрозділи маркетинго-збутової діяльності, керівники яких відповідають тільки за виручку від реалізації продукції, товарів, послуг та за витрати, пов'язані з їх реалізацією. Їм надається інформація про найбільш рентабельні у виробництві або закупках товарів, а результати діяльності оцінюють, головним чином, за обсягом та структурою продаж в натуральному та вартісному вираженні за величиною витрат обігу.

Центри прибуткуце підрозділи, керівники яких відповідальні не тільки за витрати, але й за фінансові результати своєї діяльності. Це можуть бути окремі підприємства у складі великого об'єднання, філіали, дочірні підприємства, торгові представництва, магазини, фірми тощо. Їх керівники мають можливість контролювати всі компоненти діяльності, від яких залежить величина прибутку: обсяги виробництва та продаж, ціни, витрати.

Звичайно центри прибутку включають декілька місць витрат. Загальні витрати та результати їх діяльності відображаються в системі бухгалтерського обліку.

Облік витрат і результатів, що безпосередньо залежать від наданих керівникам відповідного рангу повноважень, за це одна із найбільш складних в методологічному відношенні проблем управлінського обліку. Для деяких сфер діяльності, наприклад, за центрами відповідальності, що пов'язані із постачанням і збутом, вона вирішується дуже легко, оскільки можна використати дані бухгалтерського обліку про обсяги закупок і продажу і пов'язаних з ними витратами. За іншими сферами діяльності, наприклад, конструюванню, технологічному супроводу виробництва продукції, освоєнню нових виробів, робіт, послуг, їх рекламі тощо, необхідно організувати облік затрат і отриманих результатів за функціональним ознаками. Система такого обліку забезпечує вихід на загальні результати, висновки затрат і об'єми діяльності по підприємству в цілому.

Непрямі витрати можна розподілити між місцями і центрами затрат на підставі кількісних і вартісних баз. Управлінський облік розрізняє значно більшу кількість показників, пропорційно до яких розподіляють непрямі затрати: чисельність персоналу, обсяг випуску продукції, кількість здійснених угод, фактичний час роботи обладнання, номінальна потужність електроустановок, що використовується, площа чи об'єм приміщень, що опалюються тощо.

Витрати розподіляють шляхом обчислення собівартості одиниці продукції чи послуг певного підрозділу та множення цих величин на обсяг споживання в інших місцях затрат; шляхом вирахування процентної ставки розподілення; виходячи із питомої ваги спожитої продукції (послуг) кожного місця в загальному об'ємі їх виробництва. Між внутрішньозаводськими підрозділами затрати розподіляють і списують на кінцеві місця затрат, що випускають продукцію, виконують роботи і послуги, в основному пропорційно обсягу споживання відповідної діяльності місць витрат.

Особливу проблему представляє вирахування і списання собівартості взаємонаданих послуг і продукції місць і центрів затрат. Їх оцінюють або всі . за раніше заданою (плановою чи нормативною) собівартістю, або одні із найбільш масових послуг (електротеплопостачання, водопостачання) оцінюють за твердими цінами (планової собівартості, державному тарифу), а інші – за фактичною собівартістю. Найбільш точні результати розподілу взаємонаданих послуг забезпечують рішення системи лінійних рівнянь затрат кожного внутрішньозаводського підрозділу.

З точки зору контролю за величиною і економічністю затрат місць і центрів в середині підприємства розрізняють метод бюджетування витрат і метод зіставлення затрат і продуктивності. В першому випадку для кожного місця витрат чи центра відповідальності складають бюджет (кошторис) затрат і по даним обліку їх фактичної величини контролюють його виконання. Відхилення між кошторисом і фактичною величиною характеризують зміни рівня витрат відповідного місця і центра в порівнянні з нормативами, на підставі яких проводився кошторисний розрахунок.

При використанні метода зіставлення затрат і продуктивності (обсягів виробництва продукції, напівфабрикатів, робіт, послуг) в розрізі кожного підрозділу підприємства виявляють відхилення, що викликані зміною величини продуктивності чи степені завантаження виробничих потужностей і рівня витрат місця чи центру. Методика розрахунку і аналізу відхилень залежить від варіанта нормативного обліку фактичних затрат, що застосовується, тобто від того, ведеться він до повної чи скороченої собівартості.


 
 

Цікаве

Загрузка...