WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

Забалансові рахунки.

 • Призначені для обліку засобів, що тимчасово перебувають у господарстві, а також інших об'єктів, що не підлягають відображенню у балансі.

У діючому плані рахунків застосовано серійно-порядковий спосіб нумерації рахунків:

 • За кожним розділом закріплена певна серія номерів з урахуванням деякого резерву вільних на випадок виникнення потреби в додаткових синтетичних рахунках.

 • Номери синтетичних, балансових рахунків двозначні. Для того, щоб кожний номер рахунка складався з однакової кількості знаків, перед однозначним порядковим номером ставлять 0 (01,02,03).

 • До окремих синтетичних рахунків передбачені субрахунки. Номер кожного субрахунка складається з номера синтетичного рахунка і порядкового номера самого субрахунка.

Наприклад: "Основні засоби" – 01

01 – 1

"Будівні споруди" – 1

Для забезпечення правильного використання рахунків при відображенні господарських операцій одночасно з прийняттям плану Міністерства фінансів України розробляється і затверджується інструкція щодо його застосування.

Запитання для самоаналізу та самоперевірки.

1. Яка інформація знаходить відображення в системі рахунків і її зміст?

2. В чому полягає значення класифікації рахунків бухгалтерського обліку?

3. Як класифікуються за економічним змістом?

4. Які рахунки використовуються для засобів: у сфері виробництва, в сфері обігу, в невиробничій сфері.

5. Як класифікуються рахунки за структурою і призначенням?

6. Дайте характеристику основним рахункам.

7. Дайте характеристику регулюючим рахункам.

8. Дайте характеристику калькуляційним і розподільчим рахункам.

9. Дайте характеристику співставляючим рахункам.

10. Необхідність і призначення збалансованих рахунків.

11. Необхідність і побудова плану рахунків.

12. Яку класифікацію покладено в основу побудови плану рахунків.

Первинне спостереження та вартісне вимірювання. Документація та інвентаризація

ПЛАН:

1. Документація та її значення.

2. Вимоги до змісту та оформлення документів. Виправлення помилок у первинних документах та облікових реєстрах.

3. Класифікація документів.

4. Документооборот і його організація. Зберігання документів.

5. Інветаризація, її значення і види.

6. Порядок проведення і оформлення інветаризації.

7. Виявлення результатів інветаризації і відображення їх в обліку.

Тема: Документація та її значення

Для забезпечення суцільного та безперервного спостереження за всіма господарськими операціями, що здійснюються на підприємстві, використовують бухгалтерські документи.

Це важливий елемент методу бухгалтерського обліку:

Документ – це письмове свідчення про здійснення господарської операції

Первинний – складений у процесі ведення господарської операції або відразу після її завершення

Зведений – складений на підставі декількох первинних документів для отримання узагальнених даних

Документація - спосіб оформлення господарських операцій відповідними документами.

 • Вона служить для первинного спостереження за господарськими операціями і є обов'язковою умовою для відображення їх в обліку.

 • Відіграє важливу роль в управлінні діяльністю підприємства.

 • Здійснює контроль за доцільністю і законністю господарських операцій, дотримання державної дисципліни.

 • Забезпечує контроль за збереженням майна господарства, раціональним його використанням.

 • Має юридичне значення як письмовий доказ здійснення господарських операцій.

 • Використовується при аналізі господарської діяльності, для фінансового контролю, аудиту і документальних ревізій.

2. Вимоги до змісту і оформлення документів

Від якості оформлення документів залежить повнота і достовірність показників обліку та звітності.

Основні вимоги до складання документів:

 • Своєчасність складання

 • Достовірність показників

 • Правильність оформлення

 • Заповнення всіх реквізитів

Реквізити — це показники, які характеризують сутність господарської операції.

Основні реквізити – ті, які є в кожному документі

Додаткові – притаманні певним окремим документам

Відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку первинні документи повинні бути складені в момент здійснення господарських операцій, або одразу ж після їх завершення.

Документи складають на бланках типових форм, які затверджені Міністерством фінансів і Міністерством .статистики України або на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами та відомствами України.

Форма документа має бути:

 • простою

 • зручною

 • характеризувати відповідну операцію, задовольняючи вимоги оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку.

Для виконання цих вимог велике значення має уніфікація та стандартизація документів.

 • Уніфікація документів — це розробка єдиних форм документів для оформлення однотипних господарських операцій.

 • Стандартизація документів — це встановлення для бланків однотипних документів однакового найбільш раціонального розміру і форми з завчасним визначенням розміщення відповідних реквізитів.

Виправлення помилок у первинних документах проводять такими способами:

 • Коректурний спосіб

 • Спосіб "червоного сторно".

Класифікація документів.

Для оформлення різноманітних господарських операцій, що здійснюються на підприємствах, використовують різні за формою і змістом документи.

Правильному складанню і використанню документів в обліку допомагає їх класифікація.

Класифікація документів — це поділ на групи за певними відмінними ознаками.

Документооборот і його організація.

Документооборот — це рух документів від моменту їх складання або одержання від інших підприємств до передачі на зберігання в архів після запису в облікові регістри.

Основні етапи документообороту

 • Складання і оформлення документа

 • Прийняття документа бухгалтерією

 • Рух документа по відділах

 • Передача документа на засоби обчислювальної техніки і повернення назад

 • Передача документа до архіву.

Для забезпечення рівномірного руху документів розробляють графік документо-обороту, в якому передбачається послідовність проходження документів, робота кожної ланки, вказуються конкретні виконавці і т.інше.

Зберігання документів.

А Р Х І В

Поточний – організовується безпосередньо в бухгалтерії для зберігання документів поточного року.

Постійний – розміщується у спеціально обладнаному при-міщенні

Строки зберігання документів і звітності встановлюються Головним державним управлінням при Кабінеті Міністрів України.

Наприклад:

1. Головні книги та особові рахунки робітників і службовців, баланси та звіти зберігаються постійно.

 • Акти документальних ревізій — 5 років.

  3. Документи, що послужили підставою для облікових записів — 3 роки і т.д.

  Тема: Інвентаризація, її значення та види.

  Інвентаризація —це елемент методу бухгалтерського обліку, з допомогою якого забезпечується наявність облікових даних про засоби підприємств з їх фактичною наявністю

  За повнотою охоплення об'єктів інвентаризації

  За характером

  Повну – яка передбачає су-цільну перевірку всього майна підприємства і стану розрахун-кових відносин


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...