WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків бух.обліку активів... - Реферат

План рахунків бух.обліку активів... - Реферат

Клас 6. Поточні зобов`язання

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Короткострокові позики

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями

Короткострокові векселі видані

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Розрахунки за податками й платежами

Розрахунки за страхуванням

Розрахунки з оплати праці

Розрахунки з учасниками

Розрахунки за іншими операціями

Доходи майбутніх періодів

601

602

603

604

605

606

611

612

621

622

631

632

641

642

643

644

651

652

653

654

655

661

662

671

672

681

682

683

684

685

Короткострокові кредити банків у національній валюті

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

Прострочені позики в національній валюті

Прострочені позики в іноземній валюті

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті

Короткострокові векселі, видані

в національній валюті

Короткострокові векселі, видані

в іноземній валюті

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Розрахунки з іноземними постачальниками

Розрахунки за податками

Розрахунки за обов`язковими платежами

Податкові зобов`язання

Податковий кредит

За пенсійним забезпеченням

За соціальним страхуванням

За страхуванням на випадок безробіття

За індивідуальним страхуванням

За страхуванням майна

Розрахунки за заробітною платою

Розрахунки з депонентами

Розрахунки за нарахованими дивідендами

Розрахунки за іншими виплатами

Розрахунки за авансами одержаними

Внутрішні розрахунки

Внутрішньогосподарські розрахунки

Розрахунки за нарахованими відсотками

Розрахунки з іншими кредиторами

За видами доходів

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Доходи від реалізації

Інший операційний дохід

Дохід від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Надзвичайні доходи

Страхові платежі

.........................

.........................

Фінансові результати

701

702

703

704

711

712

713

714

715

716

717

718

719

721

722

723

731

732

733

741

742

743

744

745

746

751

752

791

792

793

794

Дохід від реалізації готової продукції

Дохід від реалізації товарів

Дохід від реалізації робіт і послуг

Вирахування з доходу

Дохід від реалізації іноземної валюти

Дохід від реалізації інших оборотних активів

Дохід від операційної оренди активів

Дохід від операційної курсової різниці

Одержані штрафи, пені, неустойки

Відшкодування раніше списаних активів

Дохід від списання кредиторської заборгованості

Одержані гранти та субсидії

Інші доходи від операційної діяльності

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Дохід від спільної діяльності

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

Дивіденди одержані

Відсотки одержані

Інші доходи від фінансових операцій

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Дохід від реалізації необоротних активів

Дохід від реалізації майнових комплексів

Дохід від неопераційної курсової різниці

Дохід від безоплатно одержаних активів

Інші доходи від звичайної діяльності

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Інші надзвичайні доходи

За видами страхування

Результат основної діяльності

Результат фінансових операцій

Результат іншої звичайної діяльності

Результат надзвичайних подій

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Страхова діяльність

Усі види діяльності

Клас 8. Витрати за елементами

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Інші операційні витрати

Інші затрати

.........................

.........................

.........................

.........................

801

802

803

804

805

806

807

808

809

811

812

813

814

815

816

821

822

823

824

831

832

833

Витрати сировини й матеріалів

Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

Витрати палива й енергії

Витрати тари й тарних матеріалів

Витрати будівельних матеріалів

Витрати запасних частин

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

Витрати товарів

Інші матеріальні витрати

Виплати за окладами й тарифами

Премії та заохочення

Компенсаційні виплати

Оплата відпусток

Оплата іншого невідпрацьованого часу

Інші витрати на оплату праці

Відрахування на пенсійне забезпечення

Відрахування на соціальне страхування

Страхування на випадок безробіття

Відрахування на індивідуальне страхування

Амортизація основних засобів

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

Амортизація нематеріальних активів

За видами витрат

За видами затрат

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Клас 9. Витрати діяльності

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Собівартість реалізації

Загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші витрати операційної діяльності

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Податки на прибуток

Надзвичайні витрати

901

902

903

941

942

943

944

945

946

947

948

949

951

952

961

962

963

971

972

973

974

975

976

977

978

979

981

982

991

992

993

Собівартість реалізованої готової продукції

Собівартість реалізованих товарів

Собівартість реалізованих робіт

і послуг

За видами витрат

За видами витрат

За видами витрат

Витрати на дослідження і розробки

Собівартість реалізованої іноземної валюти

Собівартість реалізованих виробничих запасів

Сумнівні та безнадійні борги

Втрати від операційної курсової різниці

Втрати від знецінення запасів

Нестачі і втрати від псування цінностей

Визнані штрафи, пені, неустойки

Інші витрати операційної діяльності

Відсотки за кредит

Інші фінансові витрати

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Втрати від спільної діяльності

Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Собівартість реалізованих необоротних активів

Собівартість реалізованих майнових комплексів

Втрати від неопераційних курсових різниць

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

Списання необоротних активів

Інші витрати звичайної діяльності

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань

Перестрахування

Податки на прибуток від звичайної діяльності

Податки на прибуток від надзвичайних подій

Втрати від стихійного лиха

Втрати від техногенних катастроф і аварій

Інші надзвичайні витрати

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

02

03

04

Орендовані необоротні активи

Активи на відповідальному зберіганні

Контрактні зобов`язання

Непередбачені активи й

зобов'язання

021

022

023

024

025

041

042

За видами активів

Устаткування, прийняте для монтажу

Матеріали, прийняті для переробки

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

Товари, прийняті на комісію

Майно в довірчому управлінні

За видами зобов`язань

Непередбачені активи

Непередбачені зобов`язання

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

05

06

07

08

Гарантії та забезпечення надані

Гарантії та забезпечення отримані

Списані активи

Бланки суворого обліку

071

072

За видами гарантій та забезпечень наданих

За видами гарантій та забезпечень отриманих

Списана дебіторська заборгованість

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

За видами бланків

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Начальник управління методології

бухгалтерського обліку В.М. Пархоменко

* Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185


 
 

Цікаве

Загрузка...