WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік фінансових результатів діяльності промислового підприємства - Курсова робота

Облік і аудит. Облік фінансових результатів діяльності промислового підприємства - Курсова робота

Після наведених вище записів на рахунку 791 "Результат основної діяльності" по конкретному виду діяльності буде визначено результат діяльності – прибуток або збиток.

Арифметичний підсумок показників рахунків відповідної діяльності (виробничої, надання послуг, торгової) дає можливість визначити загальний результат діяльності підприємства.

Якщо до підсумку додати суми, які характеризують доходи або витрати іншої операційної діяльності, то підсумок буде характеризувати фінансовий результат від операційної діяльності підприємства в цілому.

2.2. Облік результатів неопераційної діяльності

Прибуток або збиток від фінансових операцій підприємства визначається на результатному субрахунку 792 "Результат фінансових операцій".

По кредиту субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" відображається списання суми доходів від участі в капіталі та інших

фінансових доходів, по дебету – списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капіталі".

Аналітичний облік витрат та результатів фінансових операцій ведеться за видами витрат, результатів та іншими напрямками, визначеними підприємством.

Первинними документами з обліку фінансових результатів від фінансової діяльності та списання на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" є розрахунки бухгалтерії.

Схема визначення фінансових результатів від фінансових операцій та операцій від участі в капіталі наведена в таблиці 2.

Таблиця 2.

Схема проводок, на підставі яких в обліку визначаються фінансові результати від фінансової діяльності

Дебет

951 "Відсотки за кредит"

952 "Інші фінансові витрати"

961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства"

962 "Втрати від спільної діяльності"

963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства"

Кредит

721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства"

722 "Дохід від спільної діяльності"

723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства" 731 "Дивіденди одержані"

732 "Відсотки одержані"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

Прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства визначається на результатному субрахунку 793 "Результат від іншої звичайної діяльності".

По кредиту рахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, по дебету – списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати".

Аналітичний облік фінансових результатів від іншої звичайної діяльності ведеться за видами результатів та іншими напрямками визначеними підприємством.

Первинними документами з обліку резервів від іншої звичайної діяльності є розрахунки бухгалтерії.

Схема визначення фінансових результатів від іншої звичайної діяльності наведена в таблиці 3.

Таблиця 3.

Схема проводок, на підставі яких в обліку визначаються фінансові результати від іншої звичайної діяльності

Дебет

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

972 "Собівартість реалізованих необоротних активі"

973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів"

974 "Втрати від поопераційних курсових різниць"

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

976 "Списання необоротних активів"

977 "Інші витрати звичайної діяльності"

Кредит

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

743 "Дохід від реалізації майнових комплексів"

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

2.3. Облік результатів надзвичайних подій

Зіставлення доходів і витрат від конкретних подій дають можливість визначити фінансовий результат від визначеної події.

Прибуток (збиток) від надзвичайних подій визначається на результатному субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій".

По кредиту субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, по дебету списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 "Надзвичайні витрати".

Записи на рахунках з обліку фінансових результатів від надзвичайних подій здійснюється на підставі розрахунків та довідок бухгалтерії.

Схема визначення фінансових результатів від надзвичайних подій наведена в таблиці 4.

Таблиця 4.

Схема проводок, на підставі яких в обліку визначаються фінансові результати від надзвичайних подій

Дебет

991 "Втрати від стихійного лиха"

992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій"

993 "Інші надзвичайні витрати"

982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій"

Кредит

751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій"

752 "Інші надзвичайні доходи"

3. Вплив системи калькулювання на формування фінансових результатів

Керуючись нормами стандарту 15 "Дохід", підприємство може вести облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності за власною розробленою схемою, пов'язаною із моделлю обліку витрат, яку обрало підприємство.

Тепер розглянемо, як впливає вибір системи калькулювання на порядок формування фінансового результату та форму звіту про фінансові результати.

При калькулюванні повної собівартості всі виробничі витрати за мінусом вартості незавершеного виробництва та запасів готової продукції (тобто собівартість реалізації) списуються на рахунок фінансових результатів, формуючи валовий прибуток. Витрати діяльності також відносяться на зменшення доходів звітного періоду (рис. 1).

Рис. 1. Калькулювання повної собівартості [1, с.299]

При калькулюванні змінних витрат до собівартості реалізації відносяться тільки виробничі прямі витрати. Частина постійних загальновиробничих витрат в цьому випадку не розподіляється, а включається до витрат звітного періоду і відноситься на зменшення доходів звітного періоду. В результаті порівняння змінної виробничої собівартості із доходом від реалізації продукції отримують маржинальний дохід. Такий показник не передбачений формою 2 "Звіт про фінансові результати", а тому для власних потреб підприємство може розробити форму звіту про прибутки та збитки з урахуванням показника маржинального доходу.

Рис. 2. Формування фінансових результатів при калькулюванні змінних витрат [1, с.300]

При відсутності незавершеного виробництва і залишків готової продукції на початок та кінець року вибір тієї чи іншої системи калькулювання не впливає на фінансовий результат.

Обчислений чистий прибуток при будь-якому методі калькулювання може бути тотожним за умови рівності суми виготовленої та реалізованої продукції, при незмінній ціні і собівартості одиниці продукції, а також при рівності вартості товарних запасів на початок і кінець року. Через це у звіті, де обчислення здійснювалося за методом повного розподілу витрат, постійні витрати виробництва визначені як частина собівартості продукції. У звіті, складеному за методом директ-костинг, постійні витрати виробництва розраховані у вигляді витрат періоду.

Застосування обох методів калькулювання витрат виробництва дає різні результати лише в тому випадку, коли обсяг реалізованої продукції більший або менший за обсяг виготовленої.

Однак при калькулюванні витрат за системою директ-костинг відмінності, обумовлені відсутністю балансу між виробництвом і реалізацією, не визначаються. При цій системі звертають увагу на обсяг реалізованої продукції. Реально ж сума прибутку залежить від обсягу реалізації, а реалізація – від обсягу товарної продукції. На відміну від системи повного розподілу витрат на виріб при системі директ-костинг частка постійних витрат залишків товарно-матеріальних цінностей на кінець року не включається до собівартості реалізованої продукції наступного року. Вся сума постійних витрат щорічно списується у вигляді витрат періоду. Система директ-костинг привертає увагу зацікавлених осіб до зміни маржинального доходу.

У звіті про фінансові результати, складеному за методом директ-костинг, прослідковується зміна суми прибутку внаслідок варіювання змінних витрат, цін реалізації та змін, пов'язаних із структурою випущеної продукції. У звіті про фінансові результати, складеному за методом повного розподілу витрат на вироби, не відображаються окремо суми постійних і змінних витрат. Для визначення їх впливу на прибуток керівництво фірми повинне паралельно робити інший розрахунок.

В умовах гострої конкурентної боротьби керівник фірми отримує більший ефект при вирішенні господарських питань, використовуючи систему директ-костинг.

СП "Ласуня" випускає молочні сири і має наступні параметри (табл. 5)

Таблиця 5.

Показники випуску і продажу продукції

№ з/п

Показник

Сорти сирів

Голландський

Рокфор

Російський

1

Кількість виготовленої продукції, тис.кг

200

150

100

2

Продажна ціна за 1 кг, грн.

15

20

10

3

Змінні витрати виробництва за 1 кг, грн.

10

15

7

4

Змінні комерційні та адміністративні витрати, грн.

1

0,50

0,75

5

Маржинальний дохід і постійні витрати, грн.

4,00

4,50

3,25


 
 

Цікаве

Загрузка...