WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків бух.обліку активів... - Реферат

План рахунків бух.обліку активів... - Реферат

Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

30.11.99 № 291

ПЛАН

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань

і господарських операцій підприємств і організацій*

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

Клас 1. Необоротні активи

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Основні засоби

Інші необоротні матеріальні активи

Нематеріальні активи

Знос необоротних активів

Довгострокові фінансові інвестиції

Капітальні інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи

Негативний гудвіл

101

102

103

104

105

106

107

108

109

111

112

113

114

115

116

117

121

122

123

124

125

126

127

131

132

133

141

142

143

151

152

153

154

155

161

162

163

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення земель

Будинки та споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади та інвентар

Робоча і продуктивна худоба

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Тимчасові (нетитульні) споруди

Природні ресурси

Інвентарна тара

Предмети прокату

Інші необоротні матеріальні активи

Права користування природними ресурсами

Права користування майном

Права на знаки для товарів і послуг

Права на об'єкти промислової власності

Авторські та суміжні з ними права

Гудвіл

Інші нематеріальні активи

Знос основних засобів

Знос інших необоротних матеріальних активів

Знос нематеріальних активів

Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Інші інвестиції пов'язаним сторонам

Інвестиції непов`язаним сторонам

Капітальне будівництво

Придбання (виготовлення) основних засобів

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

Придбання (створення) нематеріальних активів

Формування основного стада

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Довгострокові векселі одержані

Інша дебіторська заборгованість

За видами відстрочених податкових активів

За видами активів

За видами об'єктів інвестування

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Клас 2. Запаси

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Виробничі запаси

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

Малоцінні та швидкозношувані предмети

Виробництво

Брак у виробництві

Напівфабрикати

Готова продукція

Продукція сільськогосподарського виробництва

Товари

.........................

201

202

203

204

205

206

207

208

209

211

212

213

214

215

216

217

218

Сировина й матеріали

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

Паливо

Тара й тарні матеріали

Будівельні матеріали

Матеріали, передані в переробку

Запасні частини

Матеріали сільськогосподарського призначення

Інші матеріали

Молодняк тварин на вирощуванні

Тварини на відгодівлі

Птиця

Звірі

Кролі

Сім`ї бджіл

Доросла худоба, що вибракувана з основного стада

Худоба, що прийнята від населення для реалізації

За видами предметів

За видами виробництва

За видами продукції

За видами напівфабрикатів

За видами готової продукції

За видами продукції

281 Товари на складі

282 Товари в торгівлі

283 Товари на комісії

284 Тара під товарами

285 Торгова націнка

Усі види діяльності

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільсько- господарським виробництвом

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Галузі матеріального виробництва

Промисловість

Промисловість, сільське господарство та ін.

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільсько- господарським виробництвом

Усі види діяльності

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

31

32

33

34

35

Каса

Рахунки в банках

.........................

Інші кошти

Короткострокові векселі одержані

Поточні фінансові інвестиції

301

302

311

312

313

314

331

332

333

334

341

342

351

352

Каса в національні валюті

Каса в іноземній валюті

Поточні рахунки в національній валюті

Поточні рахунки в іноземній валюті

Інші рахунки в банку в національній валюті

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Грошові документи в національній валюті

Грошові документи в іноземній валюті

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

Короткострокові векселі, одержані в національні валюті

Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

Еквіваленти грошових коштів

Інші поточні фінансові інвестиції

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

36

37

38

39

Розрахунки з покупцями та замовниками

Розрахунки з різними дебіторами

Резерв сумнівних боргів

Витрати майбутніх періодів

361

362

371

372

373

374

375

376

377

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Розрахунки з іноземними покупцями

Розрахунки за виданими авансами

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки за нарахованими доходами

Розрахунки за претензіями

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

Розрахунки з іншими дебіторами

За дебіторами

За видами витрат

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов`язань

40

41

42

43

44

45

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілені прибутки

(непокриті збитки)

Вилучений капітал

421

422

423

424

425

441

442

443

451

452

453

За видами капіталу

За видами капіталу

Емісійний дохід

Інший вкладений капітал

Дооцінка активів

Безоплатно одержані необоротні активи

Інший додатковий капітал

За видами капіталу

Прибуток нерозподілений

Непокриті збитки

Прибуток, використаний у звітному періоді

Вилучені акції

Вилучені вклади й паї

Інший вилучений капітал

Усі види діяльності

Кооперативні організації, кредитні спілки

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

46

47

48

49

Неоплачений капітал

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Цільове фінансування і цільові надходження

Страхові резерви

471

472

473

474

491

492

493

494

495

496

497

498

За видами капіталу

Забезпечення виплат відпусток

Додаткове пенсійне забезпечення

Забезпечення гарантійних зобов'язань

Забезпечення інших витрат і платежів

За об'єктами фінансування

Резерви незароблених премій

Резерви збитків

Інші страхові резерви

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій

Частка перестраховиків у резервах збитків

Частка перестраховиків в інших страхових резервах

Результат зміни резервів незароблених премій

Результат зміни резервів збитків

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Страхова діяльність

Клас 5. Довгострокові зобов`язання

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Довгострокові позики

Довгострокові векселі видані

Довгострокові

зобов`язання за

облігаціями

Довгострокові

зобов`язання з оренди

Відстрочені податкові

зобов`язання

Інші довгострокові

зобов`язання

.........................

.........................

.........................

.........................

501

502

503

504

505

506

511

512

521

522

523

531

532

Довгострокові кредити банків у національній валюті

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

Інші довгострокові позики в національній валюті

Інші довгострокові позики в іноземній валюті

Довгострокові векселі, видані в національній валюті

Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

Зобов`язання за облігаціями

Премія за випущеними облігаціями

Дисконт за випущеними облігаціями

Зобов`язання з фінансової оренди

Зобов`язання з оренди цілісних майнових комплексів

За видами зобов`язань

За видами зобов`язань

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності


 
 

Цікаве

Загрузка...