WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

Часткова – яка охоплює окремі види засобів

Планова – проводиться за вчасно складеним планом

Позапланова – проводиться за розпорядженням керівника

 • пожежі;

 • стихійні лиха

 • вимога слід-чих органів

  Порядок проведення інвентаризації.

  • Наказом або розпорядженням керівника призначається інвентаризаційна комісія, до складу якої входять:

  1. Спеціаліст по даній групі товарів.

  2. Представник бухгалтерії.

  3. Представник адміністрації.

  4. Матеріально відповідальна особа.

  • Інвентаризацію проводять на 1 число, для полегшення звірки фактичних даних з обліковими.

  • Інвентаризаційна комісія представляє матеріально відповідальній особі наказ або розпорядження на проведення інвентаризації.

  • Матеріально відповідальна особа складає товарно-матеріальний звіт на момент інвентаризації і дає підписку про те, що всі документи по надходженню та вибуттю цінностей включені в даний звіт і ніяких неоприбуткованих та неописаних цінностей у нього немає.

  • При наявноті каси інвентаризацію починають із зняття залишків у касі.

  • Інвентаризацію проводять по кожному місці зберігання цінностей в присутності матеріально відповідальної особи.

  • Результати фіксують в інвентаризаційних відомостях або актах (3 примірники під копірку).

  • Якщо протягом дня інвентаризація не закінчена, приміщення закривають та пломбують, при цьому ключ залишається у матеріально відповідальної особи, а пломбіратор у голови комісії.

  • Після завершення інвентаризації на основі інвентаризаційних відомостей та облікових даних складається порівняльна відомість.

  • Після проведення інвентаризації проводиться вибіркова перевірка цінностей, яка оформляється актом повторної перевірки.

  • При виявленні розбіжностей з даними обліку проводиться повторна інвентаризація.

  Виявлення результатів інвентаризацій відображення їх в обліку.

  За даними порівняльної відомості, а також акта результатів інвентаризації лишки, виявлені при перевірці оприбутковуються, а нестачі розглядаються на предмет списання.

  Результати інветаризації відображаються в бухгалтерському обліку в 10-денний строк, після чого його показники приводяться у повну відповідність із фактичною наявністю господарських засобів і стану розрахункових відносин.

  Запитання для самоаналізу та самоперевірки.

  1. Назвіть матеріальні носії первинної облікової інформації.

  2. Які є машинні носії первинних облікових даних?

  3. Які вимоги до змісту і оформлення документів?

  4. У чому полягає уніфікація і стандартизація документів?

  5. Що таке інвентаризація і які її основні види?

  6. Як проводиться і оформляється інвентаризація?

  7. Як відображаються в обліку результати інветаризації?

  8. Що таке первісний облік і які способи його ведення?

  Реєстри та форми бухгалтерського обліку

  ПЛАН:

  1. Облікові реєстри, їх егіди.

  2. Форми облікових реєстрів.

  3. Техніка облікової реєстрації.

  4. Форми бухгалтерського обліку.

  Тема: Облікові реєстри, їх види

  Всі господарські операції, які відображені в первинних документах, підлягають групуванню і відображенню в певному порядку в облікових реєстрах.

  Облікові реєстри — це носії інформації спеціального формату і будови, призначені для реєстрації, групування і узагальнення господарських операцій, оформлених відповідними первинними документами.

  • Записи господарських операцій в реєстрах називаються обліковою реєстрацією.

  Інформація, що міститься в облікових реєстрах використовується:

  • Для оперативного керівництва

  • економічного аналізу господарської діяльності підприємств

  • для складання звітності

  Залежно від змісту здійснюваних операцій реєстри бухгалтерського обліку мають різну будову, форму та по-різному класифікуються

  Техніка облікової реєстрації.

  Порядок запису господарських операцій в облікових реєстрах Регламентується Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну України від 24 травня 1995 р. №88.

  Відповідно до Положення записи в облікових реєстрах роблять:

  • на підставі належно оформлених і опрацьованих документів,

  • чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок,

  • в міру надходження документів до місця опрацюваня,

  • не пізніше строку, який забезпечував би своєчасну виплату заробітної плати, складання звітності та розрахунків.

  Класифікація облікових реєстрів:

  Касова книга, Головна книга, книга Журнал-головна

  Книги

  Картки аналітичного обліку (матеріалів, розрахунків, затрат виробництвва та ін.)

  Журнали-ордери, допоміжні відомості, машинограми.

  Реєстраційний журнал

  Реєстри синтетично-го і аналітичного обліку

  Журнали-ордери, книга Журнал-головна

  Реєстраційний журнал, Головна книга, книга Журнал-головна

  Книги і картки аналітичного обліку

  Журнали ордери (№ 6, 7 та ін.)

  Головна книга

  Контокоретні. Кількісно-сумового, кількісно-сортового обліку

  Картки, книги

  Журнали-ордери, допоміжні відомості.

  Картки

  Окремі аркуші

  Хронологічного обліку

  Систематичного обліку

  Комбіновані

  Синтетичного обліку

  Аналітичного обліку

  Комбіновані

  Двосторонні

  Односторонні

  Багатографні

  Шахові

  За зовнішнім виглядом

  За характе-ром записів

  За обсягом змісту

  За формою

  Записи в облікові реєстри можуть бути прості (здійснюються тільки в одному примірнику); копіювальні (застосовують у тому випадку, коли треба мати копію) (касова книга)

  Порядок відображення господарських операцій в облікових реєстрах залежить від форми бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємстві.

  Основні напрями удосконалення облікової інформації:

  • об'єднання в одному обліковому реєстрі хронологічного і систематичного обліків,

  • застосування позиційного (лінійного) і шахового записів у облікові реєстри,

  • використання систем накопичувальних і групувальних документів для одержання узагальнених показників по групі однорідних документів і скорочення їх дальшої реєстрації,

  • максимальне впровадження сучасної обчислювальної техніки для опрацювання облікової інформації.

  Первинне спостереження та вартісне вимірювання.

  Оцінка та калькуляція.

  1. Основні показники господарської діяльності.

  Основні показники господарської діяльності підприємств та організацій поділяються на:

  Кількісні – це показник обсягу, або інших процесів (кількість заготовлених виробничих запасів, виробленої та реалізованої продукції)

  Якісні – характеризують економічну ефективність процесу

  Прибуток – це різниця між виручкою під-приємства від реалізації про-дукції (робіт, послуг) та всіма витратами під-приємства на виконання господарської діяльності

  Рентабельність – процентне відношення суми прибутку до обсягу реалізованої продукції, до вартості всього капіталу вкладеного у підприємство

  Ефективність – порівняння показників рентабельності з плановими і у динаміці заряд звітних періодів, або з показниками інших підприємств, що праціють в таких самих умовах

  Інші якісні показники:

  Собівартість продукції (виробленої та реалізованої)

  Рівень витрат обігу

  2. Оцінка матеріальних цінностей

  Оцінка — це відображення об'єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх в цілому по підприємству.

  Оцінка матеріальних цінностей пов'язана з визначенням собівартості продукції. У бухгалтерському обліку оцінка матеріальних цінностей можлива:

  • за купівельними цінами;

  • фактичною собівартістю купівлі;

  • за ринковими цінами;


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...