WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік фінансових результатів діяльності промислового підприємства - Курсова робота

Облік і аудит. Облік фінансових результатів діяльності промислового підприємства - Курсова робота

30

О блік фінансових результатів діяльності промислового підприємства

ПЛАН

Вступ

1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування

2. Облік фінансових результатів

2.1. Облік результатів операційної діяльності

2.2. Облік результатів неопераційної діяльності

2.3. Облік результатів надзвичайних подій

3. Вплив системи калькулювання на формування фінансових результатів

4. Результати діяльності центрів відповідальності

Висновки

Список використаної літератури

Додаток 1

ЗМІСТ

Вступ 4

1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування 6

2. Облік фінансових результатів 8

2.1. Облік результатів операційної діяльності 9

2.2. Облік результатів неопераційної діяльності 14

2.3. Облік результатів надзвичайних подій 15

3. Вплив системи калькулювання на формування фінансових результатів 17

4. Результати діяльності центрів відповідальності 22

Висновки 26

Список використаної літератури 28

Додаток 1 29

Вступ

З сивої давнини були лише довідки (констатації) про господарське життя, "вузлики на пам'ять", а надалі, облік виділяли з метою контролю. Завершені форми він отримав в німецькій факторній бухгалтерії, ідеологом якої був І. Готліб. З цього часу і бере початок тенденція до визначення результату господарювання. Бухгалтерський облік почав розглядатись як засіб визначення прибутку.

З XII ст. результат господарювання виражався приростом багатства, а не побічними (непрямими) категоріями, такими, як прибуток. Прибуток як важлива категорія, яка обчислювалась бухгалтером, не отримала достатнього визнання, купець оперував більше споживчими, ніж фінансовими категоріями.

Різні автори підходять до вирішенім цього питання по різному.

Так, В. Зомбарт вважав, що метою комерційної фірми було розширення діяльності, обороту. Результат явно вимірювався виручкою, а не явно – різницею між виручкою та витратами, тобто залишком готівки. Але це не був прибуток в бухгалтерському розумінні. Облік різниці в цінах привів до появи рахунку збитків і прибутків. Він також відображав зміни в складі майна. З цього приводу Фураст'є зробив висновки, згідно яких даний рахунок став необхідним. Також він стверджував, що якщо сальдувати кожну операцію, а різницю відносити на рахунок збитків та прибутків, то виникає подвійна бухгалтерія. Така диференціація прибутків та збитків призвела до виникнення групи результативних рахунків.

Рівність А-П=Д-В перетворюється в сучасну форму А+В=Д+П, де А – актив, П – пасив, Д – доходи, В – витрати.

При цьому А і П відображають стан підприємств, а Д і В – результати його господарської діяльності. Показники першої формули слугують перш за все для управління.

Порядок обліку фінансових результатів був досить різноманітний.

В подальшому проблема визначення фінансових результатів висвітлювало багато видатних бухгалтерів-економістів, і всі вони вносили щось нове у їх трактування. В кожній країні є свої етапи розвитку теорії фінансових результатів. Перехід до нового трактування фінансових результатів, у зв'язку з переходом до Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку, спостерігається і в Україні. Розглянемо визначення і облік фінансових результатів на сучасному етапі.

1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності.

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на її виробництво та збут.

На підприємстві можливі доходи, втрати, які не пов'язані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків, – це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, які пов'язані з надзвичайними подіями.

Поняття фінансових результатів діяльності трактується в П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат.

В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає:

  • чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);

  • валовий прибуток (збиток);

  • фінансові результати від операційної діяльності;

  • фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування;

  • фінансові результати від звичайної діяльності;

  • фінансові результати від надзвичайної діяльності;

  • чистий прибуток (збиток).

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів, знижок тощо.

Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком).

Що стосується фінансового результату від операційної діяльності, то він визначаються як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

А фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної . діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.

Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку.

Окремо від фінансових результатів від звичайної діяльності відображаються невідшкодовані збитки та прибутки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожежі, техногенних аварій тощо).

Остаточний фінансовий результат – чистий прибуток (збиток) визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період,

Розмір та характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи.

2. Облік фінансових результатів

Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 79 "Фінансові результати".

Рахунок 79 "Фінансові результати" – тимчасовий, результатний, має ознаки пасивного рахунку.

По кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" на підставі довідок та розрахунків бухгалтерії відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Бухгалтерський облік фінансових результатів ведеться щодо результатів від кожного виду діяльності, для яких відкривається відповідний субрахунок.

Рахунок 79 "Фінансові результати", як і більшість синтетичних рахунків, має субрахунки:

  • 791 "Результат основної діяльності";

  • 792 "Результат фінансових операцій";

  • 793 "Результат іншої звичайної діяльності";

  • 794 "Результат надзвичайних подій".

Аналітичний облік фінансових результатів ведеться за їх характером, видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими напрямками, визначеними підприємством самостійно.

Первинними документами при відображенні накопичення фінансових результатів різних видів діяльності та віднесення до складу нерозподіленого прибутку (збитку) є довідки та розрахунки бухгалтерії.

При складанні квартальних звітів порівнюються обороти по дебету та кредиту рахунку 79 "Фінансові результати", і якщо кредитовий оборот по рахунку 79 "фінансові результати" буде більше дебетового обороту цього ж рахунку, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток поточного року. Якщо дебетовий оборот по рахунку 79 "Фінансові результати" більше кредитового обороту даного рахунку, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж мало доходу.

Дані по рахунку 79 відображаються в журналі-ордері № 15 та у Звіті про фінансові результати.

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами", субрахунки рахунку 79 "Фінансові результати" дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків класу 8 "Витрати за елементами", а також рахунків 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція" та інших рахунків класу 2 "Запаси", а також з кредитом рахунків класу 1 "Необоротні активи" та класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи".

Основні бухгалтерські проводки по рахунку 79 "Фінансові результати", наведені в таблиці додатку 1.


 
 

Цікаве

Загрузка...